5
Cá⁴bí⁴jmeéy³ Pedro ja̱³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi²
Ja̱³nɨ́⁴ ga³ŋɨɨy⁴ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ hi³ na³ta̱a̱⁴ah³ ñi² nɨ³. Chiaah¹ ba² hií⁴á⁴ ñi² jniá², ba² na³lɨ́⁴á⁴ dsa³ñi³² chiáh² hi³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² Cristo nɨ³. Ba² hí⁴sa³ dxey⁴ chia̱a̱h⁴²á² Ñúh³a² nɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴jnieey³² ca̱á̱h³ ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³². Hi³ja̱³ hi³gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² diáh⁴ dsa³ chié̱y² Dios hi³ ná⁴tayh¹ guaa³²ah³ nɨ³. Hi³haáh⁴ah³ diáh⁴ hí¹ jmɨ́yh³ liáh³ ga³lɨ́³ dxú⁴ há²ah³ ba², há⁴ja̱³ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹, chiaah¹ liáh³ja̱³ ba² niaá⁴ ñaá² Dios. Ba² há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ naa³ah³ cuu², hi³ fáh⁴ hi³ ga³ta³ ga³hɨ³ah³ dxú⁴ ba². Ba² há⁴ hi³chiuúh³ah³ hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³²ah³ nɨ³. Hi³jmeeh³²ah³ diáh⁴ dxú⁴ ba² duh³ hí⁴lí̱y³ diáh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee³ah³ vo̱ó̱h²ah³. Hi³ja̱³, mɨ² mɨ³hí⁴jnieey³² ca̱á̱h³ jmɨ́yh³ hi³ hiíy⁴ ñi² chia̱a̱⁴²a² nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ ca̱a̱³ hi³ booy¹ liih² hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴dsá⁴yeéy⁴.
Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ mɨ¹liuh², hi³nuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi². Liáh⁴jɨ³ah³ ba² ga³jmee⁴ hi³jmee³ah³ vá¹jaa³ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³, chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² fah² Dios:
Na³chiy⁴ Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³sa³ chiáh²,
joó⁴ hi²xiáh³ ca³dsa³tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ hi³ váy¹jaay³.
Hi³bi³tiaa³ah³ rúh⁴ñi² Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³ duh³ hí⁴dxéy² niaá⁴ah³ gaáy³ mɨ² ma³dxa³héy³ hí⁴jmeé⁴ liáh³ja̱³. Hi³táh⁴ah³ guaa³ Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³jmeéh⁴ niaá⁴ah³ ga³ta³ ga³hɨ³ah³ ñuú³, chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ ca³dsa³tia̱a̱² chia̱á̱²ah³.
Hi³ja̱³ hi³bi³xɨh¹ah³ há²ah³, há⁴ hi³guɨ̱ɨ̱³ah³, chiaah¹ chie⁴ji̱i̱⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ naayh³² hi̱² hí⁴yeéy², liáh³xɨ³ ga³cɨɨh⁴ ja̱y³ yah³ mɨ² ga³chie⁴ ga³ji̱i̱y⁴ hi³ naayh³² hi̱² hí⁴cuyh³. Há⁴ hi³cuoo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ chiáh². Gua³taá³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ ba², chiaah¹ maá³ah³ ba² hi³ ja̱³ba² liáh³nɨ³ cɨ̱yh³beeyh³² diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 10 Joó⁴ mɨ² ma³cɨ̱ɨ̱́h² ma³beéh²ah³ ca̱³ji̱i̱³ mɨ²ja̱³ hí⁴xeéyh² niaá⁴ah³ la³, hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ hi³ bii³²ah³, baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ hi²ñí³ah³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³². Liáh³ja̱³ hí⁴jmeé⁴ Dios hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² nɨ³, chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴teé⁴ niaá⁴ah³ duh³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² cua³dxi̱i̱³²ah³ chiáh² xi² booy¹ liih² nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo. 11 Xáh³ha³² dɨ́h¹ ná⁴ŋɨy¹ Dios nɨ³, ca̱³ñiih³² ba² hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³, hi³ja̱³ cua²lí³ chiáh² liáh³nɨ³ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba². Amén.
La³ dsa³féh³ hi³ gá⁴hɨɨ́³ ñi² gá⁴féh³ Pedro ja̱³
12 Dxɨ́⁴lieey³² du³ñuúh²a² Silvano la³, ja̱y³ du³ñuúh²á⁴ hi³ xiaa³dsaay³², ma³xɨɨ́y⁴ ca̱a̱³ xi³ liuh² chia̱á̱²ah³. Ma³cuoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ hi³ bií⁴. Ma³foóh²á⁴ ba² niaá⁴ah³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh⁴jɨ³ hi³ dɨ́h¹ ga³jmee⁴ chiaa⁴²a² Dios nɨ³. Cua³dxí̱⁴ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³, há⁴ hi³tu³²ah³ cáh³ti³².
13 Diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² fɨɨ³ Babilonia, diáh⁴ hi³ gá⁴dxɨy³ Dios liáh³xɨ³ niaá⁴ah³ nɨ³, liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³. Ba² liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ ja̱a̱y⁴ Marcos nɨ³. 14 Hi³hí̱¹ah³ hi³jmeeh³²ah³ oóh²ah³, hi³ cuh³ah³ oóh²ah³ hi³ fáh⁴ hi³ naá⁴ah³ oóh²ah³, chiaah¹ hi³ ma³taá³ah³ chiáh² Dios nɨ³.
Hu̱² hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ hi³ hi²ñí³ah³ naá³ah³, niaá⁴ah³ mɨ³na³hii⁴ah³ ca³jaa¹ chiáh² Jesucristo nɨ³. Amén.