Munom Ganom I Koma Pauro Yaromi Timoti Yaromi Boi Tome
Ena Timoti yaromi gan gawo moingua Eisia akai tei kei fairo moimie. Yaromi nem i Giriki yai moimba mam i Yura opai moimie. Ena okome Timoti erowai tongua Pauro uro Timoti gumam boi tongoro ena yaromi Pauro gere furo akire di tome. Okome Pauro bei moiro Timoti kokonan tongoro ena Timoti furo Efesasi ari fi ki si teinga yokamai kiapanom bei erome.
Ena okome Pauro ka munom ganom i Timoti boi tome. Pauro “Ne furo ‘Ka kasu nuwi si ereinga yokamai uro ari fi ki si teinga yokamai bei niki de erekenaime,” diro kiapanom nokapu beyo!” diro munom i boi tome. Te Pauro “Ari furo fi ki si teinga yokamai kiapanom bei ereinga yokamai mapunom epe dourom boiyo!” diro boi tome. Te “Ne Kirisito kokonan benga iran i kon yo tere epe waniyo!” epe diro munom ganom i Timoti boi tome.
1
Na Pauro. Yai Gumam akire di norongua yaromi te Kirisito Yesu no kiapam moiro kan moipunga yai surai ka di de nareipika ena na Kirisito Yesu nawi dongua fuka yai ta moiye.* 2 Ko 1:1; Kor 1:27 Ena, Timoti yo, na akire di ereika ne fi ki si tenga ena “Ne na wanam kawom moine,” diye. Ena na ka i munom ganom boi ereiye. Ena Yai Gumam nenom te no Ari Wanopanom Kirisito Yesu surai bei moiro ne bei nokapu de erere te ne kanum fi erere te bei wira di erowaipire.* Ap 16:1-3; Tai 1:4
Timoti bei moiro ari ka kasu nuwi si ereinga yokamai muruwo kenom beiro morame
Ena komari na “Maseronia ikinom akainom tei naiye,” diro fuka kakom ka yoporam boiro ne di ereikamere epena tokoi epe di erowaiye: “Ne Efesasi iki birom ori tei moiro ena ari suwo koropane ka mapunom kasu kirawa si ereinga yokamai ka yoporam boiro ‘Ne yokamai ka mapunom kasu kirawa si erekeiyo! Te ne yokamai kasu kapo kapo munmane dingai ka di ipo ka dekeiyo! Te ne yokamai awanoma yokamai kanom munmane i inokore ei fingai inokore eikeiyo!’ epe di ero!” na di ereiye. Te ari yokamai ka i di ipo ka deinga yokamai nenen kura kam dinga Yai Gumam fi ki si teinga mapunom inokore eikeime.* 1 Ti 4:7; Tai 1:14 Ena no yokamai yoporam boiro ka di erowapunga yokamai denom minom ari mun fi erowaime. Te yokamai denom minom feke dowainga te nomanenom nokapu duwangua bianom ta fai erekenangoro morainga te kawom fi ki si towainga ena yokamai denom minom ari mun fi erowaime. Mun fi erowaimba suwo koropane mapunom nokapu i ma dere du dire ka yo morom dime. Yokamai nenen “No yokamai Mose ka di guwo dungua ari kirawa si erowapune,” di fire yoporam boiro dimba yokamai Mose ka di guwo dungua mapunom fikeime. Te yokamai ka di guwo dungua kam dinga ama fikeime.* 1 Ti 6:4, 20; Tai 1:10
Ena nonon Yai Gumam ka di guwo dungua Mose tongua kam i “Dourom boiyo!” di eronguamere epe dourom borapunga ena nonon yokamai “Ka i nokapu dume,” duwapune.* Ro 7:12, 16 Te no ama fipunga Mose ka di guwo dungua ari yo tere moinga yokamai kanom dikeme. Tamanume. Ari ka di guwo dungua kam i mounom wako teinga yokamai te ari tai niki dongua beinga yokamai te ari Yai Gumam mounom wako teinga yokamai te ari bianom faingua mapunom beinga yokamai te ari yo tere moikeinga yokamai te ari Yai Gumam kam mapunom dourom boikeinga yokamai te ari nenom manom ei goinga yokamai te ari yai ta si goinga yokamai 10 te ari yai bo opai kunei neinga mapunom beinga yokamai te ari gan gawo kunei inga yokamai te ari kasu dinga yokamai te ari ka kori dire “Kawom dupune,” dire kasu dinga yokamai te ari kam mapunom kawom dungua bei niki de teinga yokamai Mose ka di guwo dungua kanom dume. 11 Kam mapunom i Yai Gumam gunom kam dume. Ena na gunom kam i di mari dowaro beika yaromi kam i narome. Te kam i Yai Gumam keranom sungua mapunom te kam akire di towapunga mapunom imari dome.* 1 Ti 6:15
Ari Wanopanom Pauro bei nokapu de tongua “Mun fiye,” di tome
12 Ena no Ari Wanopanom Kirisito Yesu na erowai tongua narongua te yaromi “Na fi ki si narenga na nuwi kokonan gan morane,” diro na gunam boi narongua ena na mun fi teiye.* Ap 9:15; Gar 1:15-16 13 Te komari kakom kakom na yaromi kam ka si moire te yaromi ariyoma bei niki de erere te kou kou eiro ari ei goiro beipa na mapunom fi kun daikere yaromi fi ki si tekeika yaromi na kanam fimie.* 1 Ko 15:9-10; Gar 1:13 14 Ena no Ari Wanopanom bei nokapu de narongua moko iwa fungua ena na te Kirisito Yesu gere moipuka yaromi fi ki si teika mapunom te mun fi teika mapunom narome. 15 Te Kirisito Yesu ari bianom faingua yokamai akire di erowaro bengua yaromi ako mangi ungua kam i kawom nokapu dume. Ena ka i ari muruwo fire fi ki si towainga faname. Te ari bianom faingua yokamai beingamere epe na bianam ori fai narongua beika yarom moipa* Lk 15:2; 19:10 16 na bianam ori fai narongua beika yaromi moika Yai Gumam na kanam fimie. Ena ari okome fi ki si tere kakom kakom moi kuwom suwainga inainga yokamai kaningai na fi ki si teikoro ena yokamai “Kirisito Yesu nenta gunom boingua yaromi ma dekenamie,” duwaro beinga iran yaromi na bianam ori fai narongua beika yaromi moika kanam fi narome. 17 Ena nonon ari muruwo Ari Wanopanom yaromi kakom kakom yokori moingua te goikengua te ari ama yaromi kankeinga te yaromi towane Yai Gumam kawom moingua yaromi kam kakom kakom akire duwapunga yaromi keranom sungua moko iwa name. I kawom.* Ro 16:27
18 Ena, na wanam Timoti yo, koma ari yokamai ne kanum wayom di mari deingamere ena na ka yoporam boire epe di ereiye. Na ka dika ne dourom boranga ari kianoma kura kamui boingamere ne Yai Gumam kiama kura boi erowanie.* 1 Ti 4:14; 6:12 19 Epe beire ne yoporam boire fi ki si tengoro te ne nomanenum “Mapunom i benga i faime,” ka di mari dongua ena kiama kura boi erowanie. Dumba ari suwo koropane nomanenom ka di mari dongua mapunom mounom wako teingoro ena nuwi kopare ako siro dou dunguamere yokamai fi ki si teinga mapunom epe ako sume.* 1 Ti 3:9 20 Ena Aimenia te Arekanda yai surai epe bei moimie. Ena surai Yai Gumam kam ka tokoi sikenaro beipika na bei moiro Satan okom boromdi tei teiye.* 1 Ko 5:5; 2 Ti 2:17-18; 4:14-15

*1:1: 2 Ko 1:1; Kor 1:27

*1:2: Ap 16:1-3; Tai 1:4

*1:4: 1 Ti 4:7; Tai 1:14

*1:7: 1 Ti 6:4, 20; Tai 1:10

*1:8: Ro 7:12, 16

*1:11: 1 Ti 6:15

*1:12: Ap 9:15; Gar 1:15-16

*1:13: 1 Ko 15:9-10; Gar 1:13

*1:15: Lk 15:2; 19:10

*1:17: Ro 16:27

*1:18: 1 Ti 4:14; 6:12

*1:19: 1 Ti 3:9

*1:20: 1 Ko 5:5; 2 Ti 2:17-18; 4:14-15