2
Gá⁴hé³ Pablo hi³ gá⁴ta̱a̱y⁴² dsaah⁴ cruz Jesucristo
Hi³ja̱³ yáh¹ du³ñuúh²á⁴, liáh³ ñii⁴²á² ya²liu⁴²á² niaá⁴ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³, há⁴hé³ gá⁴liu⁴²á² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ bií⁴ nuy¹ ga³liu⁴, ba² há⁴ja̱³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ jmɨɨh⁴. Chiaah¹ ná⁴lɨ¹ dsɨy⁴ hi²hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ ba² nɨɨh¹, dɨ́h¹ feh²a² ca³jaa¹ chiáh² Jesucristo baáy⁴ liáh³xɨ³ gá⁴ta̱a̱y⁴² dsaah⁴ cruz nɨ³ ba². Liáh³ ya²naáy⁴ rúh⁴ñí¹ah³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ vá³jlɨ́h³á⁴ baáy⁴ jliee⁴²á⁴ lɨ́⁴ hi³ foh⁴²á⁴. Baáy⁴ liáh³ gá⁴liu⁴²á² niaá⁴ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³, há⁴hé³ gá⁴liu⁴²á² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ duh³ hu̱² dsá⁴taá³ah³. Há⁴ja̱³ liáh³ja̱³, cá⁴lɨ́⁴lii⁴ hi³ gá⁴liu⁴²á² niaá⁴ah³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiáh² Espíritu ba². Duh³ja̱³ hí⁴dsá⁴taá³ah³ joó⁴ vih²chiaah¹ fáh⁴lí³ chiáh² Dios ba², há⁴ja̱³ vih²chiaah¹ fáh⁴jmɨɨyh⁴ dsa³.
Vih²chiaah¹ Cristo hí⁴jooy³ hí⁴cui̱i̱⁴²a² Dios
Xa³ mɨ² gá⁴liu⁴²ah¹ fáh⁴liu⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaa⁴²a² joó⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³cáyh¹ dxú⁴ chiáh² Dios. Joó⁴ há⁴ja̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ jmɨɨh⁴²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ nɨ³ ga³hoy⁴, ba² há⁴ja̱³ liáh³xɨ³ dɨ³jmɨɨh⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ nɨ³ ga³hoy⁴, chiaah¹ ca̱a̱³ ga³ŋɨ́y³ ba² diáh⁴ hi³nɨy³². Ga³liu⁴²ah¹ chiáh² hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ Dios ba², hi³ há⁴hé³ xe̱y³ ñi³² mɨ² dsa³jéy⁴. Baáy⁴ gu³xɨ³ ba² na³ma² chiaa⁴²a² mɨ²ja̱³, joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴niaá⁴ lɨ́⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ bih³ mɨ³ná⁴lɨ¹ dsɨ́² Dios hí⁴bí⁴jnia³ fáh⁴liu⁴ nɨ³ duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiaa⁴²a². Gu³xɨ³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴ hi³ja̱³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ cá⁴dah²tie̱e̱y³ cruz Ñúh³a² Hi³bií⁴gaáy³ nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³. Joó⁴ hi³ja̱³ ja̱³ liáh³ la³ na³xɨɨ² xi³ chiáh² Dios:
Há⁴hé³ xe̱y³ jlɨ́h³ ma³joó², há⁴hé³ xe̱y³ jlɨ́h³ ma³nuú³,
ba² há⁴hé³ xe̱y³ jlɨ́h³ ma³ñii³ dsɨ́²
liáh³xɨ³ ma³bi³tɨɨ⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³nieéy².
10 Joó⁴ ma³jmeé³ ba² Dios nɨ³ ma³lɨ³dsaa⁴²a² hi³ nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu chié̱y², chiaah¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ga³joo³² Espíritu nɨ³, ji̱í̱⁴ lɨ́⁴ hi³ na³ma² chiáh² Dios.
11 Há⁴hé³ xe̱y³ hi³ ñi³² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³, ti̱¹ mii⁴ ba² dɨ³ñi³². Ba² ja̱³ba² liáh³ja̱³ xe̱y³ Dios nɨ³, ti̱¹ Espíritu chié̱y² nɨ³ ba² ñi³² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh². 12 Há⁴ja̱³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² espíritu nɨ³ ma³cuóy² jnia² Dios nɨ³. Jmɨ́yh³ Espíritu chié̱y² ñaá² ba² nɨ³ ma³tɨ̱́³a², duh³ hí⁴dsaa⁴²a² dxú⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh⁴jɨ³ hi³ dɨ́h¹ ma³cuoó⁴ jnia² nɨ³. 13 Hi³ja̱³ chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ nɨ³ ba² ga³liu⁴²ah¹ jniaah¹, joó⁴ há⁴ja̱³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ ma³dah²heé⁴ jniaah¹ diáh⁴ dsa³. Ga³liu⁴²ah¹ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³heé⁴ jniaah¹ Espíritu chié̱y² Dios ba². Ga³jmeeh⁴²ah¹ ta² fáh⁴liu⁴ hi³ ga³cuo⁴ Espíritu duh³ hí⁴jooy³ hi²liu²ah¹ chiáh² Dios.
14 Ja̱y³ dsa³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² há⁴hé³ ga³nuu³ chiáh² Espíritu chié̱y² Dios, chiaah¹ juúh⁴ ŋaah² ba² ga³ji̱í̱h⁴. Ba² ñé⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dsaay⁴ hi³ nɨ³. Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu nɨ³ ba² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴dsaa⁴²a². 15 Joó⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ mɨ³chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo, hi³hí̱³ si¹ hí⁴jooy³ hí⁴cá̱² cua̱a̱y¹ná² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Joó⁴ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ chie̱é̱yh¹ Espíritu, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴cá̱² cua̱a̱y¹ná² chiáh² ja̱y³ dsa³ hi³ chie̱é̱yh¹. 16 “¿Xɨ²fáh³ xe̱y³ hi³ ñi³² liáh³xɨ³ ga³ta³ ga³hɨ³ Ñúh³a² nɨ³? ¿Hi̱² hí̱³ hí⁴jooy³ hí⁴heé⁴ Dios nɨ³?” Joó⁴ jnia² yáh¹, liáh³xɨ³ ga³ta³ ga³hɨ³ Cristo bɨh¹ mɨ³ga³ta³ ga³hɨ³²a² jnia².