16
Gá⁴dxeéy² juúh⁴ Pablo ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴
Naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³jmee⁴ mɨ́⁴oóh²a² Febe hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ ca³dsa³tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² guah³ hi³ niaá² fɨɨ³ Cencrea. Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ hi²tee¹ah³ dxú⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiaah¹ hi³ ca³dsa³taá³a² chiáh² Ñúh³a² nɨ³. Hi³gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² jɨɨ⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh², chiaah¹ hi²xiáh³ ma³tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³ mɨ́³ nɨ³, ba² ji̱í̱⁴ jniá³ ma³tia̱a̱² chieéy⁴.
Hi³fooh³²ah³ Priscila chie̱é̱yh¹ Aquila hi³ liíyh⁴ ba² dsɨy⁴ diáh⁴ chiaah¹ na³cu̱h⁴²ah¹ nɨ³ ga³jmee⁴²ah¹ ta² chiáh² Cristo Jesús. Gu³xɨ³ ba² chie̱y³ foóh¹ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ joó⁴ gá⁴tia̱a̱² diáh⁴ chieéy⁴. Hi³ja̱³ ca³jaa¹ chieéy⁴ jniá³ hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ diáh⁴, ba² liáh³ja̱³ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³, liáh³ ca̱a̱³ guah³ chiáh² diáh⁴. Hi³fooh³²ah³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ ga³ŋɨɨyh⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² Priscila nɨ³ baáy⁴ Aquila hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴. Hi³fooh³²ah³ Epeneto hi³ liíyh⁴ ba² dsɨy⁴, chiaah¹ jmɨ́yh³ amigo chia̱á̱²á⁴ nɨ³ baáy⁴ hi³dxá³ ja̱y³ hi³ gá⁴taáy³ chiáh² Cristo nɨ³ estado Acaya. Hi³fooh³²ah³ María hi³ liíyh⁴ ba² dsɨy⁴ chiaah¹ hi³ bií⁴ ma³jmeé³ ta² jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³. Hi³fooh³²ah³ Andrónico baáy⁴ Junias hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴ chiaah¹ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² ya²taah²ah¹ ñuúh⁴ñí¹. Na³lɨ́y⁴ diáh⁴ israelitas liáh³xɨ³ jniá³ baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³niaá² diáh⁴ apóstoles nɨ³ dɨ³nieéy² diáh⁴, diáh⁴ hi³nɨy³² ja̱³ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh² Cristo dsa³jéy⁴ gɨh¹ liáh³xɨ³ jniá³.
Hi³fooh³²ah³ Amplias hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ chiaah¹ amigo chia̱á̱²á⁴ nɨ³ hi³ fáh⁴ hi³ Ñúh³a² nɨ³. Hi³fooh³²ah³ Urbano hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ chiaah¹ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² ga³jmee⁴²ah¹ ta² chiáh² Cristo Jesús. Ba² hi³fooh³²ah³liáh³ja̱³ Estaquis amigo chia̱á̱²á⁴ hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴. 10 Hi³fooh³²ah³ Apeles hi³ liíyh⁴ ba² dsɨy⁴ chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ lii⁴ hi³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Cristo hi³nɨy³². Ba² hi³fooh³²ah³ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² chiáh² Aristóbulo hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴. 11 Ba² hi³fooh³²ah³ Herodión hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ chiaah¹ ba² israelita liáh³xɨ³ jniá³ nɨ³, baá⁴ ba² liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ nieeyh⁴² chiáh² Narciso. 12 Hi³fooh³²ah³ Trifena baáy⁴ Trifosa hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴ chiaah¹ hi²xiáh³ ca³dah²cuo⁴ dsɨ́² ca³dah²jmee⁴ ta² chiáh² Ñúh³a² diáh⁴ hi³nɨy³² baáy⁴ liíyh⁴ dsɨy⁴ amiga chia̱á̱²á⁴ Pérsida chiaah¹ hi²xiáh³ veyh³ ma³jmeé³ ta² chiáh² Ñúh³a² nɨ³. 13 Hi³fooh³²ah³ Rufo hi³ gá⁴dxɨy³ Ñúh³a² nɨ³ hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ baá⁴ ba² hi³fooh³²ah³ xaá¹ hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴. Xɨ³ ba² liáh³xɨ³ niáh³ chia̱á̱²á⁴ ba² ga³jmeéh⁴ jniá³ du³raay³ nɨ³. 14 Ba² hi³fooh³²ah³ Asíncrito, Flegonte, Hermas, Petrobas, Hermes hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴ baá⁴ ba² liáh³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ dɨ³nieeyh⁴² chie̱é̱yh¹ diáh⁴. 15 Baáy⁴ hi³fooh³²ah³ Filólogo, Julia, Nereo, chie̱é̱yh¹ mɨ́⁴oóyh² hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴, baá⁴ ba² liáh³ja̱³ Olimpas chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Cristo hi³ dɨ³nieeyh⁴² chie̱é̱yh¹ diáh⁴.
16 Hi³sá̱h³ah³ guaa³ oóh²ah³ baáy⁴ hi³cuh³ah³ ñi² oóh²ah³ joó⁴ há⁴ja̱³ dxaáh² cua̱a̱y¹ná². Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Cristo hi³ xe̱y³ liáh³ca̱a̱³ guah³ la³ liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³.
17 Ga³ŋɨɨy⁴ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ gaáy³ chia̱á̱²ah³ du³ñuúh²á⁴, xɨɨ́³ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ ca³dah²dxeey³² dsa³, xɨɨ́³ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ ca³dah²yeey³² diáh⁴ hi³ hiíy⁴ ñi² chiáh² hi³ ma³lí̱³ah³ nɨ³. Há⁴ hi³jmee³ah³ ca̱a̱³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³nɨy³². 18 Chiaah¹ há⁴hé³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Ñúh³a² Jesucristo diáh⁴ hi³nɨy³². Ca³dah²jmee⁴ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² diáh⁴ mii⁴ ba². Liih² ca³dah²liu⁴ lii³²a² baáy⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ lii³²a² fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ja̱³ ga³tiaá⁴ diáh⁴ ca³dah²juuy³² diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ na³fáyh⁴ dɨ³dsaay⁴. 19 Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ dɨ³ñi³² hi³ ga³nuu³ ga³maá³ah³ ba² dsaá², hi³ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱á̱²ah³. Naáy⁴ hi³ hi²jmee³ah³ bí⁴sɨɨ́¹ah³ chiáh² hi³ dxú⁴, joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ mɨ³hee³² nɨ³, hi³jmee³ah³ jlah³ah³ ba². 20 Ñaá² Dios hi³ ga³jmee⁴ hi³ niaah⁴²a² naá³a² nɨ³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴yeéy² cáh³ti³² Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³, mɨ³hí⁴dxéy² vó⁴ cáh³ti³² rúh⁴ tɨɨ¹ah³. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Jesucristo.
21 Ba² liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ Timoteo hi³ ga³jmeey⁴ ta² chia̱a̱h⁴²á². Baá⁴ ba² liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ Lucio, Jasón, Sosípater hí̱³ba² diáh⁴ dsa³ oóh²á⁴ nɨ³.
22 Jniá³ Tercio la³ ma³xɨɨ́y⁴ xi³ dxa² Pablo la³, ba² liíyh⁴ dsɨy⁴ niaá⁴ah³ chiaah¹ hi³ ree³ ca³dsa³taá³a² chiáh² Ñúh³a² nɨ³.
23 Ba² liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ Gayo la³. Je¹á² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² baáy⁴ ja̱³ba² la³ ga³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³. Ba² liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ Erasto, hi³ na³lɨ́y⁴ tesorero chiáh² fɨɨ³, baá⁴ ba² liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ du³ñuúh²a² Cuarto.
24 Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Jesucristo liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴. Amén.
Liáh³la³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴liú³ Pablo ja̱³
25 Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ Dios nɨ³, hi³nɨy³² ba² nɨ³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ hi³ bií⁴ dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ dxú⁴ hi³ ga³hoy⁴ ca³jaa¹ chiáh² Jesucristo nɨ³. Chiaah¹ ma³bi³jniá³ Dios nɨ³ fáh⁴liu⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² diáh⁴ dsa³ mɨ² dsa³jéy⁴, hi³ na³ma² liáh³ gá⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³. 26 Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³bi³jniá³ Dios nɨ³. Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² liáh³xɨ³ cá⁴dah²xɨɨ́³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² ja̱³, gá⁴jooy³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ juúh⁴ dxú⁴ ja̱³ duh³ dsá⁴taáy³ diáh⁴ baáy⁴ duh³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios. Chiaah¹ liáh³ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² Dios hi³ jey¹ ca̱³ñiih³² nɨ³.
27 Ti̱¹ ja̱y³ ba² Dios baáy⁴ hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaay⁴, hi³ja̱³ ca̱³ñiih³² ba² ga³féh³a² hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo nɨ³. Amén.