4
Rài Hơdiŭ Hũ Pơsơlih
Yơu nư̆n, kơyoa Pô Krist hũ kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr lăm rùp-phàp drah-rơlo, nư̆n buơl adơi-ai kŭng păl mă hơtai-sơnư̆ng nư̆n ngă phơ̆n angui tămngă. Kơyoa mơnih lơi hũ kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr lăm gah rùp-phàp drah-rơlo, nư̆n hũ kơtrĕ klàh sơ̆ng glài-sơnoh, tô hơdùm suơi dò hơdiŭ lăm rùp-phàp drah-rơlo, nư̆n buơl adơi-ai rơŭ 'buh hơdiŭ tui du pơnuaĭ hàm-khiăng anà mơnih, bloh hơdiŭ tui hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì. Kơyoa dơlhơu thrơi, buơl adơi-ai hũ lơhiă lô tŭ-hơrơi tô ngă du bruă buơl làng agàh khiăng ngă, yơu hơdiŭ ngă glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl, hơdiŭ tui duah du pơnuaĭ hàm-khiăng sơŭ-jơhà, alak-tơpai mơbŭ-mơbèng, mơ-in mơ-ài lềng-làng 'buh thơu srăp, sơ̆ng duh-dơlbăt du rùp-ràk ngkòr-sơŭ biă. Tŭ 'buh buơl adơi-ai 'buh găm sơ̆ng buơl guñu hơdiŭ tui rài hơdiŭ dri-sơnoh bŭng-pơkăl nư̆n tra, nư̆n buơl guñu mă ngă krơi-takơtuă sơ̆ng đờm bơrlơi-sơdia buơl adơi-ai. Bloh buơl guñu rơŭ păl akhàn mơblàng wơ̆ pơnuaĭ nư̆n sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, Pô hũ rơc̆ăng-lơìh tô c̆ahrơña mơnih hơdiŭ sơ̆ng mơnih mơtai. Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ nư̆n bloh Pơnuaĭ-Siàm hũ pơto-akhàn tơ du mơnih mơtai, tô hơdơi tŭ kŏng c̆ahrơña tui jơi anà mơnih mư̆ng pơ-ơnah gah rùp-phàp drah-rơlo, buơl guñu hũ hơdiŭ tui Yàng Pô Lơngì mư̆ng pơ-ơnah gah bơngă.
C̆ơ Apăn-Akŏ Pơnuaĭ Brơi-Soh Yàng Pô Lơngì
Pơnuaĭ luĭ-dŭt tơgrơ̆ jơi-phơ̆n hũ jĕ bơjơ. Yơu nư̆n mơdơh-saih bĕ sơ̆ng thơu tư̆ng-kơrhia tô iơu-lài. Dơlhơu biă, tơkrah buơl adơi-ai păl hũ pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm gơŭ sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn, kơyoa pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm ac̆ĭng-tơrđơŭ rơbơu-rơbơu glài-sơnoh. Păl sơrmah-lơnàng hơtai-hơtiàn wă-rò gơŭ, juơi đờm yuăm. 10 Yàu aràng lăm buơl adơi-ai angui bĕ pơnuaĭ brơi-soh drơi hũ đồ-mă bloh duh bruă duă gơŭ, yơu du mơnih c̆ơ apăn-akŏ sàng tơpă sa hơtai-hơtiàn, khờh angui du pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì. 11 Yah aràng sơi pơto-mơblàng, nư̆n pơto-mơblàng bĕ yơu akhàn-tơbiă pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì. Yah aràng sơi duh bruă, nư̆n mă bĕ abih pràn Yàng Pô Lơngì brơi bloh duh bruă, tô lăm abih tơgrơ̆ mơta Yàng Pô Lơngì hũ màng-kơc̆rà kơyoa Yàng Jêsu Krist. Yòng lơkơu pơnuaĭ màng-kơc̆rà sơ̆ng gơnăp-gơnuăr mơrai abih lăm Pô rài pơdò rài 'buh luĭ. Amen.
Kŏng Gleh-Glăr Pơđì-Pơđoa Kơyoa Pô Krist
12 Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, tŭ apui pơlòng gleh-glăr truh tô lòng-c̆rùh buơl adơi-ai, nư̆n juơi mă ngă krơi-takơtuă yơu drơi păp sa bruă krơi c̆rih. 13 Bloh buơl adơi-ai hũ pơ-ơnah lăm pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr Pô Krist kàr lơi, nư̆n sờh-sài bĕ kàr nư̆n, tô tŭ pơnuaĭ màng-kơc̆rà Pô hũ ràng-tơbiă, nư̆n buơl adơi-ai kŭng rơŭ hũ sờh-sài prŏng. 14 Yah buơl adơi-ai kŏng pơtăt-pơmơlơu kơyoa angăn Pô Krist, nư̆n buơl adơi-ai hũ lơngai-pơtuah, kơyoa Bơngă Sơc̆ih-Sri màng-kơc̆rà Yàng Pô Lơngì dò tơ ngŏ buơl adơi-ai. 15 Juơi hũ aràng sơi lăm buơl adơi-ai kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr yơu mơnih pơmơtai mơnih, yơu mơnih klĕ-blơ̆, yơu mơnih mơsak-jơhà, halài yơu mơnih pơsơrmau lăm bruă mơnih pơkơ̆n. 16 Tơrblơ̆ wơ̆, yah hũ aràng sơi kơyoa ngă mơnih păng-tui Pô Krist bloh kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr, nư̆n juơi mơlơu alah; bloh kơyoa bĕ angăn nư̆n mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì la siàm rơlau. 17 Kơyoa tŭ-hơrơi c̆ahrơña hũ truh bơjơ, tơma c̆ơmrừp biă mư̆ng sàng Yàng Pô Lơngì. Sơ̆ng yah bruă nư̆n tơma c̆ơmrừp mư̆ng buơl gudrơi, nư̆n pơnuaĭ hơdơi luĭ du mơnih 'buh păng-duh Pơnuaĭ-Siàm Yàng Pô Lơngì rơŭ hơyơu lơi? 18 Sơ̆ng
“Yah mơnih rĭng-tơpă dò kăn-dơmăn hũ dŏng-pơklàh,
Nư̆n du mơnih 'buh păng-duh sơ̆ng du mơnih glài-sơnoh rơŭ hơyơu lơi?” * 4:18 Pơđik Pơto 11:31.
19 Yơu nư̆n, du mơnih kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr tui hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì, kừ ngă bĕ pơnuaĭ siàm sơ̆ng jào bơngă-joa drơi tơ Pô C̆rơ̆ng-Tơbiă, la Pơtau ngă tui iơŭ yơu pơnuaĭ Pô đờm pơguăn.

*4:18 4:18 Pơđik Pơto 11:31.