Hi³dxá³ ca̱a̱³ xi³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Pablo ja̱³ fɨɨ³ Corinto
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ nɨ³ Pablo, hi³ gá⁴dxɨy³ Dios duh³ hí⁴lí³á⁴ apóstol chié̱y² Jesucristo jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² ñaá². Na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² du³ñuúh²a² Sóstenes gá⁴sɨ⁴²ah¹ xi³ la³, hi³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ hi³ ma³taá³ah³ chiáh² Dios fɨɨ³ Corinto nɨ³, niaá⁴ah³ hi³ ma³lɨ³xɨ³ ma³lɨ³ŋɨɨ́³ah³ chiaah¹ hi³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo Jesús chiaah¹ gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ duh³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ah³. Ba² xɨɨ⁴²ah¹ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Ñúh³a² Jesucristo hi³ nieeyh⁴² xiaáh³, chiaah¹ ja̱y³ ba² nɨ³ Ñúh³a² chia̱a̱h²a² diáh⁴. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Jmɨ²heéy¹ Dios hi³ dɨ́h¹ ma³cuoó⁴ jnia² jɨɨ⁴ lɨ́⁴
Liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba² ga³fayh⁴ hi³ jmɨ²heéy¹ Dios chia̱á̱²ah³ chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ hi³ dɨ́h¹ ma³cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús. Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ñuú³ liáh⁴jɨ³ hi³ ma³tɨ̱́³ah³. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³hoo³²ah³ diáh⁴ dsa³ baáy⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ ca³lɨ³dsaa⁴ah³, chiaah¹ hi³ gá⁴cueeyh⁴ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ chiáh² Cristo nɨ³. Hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² ná⁴na⁴² chia̱á̱²ah³, jɨɨ⁴ ba² ma³cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ duh³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ ta² chiáh², liáh³ rúh⁴ ja̱á̱³ah³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Baáy⁴ hí̱³ba² ñaá² Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ hi²ñí³ah³ xiaa³dsaa³² liáh³nɨ³ hí⁴hɨɨ́⁴ lɨ́⁴ ñi² duh³ há⁴hé³ hí⁴lii⁴ cáh³ti³² dsaa² chia̱á̱²ah³ jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Chiaah¹ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ chiáh² cáh³ti³² Dios hi³ gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ nɨ³ duh³ hi²cú̱h¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ Ñúh³a² Jesucristo Ja̱á̱² nɨ³.
Gá⁴dsaáy³ diáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ chiáh² Cristo
10 Du³ñuúh²á⁴, ga³ŋɨɨy⁴ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo hi³ hu̱² hí⁴ji̱i̱h⁴ chia̱á̱²ah³, há⁴ máh⁴ hi³jmee³ah³ chiáh² chia̱á̱²ah³. Hi³cú̱h¹ah³ dxú⁴ cáh³ti³² ba², hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ca̱a̱³ ree³ ba², gua²ji̱i̱h⁴ chia̱á̱²ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 11 Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³ du³ñuúh²á⁴ chiaah¹ ma³dah²jmeéh⁴ jniá³ juúh⁴ diáh⁴ ja̱á̱¹ hi³chie̱y³² Cloé hi³ hi²xiáh³ tɨ̱³nɨɨ́³ah³. 12 Liáh³la³ nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³. Xe̱y³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ hi³ ga³féh³: “Dsa³ chié̱y² Pablo ba² jniá³.” Dxeeyh⁴ nɨ³ ga³féh³: “Apolos ba² na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² jniá³”, dxeeyh⁴ nɨ³ yáh¹ ga³féh³: “Pedro ba² na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² jniá³”, baáy⁴ xe̱y³ gɨh³ hi³ ga³féh³: “Cristo ba² na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² jniá³.” 13 Xɨ²fáh³ ná⁴fí̱¹ ná⁴dsaáy¹ Cristo nɨ³ hi³ja̱³ nɨ³ ga³fáh³ah³ liáh³nɨ³. Xɨ²fáh³ Pablo nɨ³ gá⁴ta̱a̱y⁴² dsaah⁴ cruz dxá¹ah³. Xɨ²fáh³ chiáh² Pablo ja̱³ gá⁴táh²ah³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴ja̱á̱³ah³ jmɨɨ³. 14 Jmɨ²heéy¹ Dios hi³ gu³xɨ³ ja̱³ah³ niaá⁴ah³ há⁴hé³ gá⁴xaa⁴²á² jmɨɨ³, ti̱¹ Crispo baáy⁴ Gayo ba² nɨɨh¹ gá⁴xaa⁴²á² diáh⁴ jmɨɨ³. 15 Hi³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴féh³ hi³ fáh⁴ hi³ jniá³ nɨ³ gá⁴ja̱á̱y³ jmɨɨ³. 16 He̱é̱yh³ ba² gá⁴xaa⁴²á² jmɨɨ³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ ca̱a̱³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² Estéfanas. Ba² liáh³ ba² xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ xɨ³ jmiih⁴. 17 Há⁴hé³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ Cristo hi³ hi²xaa⁴²á² jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³. Gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ duh³ hi²jmeey⁴² juúh⁴ dxú⁴ chiáh² ba². Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴liu⁴²á² diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ jmɨɨh⁴. Chiaah¹ foóh¹ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴cɨ̱ɨ̱́y⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo nɨ³ dsaah⁴ cruz nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³.
Cristo nɨ³ ca³bi³jnia³ hi³ bií⁴ jmɨɨh⁴ Dios
18 Diáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo nɨ³ dsaah⁴ cruz. Joó⁴ chiaa⁴²a² jnia² hi³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴ nɨ³, fáh⁴lí³ chiáh² ñaá² Dios ba² nɨ³ fáh⁴liu⁴ nɨ³. 19 Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² fah² Dios:
Hi²yaa⁴²á² fáh⁴jmɨɨyh⁴ diáh⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴.
Hi²jmeey⁴² hí⁴dxá⁴cáyh⁴ liáh³xɨ³ hi³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ mii⁴.
20 Hi³ja̱³ ¿xiah² ja̱³ niaáh² diáh⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴, xiah² ja̱³ niaáh² diáh⁴ dsa³he⁴, hu̱² gɨh³ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³tɨ̱y⁴ chiáh² fáh⁴jmɨɨyh⁴ dsa³? ¿Xɨ² há⁴hé³ ma³jniaa³ ca³jaa¹ Dios nɨ³ liáh⁴jɨ³ fáh⁴jmɨɨyh⁴ dsa³? 21 Hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ Dios nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³cuo⁴ je² hí⁴cui̱i̱⁴²a² ñaá² dxɨ́⁴lieey³² hi³ jmɨɨh⁴ dsaa⁴²a². Xiáh³ hi³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² Dios nɨ³ hí⁴lieéy² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ joó⁴ dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ hi³ ca³lɨ³he² hi³ lii³²a² ŋaah². 22 Diáh⁴ israelitas nɨ³ ca³dah²ŋɨɨ⁴ hi³ hu̱² xa³ hí⁴dah²joó² hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³. Baáy⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³ ca³dah²naah³² fáh⁴jmɨɨyh⁴ dsa³ ba². 23 Joó⁴ jnia² yáh¹ ga³jmee⁴²a² juúh⁴ chiáh² Cristo hi³ gá⁴jú̱y⁴ dsaah⁴ cruz ba². Fáh⁴liu⁴ nɨ³ ga³jmee⁴ dsa³cue³ dsa³nieéy² diáh⁴ israelitas nɨ³, baáy⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ juúh⁴ ŋaah² ba² nɨ³. 24 Joó⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ma³teé⁴ Dios nɨ³, liáh³ ba² diáh⁴ israelitas, liáh³ ba² diáh⁴ dsa³ xiaáh³, fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo nɨ³ ná⁴lɨ¹ jmɨ́yh³ fáh⁴lí³ chiáh² Dios baáy⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³jmee⁴ lii⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ Dios nɨ³. 25 Chiaah¹ hi³ lii³²a² fáh⁴jlah³ hi³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³, jmɨɨh⁴ gɨh¹ hi³nɨ³ liáh³xɨ³ nɨɨh¹ jmɨɨh⁴ diáh⁴ dsa³. Baáy⁴ hi³ lii³²a² va²jlɨh² hi³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³, joó⁴ hi³nɨ³ ba² jmɨ́yh³ xa³ gɨh¹ hi³ bii³² liáh³xɨ³ nɨɨh¹ xa³ hi³ bii³²a² jnia² dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³.
26 Hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ du³ñuúh²á⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴ah³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ Dios nɨ³. Ja̱³aá⁴ah³ ba² nɨ³ jmɨɨh⁴dsaa⁴ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, há⁴hé³ fɨɨ́⁴ah³ niaá⁴ah³ hi³ xaa³²ah³, baáy⁴ há⁴hé³ fɨɨ́⁴ah³ niaá⁴ah³ hi³ cáh¹ah³. 27 Xiáh³ diáh⁴ hi³ dɨ³jlayh³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² gá⁴dxɨy³ Dios nɨ³, duh³ hí⁴dxá⁴caayh³² diáh⁴ hi³ dɨ³jmɨɨh⁴. Gá⁴dxɨy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ hi³ bii³² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, duh³ hí⁴dah²cá̱² fáh⁴hiíh⁴ diáh⁴ hi³ xa³ hi³ bii³². 28 Gá⁴dxɨy³ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, baáy⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² duh³ hí⁴dxéy² vó⁴ diáh⁴ hi³ xa³ na³lɨ́y⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 29 Liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ duh³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴bí⁴sa³ chiáh² rúh⁴ñi². 30 Joó⁴ ñaá² nɨ³ gá⁴jmeé³ hi³ mɨ³na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo Jesús, hi³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ mɨ³jmɨɨh⁴dsaa⁴²a² ja̱³nɨ́⁴, mɨ³xa̱³²a² dxú⁴, mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³a² baáy⁴ ma³bé² dsaa² chiaa⁴²a². 31 Duh³ja̱³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ree³ liáh³xɨ³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios: “Hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ gaáy³, gua²ji̱í̱h⁴ ba² chiáh², joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Ñúh³a² ba².”