15
Ga³jmee⁴ hi²dsa³tia̱a̱²a² chiáh² diáh⁴ hi³ vá¹jlɨ́yh¹
Hi³ja̱³ jnia² hi³ xa³ gɨh¹ hi³ bii³²a² ga³jmee⁴ hi²jmee²a² xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²a² chia̱a̱h²a² diáh⁴ hi³ rúh⁴ vá¹jlɨ́yh¹, diáh⁴ hi³ rúh⁴ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ ñuú³ chiáh² hi³la³ hi³nɨ³. Há⁴hé³ dxú⁴ hi³ hi²jmee²a² jmáyh² hi³ ga³lɨ́³ dsɨ³²a² voo³²a². Liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² ga³jmee⁴ hi²jmee²a² hi³ hí⁴lí³ dxú⁴ dsɨ́² diáh⁴ oóh²a² ba² duh³ja̱³ hí⁴sa³ gɨh¹ hi³ bii³² diáh⁴. Chiaah¹ ñé⁴ Cristo há⁴hé³ gá⁴jmeé³ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá². Xiáh³ hi³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² ba² liáh³xɨ³ na³xɨɨ² fah² Dios hi³ dsa³féh³ liáh³la³: “Ba² ji̱í̱⁴ jniá³ gá⁴ya̱á̱h²á⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²liú³ mɨ³hee³² chiú̱h²u³.” Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios mɨ² dsa³jéy⁴, cá⁴lɨ́⁴xɨɨ² duh³ hí⁴lí̱³a² dxú⁴ baáy⁴ duh³ hí⁴ji̱i̱³²a² hi³ he̱é̱yh³ ba² hí⁴tɨ̱́⁴a² hi³ bí⁴je̱²a². Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ nɨ³ ga³sa³ hi³ bii³²a² duh³ hi²jmee²a² xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²a². Baáy⁴ hí̱³ba² ñaá² Dios hi³ ga³jmee⁴ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²a² baáy⁴ ga³cuoó⁴ jnia² hi³ bií⁴ nɨ³, chiáh² hi³nɨy³² ba² nɨ³ ga³ŋɨɨy⁴ hi³ cua²dsa³tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ hi³ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ ca̱a̱³ ree³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ Jesucristo nɨ³, duh³ja̱³ jmɨ́yh³ na³cu̱h⁴ah³ liáh⁴jɨ³ah³ liáh³nɨ³ hí⁴jooy³ hi²fáh³ah³ ca̱a̱³ hi³ hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ Dios, hí̱³ba² Jmii³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Hí⁴dah²nuú⁴ juúh⁴ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ xiaáh³
Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ hi³jmeeh³²ah³ dxú⁴ diáh⁴ oóh²ah³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ chiaa⁴²a² Cristo nɨ³ duh³ hí⁴lii⁴ hi³ hi²xiáh³ gaáy³ Dios. Liáh³la³ nɨ³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³. Güéy⁴ Cristo nɨ³ duh³ dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²ah¹ jniaah¹ israelitas baáy⁴ duh³ hí⁴lii⁴ hi³ xiaa³dsaa³² ba² ga³jmee⁴ Dios nɨ³. Chiaah¹ gá⁴jmeé³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ñú⁴uuh²ah¹ ja̱³ hí⁴jmeé⁴. Baá⁴ ba² güéy⁴ Cristo duh³ hí⁴dah²jméy² gaáy³ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³ chiaah¹ hi³ gá⁴cá̱⁴ mih³ gá⁴ñí² diáh⁴. Liáh³ja̱³ ga³he⁴ ñi² xi³ chiáh² Dios hi³ dsa³féh³ liáh³la³:
Hi³ja̱³ hi²hoó⁴á⁴ niu³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas.
Hi²hoy⁴² su̱¹á² chiú̱h²u³ hi³ hi²jmeéh⁴á⁴ niu³ hu̱u̱¹rá².
10 Ba² dsa³féh³ liáh³la³ ñi² xi³ chiáh² Dios:
Bi³jee⁴²ah³ há²ah³ niaá⁴ah³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ israelitas chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios nɨ³.
11 Ba² xa³ xiaáh³ xi² dsa³féh³ liáh³la³:
Jmeé¹ah³ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² Dios niaá⁴ah³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ israelitas nɨ³.
Féh¹ah³ hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ Dios, liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³.
12 Ba² liáh³la³ gá⁴xɨɨ́³ Isaías:
Hí⁴sa̱y³ ja̱y³ dxaa⁴² Isaí.
Hí⁴lí³ ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³² duh³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas.
Baáy⁴ dsá⁴taáy³ diáh⁴ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴.
13 Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Dios hi³ gua²jmeé³ jé⁴ há²ah³ cáh³ti³², hí̱³ba² Dios hi³ ca³dsa³tia̱a̱² chiaa⁴²a² nɨ³. Baáy⁴ gua²jmeé³ hi²ñí³ah³ dxú⁴ chiaah¹ hi³ ca³dsa³taá³ah³ chiáh². Liáh³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Dios duh³ hí⁴ji̱í̱²ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ Dios nɨ³. Liáh³ja̱³ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ Espíritu Santo chiaah¹ hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³.
14 Niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴, maay⁴ dxú⁴ hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ há²ah³, hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaa⁴ah³, baáy⁴ mɨ³lí̱³ah³ hi²taah⁴ah³ fi¹ chiáh² oóh²ah³. 15 Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, jí̱⁴ñí³ cáh³ti³² ba² ma³liu⁴²á² niaá⁴ah³ la³nɨ³ jee⁴² xi³ la³, duh³ hí⁴liíh⁴ há²ah³. Baáy⁴ hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ jniá³ hi³ja̱³ gá⁴tiéyh² guaay⁴ ta² la³, 16 duh³ hi²jmeey⁴² ta² chiáh² Jesucristo jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. Ga³hoó⁴á⁴ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios duh³ hí⁴jooy³ hí⁴lí³ diáh⁴ chié̱y² ñaá², na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ foo³ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Dios chiaah¹ Espíritu Santo chié̱y² nɨ³ cá⁴bí⁴xɨ³ cá⁴bí⁴ŋɨɨ́y³ diáh⁴.
17 Na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² Cristo Jesús hi³ja̱³ hi²xiáh³ naáy⁴ ñeéy⁴ liáh³xɨ³ dsa³hɨɨ́² ta² chiáh² Dios hi³ ga³jmeey⁴ la³. 18 Joó⁴ ti̱¹ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Cristo dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³ ba² hí⁴tiá³ dsɨy⁴ hi²liuy⁴² chiaah¹ hi³ja̱³ ca³dah²nuu³ dsaá² chiáh² Dios diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. Gá⁴liu⁴²á² diáh⁴ baáy⁴ xa³ hi³ gá⁴jmeéy⁴ 19 hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ baáy⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiáh² Espíritu chié̱y² Dios. Hi³ja̱³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ hí¹ xi² ma³ñii⁴²á² nɨ³, ma³hoó⁴á⁴ diáh⁴ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo cá⁴lɨ́⁴liaá² lɨ́⁴ Jerusalén nɨ³, gá⁴dxaá² lɨ́⁴ vó⁴ Ilírico. 20 Baáy⁴ ma³ta̱á̱h²á⁴ ñeéy⁴ hi³ hi²hoy⁴² liáh⁴jɨ³ hí¹ xi² há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³dah²nuú³ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo, duh³ há⁴hé³ hi²jmeey⁴² ta² xi² ma³laá⁴ mɨ³jmee⁴ ta² dxeeyh⁴, 21 ja̱³ba² liáh³xɨ³ na³xɨɨ² fah² Dios hi³ dsa³féh³ liáh³la³:
Hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³tɨ̱́y³ diáh⁴ juúh⁴ ca³jaa¹ chiáh²,
baáy⁴ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³dah²nuú³ ca³jaa¹ chiáh².
Ta³hɨ³ Pablo ja̱³ dsaa³² Roma
22 Hi³ja̱³ ja̱³ ma² jáh³ tiaah² gá⁴lɨ́⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³. 23 Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³yey³ ma³jooy³ ta² chieéy⁴ la³ baáy⁴ mɨ³voó³ ná⁴lɨ¹ dsɨy⁴ hi³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³, 24 hi³ja̱³ naáy⁴ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ mɨ² mɨ³hí⁴ŋɨ́³á⁴ ñii⁴ vó⁴ España. Joó⁴ mɨ² ma³bi³jee⁴²á² dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, mɨ²ja̱³ ba² naáy⁴ hi³ gua³tia̱á̱¹ah³ chieéy⁴ duh³ hí⁴jooy³ ñii⁴ España. 25 Joó⁴ dsa³jéy⁴ rúh⁴ ñii⁴ Jerusalén ya³ca̱y⁴² ca³liuh² cuu² chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ dɨ³nieeyh⁴² nɨɨ́⁴. 26 Chiaah¹ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ dɨ³nieeyh⁴² estado Macedonia baáy⁴ estado Acaya gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ hí⁴dah²cú̱yh² ca³liuh² cuu² duh³ hí⁴dah²xɨ́y⁴ chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ tieey³ hi³ nieeyh⁴² Jerusalén. 27 Ma³dah²jmeé³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dxú⁴ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴ ba². Baáy⁴ liáh³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ba² nɨ³, chiaah¹ hi³ ba² ma³dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ ca³jaa¹ chiáh² Cristo vih²chiaah¹ diáh⁴ israelitas hi³ nieeyh⁴² Jerusalén nɨ³. Hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ga³jmee⁴ dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ israelitas hí⁴dah²cuó⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaáh² chiáh² diáh⁴. 28 Mɨ² ma³jooy³ ma³ya³jɨ̱ɨ̱h⁴²á⁴ diáh⁴ cuu² hi³ cá⁴dah²cú̱yh² diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³, mɨ²ja̱³ hi²bi³hɨɨ́⁴á⁴ ñii⁴ España baáy⁴ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ mɨ² mɨ³hi⁴²á² fi¹. 29 Maay⁴ ba² hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ hí⁴lí³ chia̱á̱²ah³ mɨ² mɨ³hí⁴dxaá²á⁴ nɨ³ chiaah¹ chie̱y⁴² juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo nɨ³ duh³ hi²cuoó⁴á⁴ niaá⁴ah³.
30 Vih²chiaah¹ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ baáy⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ca³bi³jmeéy³ jnia² Espíritu Santo hi³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a², hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴ hi³ hu̱² gua³tia̱á̱¹ah³ hi²liu⁴²ah³ Dios ca³jaa¹ chieéy⁴ 31 duh³ hí⁴lieéy² jniá³ chiáh² diáh⁴ hi³ ba³ túh²dsɨ́² hi³ nieeyh⁴² Judea nɨ³. Baáy⁴ hi³ŋɨɨ́¹ah³ chiáh² Dios hi³ hu̱² hí⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ nieeyh⁴² Jerusalén nɨ³ mɨ² ma³jɨ̱ɨ̱h⁴²á⁴ diáh⁴ cuu² hi³ xe̱yh⁴² la³. 32 Hi³ja̱³ xɨ³ hí⁴cuó⁴ je² Dios nɨ³ ñii⁴, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ hí⁴dxaá²á⁴ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³, duh³ hi²tee¹á² dsɨy⁴ chia̱á̱h¹ah³ niaá⁴ah³. 33 Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴, hí̱³ba² Dios hi³ ga³jmee⁴ hi³ niaah⁴²a² naá³a² nɨ³. Amén.