BƠ-ÀR PƠYOA DUA
MƯ̆NG KƠI
PIER
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Simôn Pier, la mơnih hơlŭn-hơlă sơ̆ng mơnih tơdi-tơdài Yàng Jêsu Krist, pơyoa tơ du mơnih gơnừm tơ pơnuaĭ rĭng-tơpă Yàng Pô Lơngì buơl gudrơi sơ̆ng Yàng Dŏng-Pơklàh la Yàng Jêsu Krist, hũ đồ-mă găm sa pơnuaĭ păng-tui c̆ơk-màng yơu buơl dơlhă. Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai hũ pơtơ̆l lô tơ buơl adơi-ai gơnừm tơ pơnuaĭ kràn-thơu Yàng Pô Lơngì sơ̆ng Yàng Jêsu, la Yàng buơl gudrơi.
Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì Iơu-Rơwah
Gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ buơl gudrơi abih tơgrơ̆ pơnuaĭ găm sơ̆ng pơnuaĭ hơdiŭ sơ̆ng pơnuaĭ păng-duh, ngă tơ buơl gudrơi thơu Pô hũ mă pơnuaĭ màng-kơc̆rà sơ̆ng hơtai-hơtiàn siàm bloh iơu-rơwah buơl gudrơi. Kŭng kơyoa pơnuaĭ màng-kơc̆rà sơ̆ng hơtai-hơtiàn siàm nư̆n, Pô hũ brơi pơnuaĭ đờm pơguăn c̆ơk-màng sơ̆ng prŏng biă tơ buơl gudrơi, tô gơnừm tơ nư̆n buơl adơi-ai hũ rơgơi pleh klàh du pơnuaĭ hàm-khiăng sơŭ-jơhà lăm dun-ya, bloh tơbiă jiơ̆ng du mơnih hũ pơ-ơnah lăm hơtai-phŭn Yàng Pô Lơngì. Kơyoa nư̆n, mư̆ng pơ-ơnah buơl adơi-ai, păl abih pràn tô pơtơ̆l tơ pơnuaĭ păng-tui drơi hơtai-hơtiàn tơpă-siàm, pơtơ̆l tơ hơtai-hơtiàn tơpă-siàm pơnuaĭ wờng thơu, pơtơ̆l tơ pơnuaĭ wờng thơu pơnuaĭ thơu tư̆ng-kơrhia, pơtơ̆l tơ pơnuaĭ thơu tư̆ng-kơrhia pơnuaĭ kơjăp hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n, pơtơ̆l tơ pơnuaĭ kơjăp hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n pơnuaĭ păng-duh, pơtơ̆l tơ hơtai-hơtiàn păng-duh pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm buơl adơi-ai, pơtơ̆l tơ pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm buơl adơi-ai pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm abih tơgrơ̆ mơnih. Kơyoa yah buơl adơi-ai hũ tơgrơ̆ pơnuaĭ ni sơ̆ng hũ dơlah-dơlài, nư̆n buơl adơi-ai rơŭ 'buh tơbiă jiơ̆ng du mơnih 'buh tơ̆l pràn halài 'buh tơbiă bơnga boh lăm pơnuaĭ wờng thơu Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi. Kơyoa aràng sơi siơŭ tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n la mơnih mơsrư̆ mơta, mơnih bồm mơta, mơnih nư̆n wơ̆rglai lài drơi hũ ngă pơsơc̆ih-goh klàh mư̆ng tơgrơ̆ glài-sơnoh klă bơjơ. 10 Yơu nư̆n, ơ buơl adơi-ai, păl abih pràn-hơtai rơlau wơ̆ tô ngă-nìn mư̆ng pơnuaĭ Yàng hũ iơu-jà sơ̆ng pơlih-rơwah drơi; ngă yơu nư̆n buơl adơi-ai rơŭ 'buh tŭ lơi sơnĕ lơbuh; 11 sơ̆ng gơnừm tơ nư̆n, jơlàn tơma lăm lơgăr rài pơdò rài Yàng sơ̆ng Yàng Dŏng-Pơklàh buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, rơŭ pơh lơnàng tơ buơl adơi-ai.
12 Kơyoa nư̆n, dơlhă mĭt-mĭt khiăng pơsơdơ̆r tơ buơl adơi-ai mư̆ng du pơnuaĭ ni, yah lài buơl adơi-ai hũ thơu sơ̆ng dò dơ̆ng kơjăp bơjơ lăm pơnuaĭ-tơpă bloh drơi hũ đồ-mă. 13 Dơlhă sơnư̆ng, hơdùm suơi dơlhă dò hơdiŭ lăm rùp-phàp drah-rơlo ni, nư̆n dơlhă păl đờm pơsơdơ̆r tô ngă pơmơdơh buơl adơi-ai, 14 kơyoa dơlhă thơu lài kơjĕ truh tŭ dơlhă păl klà luơi sàng sơdăng ni bơjơ, yơu pơnuaĭ Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, hũ ràng-tơbiă tơ dơlhă thơu. 15 Bloh dơlhă rơŭ ngă sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn tô hơdơi tŭ dơlhă nau, buơl adơi-ai rơŭ sơdơ̆r mĭt tơgrơ̆ pơnuaĭ dơlhă hũ đờm.
Du Mơnih Tơ Mơta Hũ 'Buh Pơnuaĭ Màng-Kơc̆rà Pô Krist
16 Tŭ đờm akhàn tơ buơl adơi-ai thơu mư̆ng gơnăp-gơnuăr sơ̆ng pơnuaĭ truh mơrai Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, buơl dơlhă 'buh gơnàng tơ du pơnuaĭ 'buh hũ biă mư̆ng du mơnih khờh đờm pơc̆eh, bloh la rùp-phŭn mơta buơl dơlhă hũ c̆ơ 'buh pơnuaĭ rơyŭ-rơyơ̆m Pô. 17 Kơyoa Pô hũ đồ-mă pơnuaĭ prŏng-màng sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà mư̆ng Yàng Pô Lơngì, la Ama, tŭ hũ săp mư̆ng Pô Màng-Kơc̆rà Gơnăp-Gơnuăr Rơlau Abih đờm sơ̆ng Pô: “Ni la Anà Kơu uơ̆n-rơnăm, siàm hơtai Kơu lăm abih tơgrơ̆ mơta.” 18 Rùp-phŭn buơl dơlhă hũ mơhư̆ săp đờm nư̆n truh mư̆ng lơngì, tŭ buơl dơlhă dò sơ̆ng Pô tơ ngŏ c̆ơ̆ sơc̆ih-sri.
19 Kơyoa nư̆n, buơl dơlhă 'brŏ păng-tui nìn-kơjăp rơlau lăm tơgrơ̆ pơnuaĭ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r hũ đờm. Buơl adơi-ai păl pioh hơtai-akŏ c̆ơ-sơnư̆ng mư̆ng pơnuaĭ nư̆n, kơyoa du pơnuaĭ nư̆n yơu apui-đèng pơsàng sơrdah tơkrah anih kơnăm-mơsrư̆, tơ̆l truh tơ tŭ glai hơrơi tơbiă, sơ̆ng ia-pơtŭ glai-ờm tơmuh tơgồ lăm hơtai-hơtiàn buơl adơi-ai. * 1:19 Ia-pơtŭ glai-ờm kŭng angăn la ia-pơtŭ guah. 20 Dơlhơu biă, buơl adơi-ai păl thơu loh-làng lài, 'buh hũ pơnuaĭ gơnuăr-hwơ̆r lơi lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih Sri hũ mơblàng-tơbiă tui hơtai-khiăng krơi sa aràng mơnih lơi. 21 'Buh hũ pơnuaĭ gơnuăr-hwơ̆r lơi la kơyoa mư̆ng hơtai-khiăng mơnih gơnuăr-hwơ̆r nư̆n đờm tơbiă, bloh la kơyoa Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri ngă bruă bloh aràng đờm tơbiă pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì.

*1:19 1:19 Ia-pơtŭ glai-ờm kŭng angăn la ia-pơtŭ guah.