2
La³ dsa³liú⁴ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³²
(Judas 4-13)
Joó⁴ ba² gá⁴sa̱y³ diáh⁴ profetas hi³ cá⁴dah²juú² jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ Israel, hi³ja̱³ ba² hí⁴sa̱y³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ diáh⁴ dsa³he⁴ hi³ hí⁴dah²juú². Jee⁴² xi² ca³dah²he⁴ nɨ³, ca̱a̱³ há⁴lii⁴ ba² hí⁴dah²caáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ hí⁴yeéy² jnia². Hí⁴dah²tiúy² ji̱í̱⁴ Ñúh³a² hi³ gá⁴lieéy² diáh⁴ nɨ³. Hí̱³ba² mii⁴ diáh⁴ hí⁴dah²naah³² hi³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ diáh⁴ ca̱a̱³tiá³ ca̱a̱³bí³. Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hí⁴dsá⁴dxí̱⁴ fi¹ chiáh² diáh⁴. Hi²xiáh³ hii³²a² ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ hí⁴dah²jmeé⁴. Baáy⁴ vih²chiaah¹ diáh⁴ hi³nɨy³², hi³ja̱³ hí⁴dah²liú⁴ mɨ³hee³² diáh⁴ dsa³ nɨ³ chiáh² fi¹ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³. Hi³ fáh⁴ hi³ hɨɨh³ dsɨ́² diáh⁴ cuu² nɨ³, hi³ja̱³ hí⁴dah²juúy² niaá⁴ah³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³ñii³ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴. Mɨ³xa³ bih³ mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴dah²chí². Hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴hɨɨh⁴² hí⁴dsá⁴yeéy⁴ diáh⁴.
Há⁴hé³ gá⁴jmeé³ gaáy³ dsɨ́² Dios chiáh² diáh⁴ ángeles hi³ cá⁴dah²jmeé³ mɨ³hee³². Jee⁴² xi²há⁴dxú⁴ ba² gá⁴taayh³ diáh⁴. Gá⁴cueeyh³ diáh⁴ xi² ñu³ha̱a̱h³, dɨ³na³ñuúy⁴ diáh⁴ cadenas hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴. Ba² há⁴hé³ gá⁴jmeé³ gaáy³ dsɨ́² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² liáh³ca̱á̱h³ gá⁴ca̱yh⁴ jmɨɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³ mɨ³dsaáy⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴yeéy² diáh⁴ hi³ mɨ³hey³². Ti̱¹ Noé ba² gá⁴lieéy², hí̱³ba² hi³ gá⁴hé³ hi³ ga³jmee⁴ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³² ja̱³. Ba² gá⁴lieéy² gɨh¹ dxieéy⁴ dsa³ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Noé ja̱³. Ba² cá⁴bí⁴chiíy⁴ Dios ja̱³ diáh⁴ dsa³ hi³ cá⁴dah²guá³ fɨɨ³ Sodoma baáy⁴ Gomorra. Gá⁴jɨ̱́³ fɨɨ³ chiáh² diáh⁴ ja̱³, gá⁴lɨ́⁴ cáh³ti³² fa³. Liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ duh³ hu̱² hí⁴dah²bi³xɨ́h³ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ hi³ mɨ³hey³² hi³ hí⁴dah²güe³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Joó⁴ ba² gá⁴lieéy² Lot, hi³ gá⁴guá³ Sodoma ja̱³, chiaah¹ hi²xiáh³ dxúy⁴ Lot ja̱³. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨh⁴² dsɨ́² Lot ja̱³ chiaah¹ hi³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ mɨ³hee³² ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Liáh⁴jɨ³ jmɨɨ́¹ xáh³ha³² dɨ́h¹ ca³lɨ³cuuh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh². Chiaah¹ hi²xiáh³ dxuy⁴ baáy⁴ ga³ñi³² ga³joo³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³² hi³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Hi³ja̱³ nɨ³ ca³lɨ³dsaa⁴²a² hi³ ñi³² ba² Dios jmiih⁴² ja̱³ hí⁴lieéy² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² jee⁴² xi² cɨ̱yh³beeyh³² diáh⁴. Ba² ñi³² ba² jmiih⁴² ja̱³ hí⁴cueeyh³ diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴bí⁴chiíy⁴ nɨ³, hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹ hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴.
10 Diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ jmáyh² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² mii⁴, diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³cuaáy¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ nɨ³, diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ jmɨ́yh³ dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios nɨ³. Chiaah¹ há⁴hé³ ji̱í̱h⁴ diáh⁴ cáh³ti³², hi²xiáh³ dɨ³hɨɨy³ dsɨ́² diáh⁴, hi³ja̱³ há⁴hé³ dɨ³foyh⁴ ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² diáh⁴ hi³ bií⁴ dɨ³cáyh¹. 11 Liaáh³ diáh⁴ ángeles nɨ³, gu³xɨ³ ba² cáyh¹ gɨh¹ diáh⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³ hi³ ba³ túh²dsɨ́² nɨ³, joó⁴ há⁴hé³ dɨ³tiá³ dsɨ́² hí⁴dah²liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² diáh⁴ rúh⁴ñi² Dios.
12 Joó⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ga³hó⁴á⁴ nɨ³, ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ dɨ³dsaay⁴ cáh³ti³² ba². Liáh³xɨ³ xe̱y³ diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ há⁴hé³ dɨ³dsaay⁴, liáh³ja̱³ ba² xe̱y³ diáh⁴, chiaah¹ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² dɨ³nieeyh⁴² ba² jmɨɨyh⁴²güii³. Mɨ³ja̱³ ga³sa̱y³ duh³ hí⁴jɨ̱yh⁴² diáh⁴ ba², liáh³ja̱³ ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³nɨy³². 13 Hi²xiáh³ dsá⁴chi² diáh⁴. Hi³nɨ³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ jñiiy⁴ diáh⁴ hi³ fáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² mɨ³hee³². Chiaah¹ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ jmáyh² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² diáh⁴ joó⁴ jí̱⁴ñí³ cáh³ti³² ba². Ca³dah²bi³heéy² niaá⁴ah³ mɨ² ca³dah²guá³ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ xi² niaah⁴²ah³ cáh³ah³ nɨ³, chiaah¹ ña²hé³ ba² ca³dah²jmee⁴ ca³dah²bi³jee⁴ dsɨ́² diáh⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³.
14 Jmáyh² hi³ dɨ́⁴dah²jmeé⁴ ga̱y³ ba² dɨ³niaá⁴ diáh⁴. Há⁴hé³ máh⁴ ga³vaayh⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³² nɨ³. Ca³dah²juuy³² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ dxú⁴. Ma³ca̱⁴ dxá³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³ya³ñii³ dsɨ́² diáh⁴ he² liáh³nɨ³. Joó⁴ mɨ³hii³² hí⁴dsá⁴chi² bɨh¹ diáh⁴. 15 Ma³dah²tiú² fi¹ hi³ xiaa³dsaa³², ma³lɨ³taay³ diáh⁴ cáh³ti³². Dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ profeta Balaam ja̱á̱² Beor. Chiaah¹ hi²xiáh³ mɨ³hee³² gá⁴jmeé³ Balaam ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ niaá⁴ cuu². 16 Joó⁴ mɨ²ja̱³ hí̱³ba² burro chié̱y² ñaá² gá⁴liú³ liáh³xɨ³ dsa³, gá⁴xí² Balaam ja̱³ chiaah¹ hi³ mɨ³híy¹ fi¹ hi³ dsá⁴jmeé³ mɨ³hee³², mɨ²ja̱³ ba² ja̱³ gá⁴tiú² hi³ mɨ³hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ja̱³.
17 Liáh³xɨ³ xi² ma³lɨ³chiu̱u̱yh⁴ jmɨɨ³ ba², liáh³ja̱³ ba² xe̱y³ diáh⁴ dsa³ nɨ³. Liáh³xɨ³ jnií² hi³ ga³seéh⁴ dxɨ́³, liáh³ja̱³ ba² xe̱y³ diáh⁴. Joó⁴ xi² ñu³ha̱a̱h³ lieyh³ cáh³ti³² ba² mɨ³na³tɨɨ⁴ chiáh² diáh⁴. 18 Há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ ta² hi³ ca³dah²liu⁴, hi²xiáh³ ca³dah²bi³sa³ chiáh² diáh⁴. Dxɨ́⁴lieey³² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² ga³jooy³ ca³dah²juuy³² diáh⁴ hi³ ja̱a̱h¹ ma³dah²laá⁴ dah²tiu³² hi³ nieeyh⁴² mɨ³hee³². 19 Liáh³la³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³: “Mɨ³ná⁴tu¹a² ba², há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ hi³ hí⁴taáh⁴ ta² chiaa⁴²a² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²yaa²a².” Joó⁴ mii⁴ diáh⁴ jmɨ́yh³ ná⁴tayh¹ chiáh² hi³ mɨ³hee³². Chiaah¹ gu³xɨ³ hé³ ba² hi³ ga³tiaá⁴ chie̱é̱yh¹ jnia², chiáh² hi³nɨ³ nɨ³ jmɨ́yh³ ná⁴tah¹a². 20 Liu³u²xɨ³ xe̱y³ ja̱y³ hi³ ma³tiú² liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ hi³ fáh⁴ hi³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴ Jesucristo hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³, joó⁴ xɨ³ nɨ³ ca³lɨ³taay³ ca̱á̱h³, xɨ³ hí⁴tiaá⁴ hi³ mɨ³hee³² nɨ³ hí⁴meéy², mɨ²ja̱³ mɨ³hee³² gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ chiáh² liáh³xɨ³ dsa³jéy⁴. 21 Dxú⁴ gɨh¹ chiáh² hi³ hu̱² há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱³ ba² fi¹ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, liáh³xɨ³ gɨh³ hi³ hí⁴tiú² ca̱á̱h³ fáh⁴liu⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ hi³ ma³lí̱y³ ja̱³. 22 Xa³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³ji̱i̱h⁴ chiáh² chie̱é̱yh¹ liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱h² diáh⁴, liáh³la³ dsa³féh³: “Ja̱³ba² ga³eeh³² ca̱á̱h³ dsɨɨ³ nɨ³ hi³ ga³ñu³².” Ba² xa³ dxaáh²: “Ja̱y³ gu³chɨ¹ hi³ ma³bi³liaáh¹a², joó⁴ ja̱³ba² hí⁴bé² hí⁴lɨ́yh² ca̱á̱h³ ñaá² dxaah¹ ñuu³.”