5
Bruă-Phŭn Sơ̆ng Tơrpuơl Abo Yàng Pô Lơngì
Dơlhă pơyoa pơnuaĭ pơto-kơkơi truh tơ du mơnih gơnuăr-tha lăm buơl adơi-ai, kơyoa dơlhă kŭng la sa aràng mơnih gơnuăr-tha, la mơnih ngă grơh mư̆ng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr Pô Krist, sơ̆ng kŭng la mơnih rơŭ hũ pơ-ơnah lăm pơnuaĭ màng-kơc̆rà kơjĕ hũ ràng-tơbiă. Glăng-c̆ơ bĕ tơrpuơl abo bloh Yàng Pô Lơngì hũ jào tơ buơl adơi-ai. Ngă bĕ bruă nư̆n 'buh iơŭ kơyoa pơkơŭ-pơđăr, bloh la kơyoa sờh-siàm hơtai-hơtiàn, 'buh iơŭ kơyoa hàm duah phŭn-hơjŭng sơŭ-brơŭ, bloh la ngă sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn. Juơi mă gơnuăr bloh apăn-akŏ du mơnih Yàng Pô Lơngì hũ jào tơ buơl adơi-ai, bloh la ngă krơh siàm tơ abih tơrpuơl. Yơu nư̆n, tŭ Pô apăn-akŏ tơgrơ̆ mơnih glăng abo tơbiă pơ'buh rùp, buơl adơi-ai rơŭ hũ đồ-mă kơlmu-pơtau màng-kơc̆rà 'buh tŭ lơi làn-lơhiă.
Du mơnih lơ-ơneh thŭn kŭng yơu nư̆n rơi, păng-duh bĕ du mơnih gơnuăr-tha. Abih tơgrơ̆ mơnih mă bĕ pơnuaĭ pơ-ơneh rùp bloh hơdiŭ sơ̆ng gơŭ; kơyoa Yàng Pô Lơngì tămdră-wơ̆ sơ̆ng mơnih yeh-drơi pơglòng-rùp, bloh brơi pơnuaĭ anĭt tơ mơnih pơ-ơneh rùp. Yơu nư̆n, pơ-ơneh rùp bĕ tơ ala tơngàn gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì, tô truh tŭ-hơrơi Pô hũ ngă-nìn, Pô rơŭ pồ-pơđì buơl adơi-ai. Jào bĕ abih tơgrơ̆ pơnuaĭ sơnư̆ng kơ-ù drơi tơ Pô, kơyoa Pô jiăng mĭt c̆ơ-gàr buơl adơi-ai.
Hơdiŭ bĕ thơu tư̆ng-kơrhia sơ̆ng mơdơh-saih, mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng buơl adơi-ai la kơmlài-jĭnràk, yơu rơmòng-sơnuh gơ̆rhùm kơmrào, nau mòr-kraŭ tòmdăr buơl adơi-ai, c̆ơ duah mơnih lơi ñu hũ rơgơi 'bơ̆ng luơ̆n jiơ̆ng. Dò dơ̆ng kơjăp bĕ lăm pơnuaĭ păng-tui bloh tămdră-wơ̆ sơ̆ng ñu, kơyoa thơu lài buơl adơi-ai drơi dò lăm abih dun-ya, kŭng dò kŏng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr yơu drơi rơi. 10 Sơ̆ng hơdơi tŭ buơl adơi-ai păl kŏng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr lăm sa-sĭt tŭ, Yàng Pô Lơngì la Pô brơi tơgrơ̆ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh, kŭng la Pô hũ iơu-rơwah buơl adơi-ai tơma lăm pơnuaĭ màng-kơc̆rà rài pơdò rài Pô lăm Yàng Jêsu Krist, rùp-phŭn Pô rơŭ ngă tơ buơl adơi-ai tơbiă jiơ̆ng wĭl-tơ̆l, kơjăp-kơđơ̆ng sơ̆ng brơi pràn-khăng tơ buơl adơi-ai. 11 Yòng lơkơu gơnuăr apăn-akŏ dò abih lăm anih Pô rài pơdò rài 'buh luĭ! Amen.
12 Dơlhă gơnừm tơ Silwan, mơnih dơlhă c̆ơ yơu sa aràng mơnih adơi-ai tơpă sa hơtai-hơtiàn, wă sa-sĭt akhăr pơnuaĭ tô pơto-kơkơi buơl adơi-ai, sơ̆ng ngă grơh tơ buơl adơi-ai thơu lài ni biă la pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng Pô Lơngì. Dò dơ̆ng kơjăp bĕ lăm pơnuaĭ anĭt-brơi-soh nư̆n.
13 Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih lăm 'Babilôn, du mơnih găm hũ pơlih-rơwah yơu buơl adơi-ai rơi, pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. Mak la anà dơlhă lăm Pô Krist kŭng yơu nư̆n rơi.
14 Buơl adơi-ai mă bĕ pơnuaĭ c̆uă-rơwăng uơ̆n-rơnăm bloh c̆uă-rơwăng gơŭ.
Yòng lơkơu pơnuaĭ rĭng-lơngai dò sơ̆ng abih buơl adơi-ai la du mơnih dò lăm Pô Krist!