2
Yàng Jêsu Krist La Pơtơu Akiăng Sàng
Yơu nư̆n, buơl adơi-ai klà luơi bĕ abih tơgrơ̆ pơnuaĭ mơsak-jơhà, pơnuaĭ lơ̆r pơ̆ng-gơla, hơtai-hơtiàn mơthĭ-lơ̆r, pơnuaĭ oàn-mơbai, sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ bơrlơi-sơdia yă-bơdah. Bloh mơhau-duah bĕ ia tơsơu goh-sơc̆ih la Pơnuaĭ Yàng, yơu du anà mơnga pơrpa đih apui, tô gơnừm tơ nư̆n buơl adơi-ai hũ prŏng tơgồ bloh đồ-mă pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh, yah buơl adơi-ai hũ tiăm thơu Yàng la jơmàn-siàm. Buơl adơi-ai truh bĕ jĕ Pô la boh pơtơu hơdiŭ, kơđòng jơi anà mơnih klà luơi, bloh hũ Yàng Pô Lơngì pơlih-rơwah sơ̆ng c̆ơ la c̆ơk-màng. Buơl adơi-ai mơhiơ̆ yơu du boh pơtơu hơdiŭ, hũ Yàng Pô Lơngì angui tô bơ̆-ngă sàng gah bơngă, sơ̆ng gơnừm tơ Yàng Jêsu Krist bloh ngă gơnuăr-bruă mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơc̆ih-sri, tô pơyă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt gah bơngă, siàm hơtai Yàng Pô Lơngì. Kơyoa Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri wă:
“Ni, Kơu daŭ tơ Siôn sa boh pơtơu,
Sa boh pơtơu akiăng sàng, hũ pơlih-rơwah sơ̆ng c̆ơk-màng;
Sơ̆ng mơnih lơi păng-tui pơtơu nư̆n rơŭ 'buh păl mơlơu alah.” * 2:6 Êsai 28:16.
Yơu nư̆n, sơ̆ng buơl adơi-ai la du mơnih hũ hơtai-hơtiàn păng-tui, nư̆n Pô la c̆ơk-màng biă; bloh sơ̆ng du mơnih 'buh păng-tui, nư̆n:
“Boh pơtơu hũ kơđòng mơnih khờh bơ̆-ngă sàng klà luơi,
Hũ tơbiă jiơ̆ng pơtơu akiăng sàng,” 2:7 Pơđih Adoh Mơyòm 118:22.
sơ̆ng la
“Boh pơtơu ngă tơ sơnĕ tơkai,
Sa boh pơtơu ngă tơ sơnĕ lơbuh.” 2:8 Êsai 8:14,15.
Buơl guñu sơnĕ lơbuh kơyoa 'buh păng-rơmiă ngă tui Pơnuaĭ Yàng, sơ̆ng pơnuaĭ nư̆n hũ ngă-nìn tơ buơl guñu bơjơ.
Bloh buơl adơi-ai la jơi-pơtiàn hũ pơlih-rơwah, la gơnuăr-bruă mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sàng pơtau, la buơl làng sơc̆ih-sri, la buơl làng hũ pioh krơi tơ Yàng Pô Lơngì, tô buơl adơi-ai pơto-akhàn tơgrơ̆ bruă c̆rih-c̆rài Pô, la Pô hũ iơu buơl adơi-ai tơbiă klàh mư̆ng anih kơnăm-mơsrư̆, tô tơma lăm anih sơrdah-kơc̆rà c̆rih-krơi Pô. 10 Dơlhơu thrơi buơl adơi-ai 'buh iơŭ la sa buơl làng, bloh tŭ ni la buơl làng Yàng Pô Lơngì; dơlhơu thrơi 'buh hũ anĭt-rơnăm, bloh tŭ ni hũ anĭt-rơnăm.
Hơdiŭ Tơ Yàng Pô Lơngì
11 Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, buơl adơi-ai yơu mơnih thuai c̆rih, mơnih dò sơdăng, dơlhă pơto-kơkơi buơl adơi-ai păl pleh atàh mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ hàm-khiăng gah rùp-phàp drah-rơlo, la pơnuaĭ tămdră-wơ̆ sơ̆ng bơngă-joa. 12 Păl hơdiŭ tơpă-siàm tơkrah buơl làng agàh, tô yah buơl guñu hũ đờm bơrlơi-sơdia buơl adơi-ai yơu la du mơnih mơsak-jơhà, hũ 'buh tơgrơ̆ bruă siàm buơl adơi-ai ngă, nư̆n truh hơrơi Yàng c̆uă-rơwăng, buơl guñu rơŭ mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì.
Bruă-Phŭn Sơ̆ng Du Gơnuăr Apăn-Akŏ Ia-Lơgăr
13 Kơyoa Yàng, păng-duh bĕ tơgrơ̆ gơnuăr-adăt kơyoa jơi anà mơnih ngă tơbiă, halài sơ̆ng pơtau yơu la mơnih hũ gơnuăr glòng rơlau abih, 14 halài sơ̆ng du kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr, la du mơnih hũ pơtau pơđăr truh tô ngă glài du mơnih ngă pơnuaĭ mơsak-jơhà sơ̆ng mơyòm-rơnăm du mơnih ngă pơnuaĭ siàm. 15 Kơyoa hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì la buơl adơi-ai ngă bĕ pơnuaĭ siàm tô kơdrơ̆ kơđơ̆ng kàng du mơnih bơrngư̆l-gơla 'buh tơ̆l pơnuaĭ wờng thơu. 16 La du hơlŭn-hơlă Yàng Pô Lơngì, buơl adơi-ai hơdiŭ bĕ yơu du mơnih akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng, bloh juơi angui pơnuaĭ akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng nư̆n ngă khăn dơrnìng ac̆ĭng du bruă mơsak-jơhà. 17 C̆ơ prŏng-màng bĕ tơ tơgrơ̆ mơnih, uơ̆n-rơnăm tơ buơl adơi-ai lăm pơnuaĭ păng-tui, duh-huơĭ Yàng Pô Lơngì, c̆ơ prŏng-màng tơ pơtau.
Hơdiŭ Đòm Tui Krơh Yàng Jêsu Krist
18 Ơ du mơnih la hơlŭn-hơlă, buơl adơi-ai păng-bơbah ngă tui bĕ mơnih pô drơi sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn duh-huơĭ, 'buh iơŭ mĭn sơ̆ng du mơnih pô lơnguh-lơngui, siàm hơtai-hơtiàn, bloh kŭng găm sơ̆ng du mơnih pô kơđơ̆ng-mơsak rơi. 19 Yah kơyoa kràn-thơu Yàng Pô Lơngì bloh buơl adơi-ai păl kŏng-ơnòng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr lăm pơnuaĭ 'buh rĭng-tơpă, nư̆n la sa pơnuaĭ lơngai-pơtuah. 20 Kơyoa yah buơl adơi-ai ngă pơnuaĭ mơsak-jơhà bloh kơđòng aràng glih-pờng sơ̆ng buơl adơi-ai kŏng ă-ư̆n, nư̆n hũ hơgĕ păl yeh-drơi rơi? Bloh yah buơl adơi-ai ngă bruă siàm bloh păl kŏng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, nư̆n la sa pơnuaĭ anĭt tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì. 21 Buơl adơi-ai hũ iơu rơwah tô hơdiŭ yơu nư̆n. Kơyoa Pô Krist kŭng hũ kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr tơ buơl adơi-ai, luơi wơ̆ tơ buơl adơi-ai sa krơh sơrdah, tô buơl adơi-ai đòm tui nàl tơkai Pô.
22 “Pô 'buh tŭ lơi ngă glài sŭng,
Lăm kàng Pô, 'buh duah hũ sa pơnuaĭ lơ̆r 'bơ̆r lơi.” § 2:22 Êsai 53:9.
23 Tŭ kơđòng pơc̆ĕ-pơtrah, Pô 'buh pơc̆ĕ-pơtrah wơ̆; tŭ kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr, Pô 'buh khơ̆m-pơhuơĭ, bloh kừ jào rùp-phŭn drơi tơ Pô c̆ahrơña rĭng-tơpă. 24 Pô gui-anòng glài-sơnoh buơl gudrơi lăm rùp-phàp Pô tơ ngŏ kơyơu pơkăl, tô buơl gudrơi mơtai sơ̆ng gah glài-sơnoh bloh hơdiŭ tơ pơnuaĭ rĭng-tơpă. Gơnừm tơ du nàm-lơka Pô kŏng bloh buơl adơi-ai hũ pơsồ-pơsaih. 25 Kơyoa buơl adơi-ai mơhiơ̆ yơu abo nau asŭ ơ-nrah, bloh ni hũ gài mơrai wơ̆ sơ̆ng Pô Glăng Abo, Pô c̆ơ-gàr bơngă-joa buơl adơi-ai.

*2:6 2:6 Êsai 28:16.

2:7 2:7 Pơđih Adoh Mơyòm 118:22.

2:8 2:8 Êsai 8:14,15.

§2:22 2:22 Êsai 53:9.