Hi³dxá³ tú̱⁴ xi³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ Pedro
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pedro ja̱³
Jniá³ Simón Pedro la³, na³lɨ́⁴á⁴ xɨh³chie̱y³² Jesucristo, ba² na³lɨ́⁴á⁴ apóstol chié̱y². Ga³sɨ́⁴á⁴ fáh⁴liu⁴ la³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ hi³ ma³taá³ah³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ bií⁴ dɨ́h¹ chi̱í̱⁴, ja̱³ba² hi³ gá⁴taá³ah¹ jniaah¹ nɨ³. Hi³nɨ³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ chiaa⁴²a² chiaah¹ hi²xiáh³ xiaa³dsaay³² Jesucristo Dios chia̱a̱⁴²a² hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³, chiaah¹ mɨ³cui̱i̱⁴ah³ Dios baáy⁴ mɨ³cui̱i̱⁴ah³ Jesús hi³ na³lɨ́y⁴ Ñúh³a² nɨ³.
Mɨ³chia̱²a² ca³liuh² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá² Dios
Hi³ fáh⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴²a² Dios nɨ³, baáy⁴ dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴lí³ chiáh² nɨ³, hi³ja̱³ ma³tɨ̱́³a² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ niaáh² chiaa⁴²a² duh³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³². Gá⁴teé⁴ jnia² Dios hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ baáy⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² nɨ³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ ma³tɨ̱́³a² nɨ³. Xáh³ha³² dɨ́h¹ ná⁴ŋɨy¹ chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴jooy³ hi²chia̱²a² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá², ba² dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a² duh³ hí⁴jooy³ hí⁴liaá³a² chiáh² hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Hi³ja̱³ nɨ³ niaá⁴ah³ hi³ ma³taá³ah³ nɨ³ ga³jmee⁴ hi²cuo¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi³ bií⁴ hi²jmee³ah³ gɨh¹ dxú⁴ há²ah³. Mɨ² mɨ³jmee³ah³ dxú⁴ há²ah³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hi²bi³jmɨɨh⁴ hi²bi³dsaa⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ dxú⁴ cáh³ti³². Mɨ² ma³lɨ³jmɨɨh⁴ ma³lɨ³dsaa⁴ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴lí̱³ah³ hi³ hi²haáh⁴ah³ hí¹ vo̱ó̱h²ah³ duh³ há⁴hé³ hi²jmee³ah³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná². Mɨ² ma³lí̱³ah³ hi³nɨ³ mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴lí̱³ah³ hi³ hi²jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³. Mɨ² mɨ³xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³, mɨ²ja̱³ hi²ñí³ah³ gɨh¹ xiaa³dsaa³². Mɨ² mɨ³niaah⁴²ah³ xiaa³dsaa³², mɨ²ja̱³ hi²jmee³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³ ja̱á̱¹ du³ñuúh²ah³, baáy⁴ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ oóh²ah³.
Chiaah¹ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³lí̱³ah³ liáh⁴jɨ³ hi³nɨ³ baáy⁴ liu³u²xɨ³ ma³lí̱³ah³ dxú⁴ cáh³ti³², mɨ²ja̱³ hí⁴jmeé⁴ ba² ta² jmɨɨyh⁴²güii³ chia̱á̱²ah³, há⁴ja̱³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ ma³lɨ³cui̱i̱⁴ah³ ga̱³ah³ ja̱³ Ñúh³a² Jesucristo. Joó⁴ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ma³lí̱y³ liáh⁴jɨ³ hi³nɨ³, hi³hí̱³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ tuu² hu̱² gɨh³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ga³joo³² dxú⁴, chiaah¹ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ma³hí̱h⁴ dsɨ́² ba² lii³²a² hi³ ma³bé⁴ dsaa² chiáh². 10 Hi³ja̱³ nɨ³ du³ñuúh²á⁴, hi³jmee³ah³ sa³he̱é̱yh³ duh³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² ma³teé⁴ niaá⁴ah³ Dios. Hi³jmee³ah³ lii⁴ hi³ ma³dxɨy³ niaá⁴ah³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ hi²jmee³ah³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ dsá⁴yaá⁴ah³. 11 Xiáh³ hi³ hí⁴dah²niá² dxú⁴ cáh³ti³² ba² yuuh¹ güii³ duh³ gua³taáh¹ah³ xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ Ñúh³a² Jesucristo hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³. Baáy⁴ ca̱³ñiih³² ba² hí⁴güe³ gaáy³ Fii³²a² nɨ³.
12 Gu³xɨ³ ba² mɨ³niaah⁴²ah³ ba² dxú⁴ liáh³xɨ³ dsa³féh³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, joó⁴ hi²bi³liih⁴²á² há²ah³ chieéy⁴ liáh³nɨ³ gu³xɨ³ ba² mɨ³maá³ah³ nɨ³. 13 Liáh³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³ hi²bi³xɨh¹á² há²ah³ ga³ji̱í̱y⁴ liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ na³ji̱í̱h⁴á⁴ la³, 14 chiaah¹ mɨ³maay⁴ ba² hi³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴jú̱³á⁴. Hí̱³ba² ñaá² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ ma³jmeé³ ma³dsaá⁴ dsɨy⁴ hi³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hi²túy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 15 Hi³ja̱³ hi²jmeey⁴² jmiih⁴² nɨɨh¹ lɨ́⁴ hí⁴jooy³ liáh³ rúh⁴ na³ji̱í̱h⁴á⁴ la³, duh³ liih³²ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ jɨɨ⁴ hi³la³ mɨ² ma³ju̱⁴²á⁴.
Cá⁴dah²joóy² hi³ cá⁴lɨ́⁴sɨɨ́y⁴ cáh³ti³² Cristo
16 Há⁴ja̱³ juúh⁴ hi³ gá⁴ñii³ dsɨ́² dsa³ ja̱³ hi³ gá⁴xɨɨh²ah¹ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Ñúh³a² Jesucristo ja̱³, ca̱a̱³ fáh⁴lí³ gaáy³ gá⁴lɨ́⁴ mɨ²ja̱³. Chiaah¹ jmɨ́yh³ gá⁴joo⁴²ah¹ mɨ¹ñi²ah¹ Ñúh³a² hi³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³. 17 Hi²xiáh³ gaáy³ gá⁴jmeé³ Ñúh³a² Dios ja̱³ chiáh². Hi²xiáh³ hu̱u̱¹rá² gá⁴jmeéh⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴liú³ yuuh¹ güii³, liáh³la³ gá⁴féh³: “Hi³ley³² nɨ³ ja̱a̱y⁴ hi³ bií⁴ naá⁴á⁴ nɨ³. Hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á².” 18 Jmɨ́yh³ jniaah¹ ja̱³ gá⁴niuu²ah¹ hi³ gá⁴liú³ Dios ja̱³ yuuh¹ güii³, liáh³ca̱á̱h³ na³cu̱h⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ ñaá² Ñúh³a² ja̱³ na³ta̱a̱⁴²ah¹ yuuh¹ cua̱h³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ ja̱³.
19 Hi³ja̱³ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ ga³ji̱i̱³²a² hi³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²xɨɨ́³ diáh⁴ profetas nɨ³. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ xɨ³ nɨ³ hi²jmee³ah³ he̱é̱yh³. Chiaah¹ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ xi³ hi³ ga³dxiih³² xi² ñu³ha̱a̱h³. Hi³ja̱³ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ nɨ³, hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴jniaa⁴ jmɨɨ́¹ gaáy³ mɨ² mɨ³hí⁴dxiíh² Ñú⁴heé¹ gaáy³ nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³. 20 Joó⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ nɨ³, ga³jmee⁴ hí⁴dsaa⁴²a² hi³ gu³xɨ³ hí̱³ jnia² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dsaa⁴²a² voo³²a² xɨ³ jmiih⁴ nɨ³ ga³he⁴ liáh³xɨ³ cá⁴dah²xɨɨ́³ diáh⁴ profetas. 21 Chiaah¹ há⁴hé³ jlɨ́h³ cá⁴dah²xɨɨ́³ diáh⁴ profetas ja̱³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴. Cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios liáh³xɨ³ cá⁴bí⁴jmeé³ Espíritu Santo ja̱³ cá⁴bí⁴jmeéy³ diáh⁴ ba².