2
Maria Yesu kui nome
Mt 1:18-25
Ena Yoane kui engua kakom goungoro gan amika moingoro ari kiapanom bengua yai Sisa Akususi “Ari yai opai man man muruwo moinga yokamai kanom boraingoro kerowaime,” diro di guwo dume. Kakom i komawom yokamai kanom boingoro kereime. Ena kakom i Sairini yaromi Siria ikinom akainom kiapanom moimie. Ena iran ari yai opai muruwo “No kanom borapungoro kerowaime,” diro dero ikinom akainom koro koro fimie. Ena Yosefe yaromi Dawiri ariyom moingua ikom Nasareti dere Gariri ikinom akainom dere fu Dawiri ikom Yuria ari ikinom akainom ikai tei dungua fume. Te yokamai Dawiri ikom kam Beterem dime. Yaromi nou kei tongua oparomi gere “Nonon surai kanom boraime,” diro ma dere fipire. Oparomi Maria maramdi gan moimie.* Lk 1:27; Yo 7:42 Ena surai Beterem akai tei yo moingoro oparomi gan kui nowangua kakom fungoro ena wam komawom kui eire gai gamdi yopui tere ena ari fainga iki mora muruwo si dungua surai kapu wi faingua akaiyom tei wi fai moipika oparomi gan ire non burumakau kopuna nongua boiyomdi tei ei tome.
Non sipsip kiapanom ari furo Yesu gan i mari dere kanime
Ena akai koro teina tei ari non sipsip kui neinga yokama mena moire nonom sipsip giruwangua kiapanom beiro moingero ena kamundi Ari Wanopanom nuwi kokonan gan ta u yokamai moingi tei ungoro te Ari Wanopanom keranom bau boingua yokamai moingi tei de erongoro kuri ori wom fi moingoro 10 te nuwi kokonan gan ta uro “Ne yokamai kuri fikeiyo! Fiyo! Na ka nokapu ne yokama di erowaro wiye. Te na kanam i nenen arinoma yai opai muruwo firainga mun ori wom firaime. 11 Na kanam i epe: epena kakom Dawiri ikom birom ori tei opai ta gan kui emie. Yaromi ne yokamai akire di erowangoro kakom kakom moi kuwom suwainga inaime. Te Yai Gumam yaromi awi dowangoro akire di erowangua yai ori moimie. 12 Ena ne yokamai furo kanainga gan i gai yopui tere non kopuna nongua boiyomdi tei engoro faime. Ena mora kanainga ‘Na kanam i kawom dume,’ di firaime,” di erongoro 13 ena kene kene wom eire kamundi moinga yokamai munmane u nuwi kokonan gan moingui tei ure Yai Gumam kam akire diro 14 “Yai Gumam kamundi iwa moingua kam akire di teiyo! Te yaromi bei moiro mangi tawa ari yai opai mun fi erongua yokamai bei wira di erowamie,” di erome.* Lk 19:38
15 Ena nuwi kokonan gan yokamai ma dero kamundi fingoro non sipsip kiapanom ari “Ena no yokama fu Beterem tei furo tai fuka dungua epena Ari Wanopanom mora opom di norongua kanapunie,” di ipo ka dere 16 ena kene kene eire fure Maria te Yosefe surai moipiki tei fure gan i kapu kopuna nongua boiyomdi ikai tei wi faingoro kanime. 17 Ena yokamai mora kanere fu iki birom ori tei fure nuwi kokonan gan i kam di erongua di mari deingoro 18 ena ari muruwo ka i non sipsip kiapanom ari dinga firo inokore munmane eime. 19 Te Maria ka i muruwo nomaneyomdi eiro inokore ei moime.* Lk 2:51 20 Te non sipsip kuinga yokamai inako dero furo nuwi kokonan gan di eronguamere tai ta ta epe kaninga te ka epe finga ena Yai Gumam mun fi tere kam akire dime.
Nem mam Yesu gan akire fi mun ei teinga iki tei fure Yai Gumam gunom boi teime
21 Ena okome aro kakom okonom koro muruwo koro suraiye fungoro yokamai gan gam guwo dime. Te koma gan i mam maramdi ama fuka dikengua yo moingoro nuwi kokonan gan ta uro kam Yesu enguamere ena epena nem mam gan kam “Yesuye” epe diro eipire.* Lk 1:31 22-23 Ena yai Mose koma ka di guwo dunguamere epe Yesu nem mam fure ganom biyom sire nokapu moipire. Te Yai Gumam ka di guwo ari di erere “Yai gan towane towane koma manom kui enangua na Yai Ori narowaimie,” di eronguamere epe beiro nem mam wanom akiro “Ari Wanopanom towapuiye,” diro fu Yerusarem tei fipire.* Lew 12:1-4 * Eks 13:2, 12, 15 24 Te koma Ari Wanopanom “Ne gan mora kui enga ena kapu towan surai bo kapu kunuma gam surai fi mun ei narowanie,” ama di guwo dunguamere ena epena nem mam “Tai fi mun ei towapuiye,” diro ama Yerusarem tei fipire.* Lew 12:8
25 Ena yai ta Yerusarem tei moimie. Yaromi kam Simiyon. Yaromi yai yo tere moiro te Yai Gumam ka dungua gore dume. Te yaromi yai ta unangua Yura ari akire di erowangua ama kiapam bei moime. Te Yai Gumam Murom Sumuna Simiyon moingui tei ama moiro 26 “Ne Ari Wanopanom awi dowangoro akire di erowangua yaromi Kirisito koma kanere okome goranie,” epe di mari de tomie. 27 Ena Murom Sumuna awi dongoro yaromi arero fi mun ei teinga iki ikai fungoro ena nem mam gan Yesu akiro “Ka di guwo dunguamere epe benapuiye,” diro ikai tei upikoro 28 ena Simiyon okomdi gan i kukurere Yai Gumam kam bawom diro epe dume: 29-32 “O, Yai Ori, epena na okonam muromdi kanika i ne awi denga akire di norowangua yaromi umie. Yaromi ungoro ari yai opai muruwo ama ikanaimie. Te kewa donguamere no kon kanupungamere epe ena yaromi ungua ari Yura ari moikeinga yokamai ne konum i kanaimie. Te ari yokamai ne arinuma Yura ari kanom akire duwaime. Ena na ne nuwi kokonan gan moika gan i mora i kanikai ne koma ka dingamere na epe amine eiro goraikai fanamie,” epe di mari dongoro * Ais 52:10; Lk 3:6; Tai 2:11 * Ais 42:6; 49:6; Yo 8:12 33 ena Yesu nem mam yaromi gan kam dingamere firo inokore munmane eipire. 34-35 Ena Simiyon “Yai Gumam ne surai boware guwo di erero bei nokapu de erowamie,” di erere te awa tere mam Maria ka ta di tome. “Ne firo! Yai Gumam gan i awi dongoro Yura ari munmane bei niki de erowangoro ako fanaimie. Te yaromi ari munmane ama bei nokapu de erowangoro ari mokonaimie. Te gan i ungua ari firainga yaromi ari nomanenom inokore einga i mari duwamba ari munmane gan i kam ka suwaingoro ena ari ganom sanupui singamere epe kam ka suwainga ne kuianum ipun dowame,” di tome.* Ais 8:14-15; 1 Ko 1:23; 1 Pi 2:6-8
36 Ena ka mapunom opai ta moime. Oparomi kam Ana. Te nem kam i Panueri. Oparomi Asu ariyom moime. Epena oparomi dumanom emba koma yai kau eiro non iki okonom koro muruwo te koro suwo wiyom biyai gere moipire. 37 Ena okome wiyom biyai goingoro oparomi werai moingoro ena epena noniki 84 fumie. Oparomi kakom kakom fi mun ei teinga iki ikai tei ma dekeme. Oparomi “Yai Gumam kam akire duwaiye,” diro kua kopuna moi tero ena giruwangua boromdi te aro boromdi ka make towane ama ei moimie.* 1 Ti 5:5 38 Ena kakom tei oparomi u nem mam gan moingi teina tei ure Yai Gumam mun fi tome. Ena oparomi furo ari muruwo Yai Gumam Yerusarem meina bai erowangua kakom kiapam moinga yokamai gan i mapunomom di erome.* Ais 52:9
39 Ena Yesu nem mam Ari Wanopanom ka di guwo dunguamere epe beipika ena dero inako dero Gariri ikinom akainom furo te Nasareti iki birom ori tei fipikoro* Mt 2:23 40 ena gan i erowai tero yoporam boiro inokore nokapu ei fingoro ena Yai Gumam bei nokapu de tomie.* Lk 1:80; 2:52
Yesu gan moingua kakom Yura ari fi mun einga iki birom ori tei fume
41 Ena noniki kakom kakom Yura ari yokamai “Komari Yai Gumam no Yura ari awanoma yokamai ei goikengua ena mapunomom faingua i fire kopuna ori kei nowapune,” diro Yerusarem tei fime. Te Yesu nem mam “Mapunomom faingua i fire kopuna ori kei nowapune,” diro Yerusarem tei ama fipire.* Eks 12:1-14, 24-27 42 Te okome Yesu noniki okonom koro koro muruwo te kaunom suwo i dongoro ena nem mam koma Yerusarem tei fipika mapunom tokoi “Naro bepuiye,” diro Yesu akire fipire. 43 Okome kopuna mapunom finga neinga goungoro nem mam dere fipipa gan Yerusarem tei yo moime. Te nem mam “Yaromi yo moime,” di fikeipipa 44 “Yaromi ari ama fupunga yokamai wanumie,” epe di fipire. Ena surai aro ta kakom wan ma dero ena arinoma te yokoinoma wanom wandou fure 45 kankeipire. Kankepika tokoi Yerusarem wandou naro fipire.
46 Ena surai wandou moipika aro kakom suraiye i dere ena okome surai kanipika yaromi Yura ari fi mun ei teinga iki ikai tei moime. Yaromi nuwi si ereinga ari moingi suna tei moiro ka dinga firo te ama mina wakoro di ipo ka de erongoro 47 ari yokamai muruwo yaromi kam kene kene eire fingua te ka nokapu mokom bai erongua fire ganom nouro dime. 48 Te nem man surai kanere ama ganom nouro dire ena mam furo “Wanamyo, tora bengoro ne no surai bei norene? Na ne aunum gere nomanenom ipun dongoro ne wandoupuiye,” di tongoro 49 ena “Ta bengoro ne surai akai koro koro i naran wandoupire? Ne surai ‘Na aunam ikomdi moime,’ di fikeipika i faikeme,” di eromba 50 surai yaromi ka di erongua mapunom i fikeipire.
51 Ena gan Yesu nem mam surai fipika ama furo ena Nasareti iki birom ori tei fuka dime. Ena kakom yaromi nem mam giranomdi gore dume. Te mam tai kan muruwo fuka dungua nomanemdi eiro fi moime.* Lk 2:19 52 Ena Yesu erowai tongoro te nomanem nokapu fingoro ena Yai Gumam te ari ama mun fi teime.* 1 Sam 2:26; Lk 1:80; 2:40

*2:5: Lk 1:27; Yo 7:42

*2:14: Lk 19:38

*2:19: Lk 2:51

*2:21: Lk 1:31

*2:22-23: Lew 12:1-4

*2:22-23: Eks 13:2, 12, 15

*2:24: Lew 12:8

*2:29-32: Ais 52:10; Lk 3:6; Tai 2:11

*2:29-32: Ais 42:6; 49:6; Yo 8:12

*2:34-35: Ais 8:14-15; 1 Ko 1:23; 1 Pi 2:6-8

*2:37: 1 Ti 5:5

*2:38: Ais 52:9

*2:39: Mt 2:23

*2:40: Lk 1:80; 2:52

*2:41: Eks 12:1-14, 24-27

*2:51: Lk 2:19

*2:52: 1 Sam 2:26; Lk 1:80; 2:40