3
Bruă-Phŭn Sơdiŭ Pơsàng
Kŭng yơu nư̆n rơi, ơ du mơnih la sơdiŭ, păng-duh bĕ pơsàng drơi, tô yah hũ mơnih pơsàng lơi 'buh păng-tui Pơnuaĭ Yàng, bloh kơyoa rài hơdiŭ mơnih sơdiŭ, buơl guñu hũ pơsơlih sơ̆ng tơbiă jiơ̆ng mơnih păng-tui Yàng, bloh 'buh c̆àng păl angui truh pơnuaĭ đờm, kơyoa buơl guñu hũ 'buh pơnuaĭ sơc̆ih-tơpă sơ̆ng pơnuaĭ păng-duh lăm rài hơdiŭ buơl adơi-ai. Juơi tui-duah bruă ngă mơkrư gah agàh, yơu c̆aŭ pă 'bù, buh mừh kơsuàn, c̆ù khăn-ào màng-priă, bloh tui-duah bĕ bruă ngă mơkrư tơ anà mơnih gah dơrlăm, bơdơŭ-tơrđơŭ sơ̆ng sa pơnuaĭ mơkrư 'buh luĭ lơhiă, la hơtai-bơngă lơnguh-lơngui sơ̆ng kơđơ̆ng-lơngai. Nư̆n la pơnuaĭ c̆ơk-màng tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì. Kơyoa du mơnih kơmơi sơc̆ih-sri rài yau, du mơnih pioh hơtai-hơtiàn c̆àng-gơnừm lăm Yàng Pô Lơngì sơ̆ng păng-duh pơsàng drơi, kŭng hơdiŭ yơu nư̆n. Mơhiơ̆ yơu Sara hũ păng-bơbah Abraham, sơ̆ng iơu Abraham la pô drơi. Buơl adơi-ai rơŭ tơbiă jiơ̆ng du anà kơmơi mò Sara yah buơl adơi-ai kừ mĭt-mĭt ngă pơnuaĭ iơŭ pơnuaĭ siàm, sơ̆ng 'buh luơi pơnuaĭ hơgĕ ngă tơ drơi huơĭ kơ-ù.
Buơl adơi-ai la du mơnih pơsàng kŭng yơu nư̆n rơi. Lăm rài hơdiŭ sơdiŭ pơsàng, buơl adơi-ai păl wờng lài mơnih kơmơi la jơi 'buh khăng-pràn, nư̆n păl ràng-tơbiă bĕ hơtai-hơtiàn c̆ơ prŏng-màng buơl guñu, kơyoa buơl guñu rơŭ găm sơ̆ng buơl adơi-ai đồ-lĕng pơnuaĭ hơdiŭ la pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng brơi. Ngă yơu nư̆n, pơnuaĭ iơu-lài buơl adơi-ai rơŭ 'buh kơđòng pơkơŭ-c̆ơkhă.
Kŏng Pơđì-Pơđoa Gleh-Glăr Kơyoa Ngă Bruă Siàm
Hơdơi luĭ, abih buơl adơi-ai păl hũ sa hơtai-sơnư̆ng sơ̆ng gơŭ, anĭt-wờng bĕ tơ gơŭ, uơ̆n-rơnăm gơŭ yơu adơi-ai, hũ hơtai-hơtiàn lơnguh-siàm sơ̆ng pơ-ơneh rùp. Juơi mă pơnuaĭ mơsak-jơhà bơ-yàr pơnuaĭ mơsak-jơhà, juơi mă pơnuaĭ pơc̆ĕ-pơtrah bơ-yàr pơnuaĭ pơc̆ĕ-pơtrah; bloh tơrblơ̆ wơ̆, păl lơkơu brơi pơnuaĭ lơngai-pơtuah, kơyoa buơl adơi-ai hũ Yàng Pô Lơngì iơu-rơwah tô ngă pơnuaĭ nư̆n, tô buơl adơi-ai đồ-lĕng pơnuaĭ lơngai-pơtuah. 10 Kơyoa,
“Aràng sơi khiăng rơnăm pơnuaĭ hơdiŭ,
Sơ̆ng 'buh du hơrơi siàm mơkrư,
Nư̆n păl gàr-rơmiă kàng dơlah,
Juơi đờm pơnuaĭ mơsak-jơhà sơ̆ng pơnuaĭ blơ̆ lơ̆r;
11 Păl pleh pơnuaĭ mơsak-jơhà, ngă pơnuaĭ siàm,
Tui duah pơnuaĭ rĭng-lơngai bloh pơgui tui.
12 Kơyoa mơta Yàng c̆ơ sơ'buai mơnih rĭng-tơpă,
Tơnia Pô păng-mơhư̆ pơnuaĭ iơu-lài buơl guñu.
Bloh 'bò mơta Yàng tămdră-wơ̆ sơ̆ng mơnih ngă pơnuaĭ mơsak-jơhà.” * 3:12 Pơđik Adoh Mơyòm 34:12-16.
13 Yah buơl adơi-ai abih hơtai-hơtiàn ngă pơnuaĭ siàm, nư̆n hũ aràng sơi ngă jơhà tơ buơl adơi-ai? 14 Bloh yah buơl adơi-ai păl kŏng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr kơyoa hơdiŭ rĭng-tơpă, nư̆n buơl adơi-ai hũ lơngai-pơtuah biă. Juơi huơĭ pơnuaĭ buơl guñu huơĭ, sơ̆ng kŭng juơi sơnư̆ng kơ-ù. 15 Bloh mơyòm-pơglòng bĕ Pô Krist, la Yàng, ngă Pô Sơc̆ih-Sri lăm hơtai-hơtiàn drơi. Mĭt-mĭt rơc̆ăng lờih tô đờm pơsơđồ wơ̆ sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih tơnia pơkăl mư̆ng pơnuaĭ gơnừm-c̆àng lăm buơl adơi-ai, bloh păl ngă pơnuaĭ nư̆n sơ̆ng hơtai-hơtiàn lơnguh-siàm sơ̆ng duh huơĭ. 16 Tŭ kơđòng aràng đờm bơrlơi-sơdia, buơl adơi-ai păl gàr-rơmiă hơtai-hơtiàn drơi tơpă siàm, tô du mơnih đờm pơtăt-bơrlơi buơl adơi-ai kơyoa buơl adơi-ai hơdiŭ tơpă siàm lăm Pô Krist, rơŭ păl mơlơu alah. 17 Kơyoa yah la hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì, nư̆n ngă pơnuaĭ siàm bloh kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr, la siàm rơlau ngă pơnuaĭ mơsak-jơhà bloh kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr.
18 Rùp-phŭn Pô Krist kŭng kơyoa glài-sơnoh kŏng mơtai sa amăng tơ̆l abih, la Pô rĭng-tơpă kŏng mơtai ala tơ du mơnih 'buh rĭng-tơpă, tô ba buơl gudrơi truh sơ̆ng Yàng Pô Lơngì. Pô hũ kŏng mơtai pơ-ơnah gah rùp-phàp drah-rơlo, bloh hũ hơdiŭ pơ-ơnah gah hơtai-bơngă. 19 Kơyoa hơtai-bơngă nư̆n, Pô hũ nau pơto-akhàn tơ du hơtai-bơngă kơđòng jàm-krơ̆, 20 la du mơnih rài yau 'buh păng-duh Yàng Pô Lơngì, tŭ Pô kŏng ă-ư̆n dò c̆àng lăm rài Nôe, lăm luĭ tŭ-hơrơi ahò hũ pơ̆ng. Lăm ahò mĭn hũ sa-sĭt mơnih soh, abih-tih la tơlpăn aràng, hũ dŏng klàh mư̆ng ia. 21 Ia nư̆n kŭng mơhiơ̆ yơu adăt 'baptem hơrơi ni dŏng pơklàh buơl adơi-ai; adăt 'baptem 'buh iơŭ la pơnuaĭ suă prah sơŭ-sơnoh klàh mư̆ng rùp-phàp, bloh la pơnuaĭ lơkơu-pơguăn sơ̆ng Yàng Pô Lơngì mư̆ng sa hơtai-hơtiàn sơc̆ih-siàm, gơnừm tơ pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆ Yàng Jêsu Krist, 22 la Pô hũ đì tơ ngŏ lơngì, ni dò guh tơ gah hơnuă Yàng Pô Lơngì, anih du mơnih gơdrưh, du pô hũ gơnuăr, sơ̆ng abih du gơnuăr-pràn păng-duh Pô.

*3:12 3:12 Pơđik Adoh Mơyòm 34:12-16.