3
Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ hí⁴güéy³ Ñúh³a² nɨ³
Du³ñuúh²á⁴, hi³la³ nɨ³ hi³dxá³ tú̱⁴ xi³ hi³ ga³sɨ́⁴á⁴ chia̱á̱²ah³. Liú⁴u³ tú̱⁴ diáh⁴ xi³ nɨ³ naáy⁴ hi²bi³jmeé¹á² niaá⁴ah³ duh³ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ dxú⁴. Naáy⁴ hi²bi³liih⁴²á² há²ah³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ profetas hi³ dxúy⁴ hi³ cá⁴dah²guá³ mɨ³xa³ lɨ́⁴. Ba² hi²bi³liih⁴²á² há²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Ñúh³a² nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ apóstoles nɨ³, hí̱³ba² Ñúh³a² hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³.
Dsa³jéy⁴ nɨ³, hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ hi³ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, mɨ²ja̱³ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ dsa³ hi³ hí⁴dah²bi³cuaáy¹ jnia², jmáyh² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴ bɨh¹ hí⁴dah²jmeé⁴. Liáh³la³ hí⁴dah²féh³: “¿He² ma³lɨ⁴ hi³ gá⁴féh³ Cristo nɨ³ hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³? Chiaah¹ liáh³ jú̱y⁴ lɨ́⁴ bih³ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² nɨ³, ree³ ba² dsa³hɨɨ́² jɨɨ⁴ lɨ́⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh³ gá⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ lɨ́⁴ bih³.” Liáh³ja̱³ hí⁴dah²féh³. Joó⁴ jmɨ́yh³ hi³ nieeh¹ dsɨ́² ga³hi̱h⁴ dsɨ́² diáh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ mɨ³xa³ lɨ́⁴. Chiaah¹ mɨ² du³ñi² lɨ́⁴ ca̱a̱³ gá⁴liú³ ba² Dios, mɨ²ja̱³ gá⁴sa³ yuuh¹ güii³. Ba² liáh³ja̱³ gá⁴ñii³ dxaah¹vó⁴ jee⁴² jmɨɨ³ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Dios baáy⁴ ñiíh² jmɨɨ³ nɨ³ niaá² dxaah¹vó⁴ la³. Ba² chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³ ja̱³ gá⁴yeéy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ niaá² mɨ² dsa³jéy⁴, liáh³ca̱á̱h³ gá⁴ca̱yh⁴ cáh³ti³² dxaah¹vó⁴ la³. Ba² gá⁴taáh⁴ ta² Dios ja̱³ hi³ gua²niaá² chiáh² liáh³nɨ³ yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ hi³ xa³ ja̱³nɨ́⁴ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴caa³ chie̱é̱yh¹ xi³. Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² mɨ²ja̱³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ diáh⁴ cáh³ti³².
Joó⁴ há⁴ hi³bi³hi̱h⁴²ah³ há²ah³ hi³la³ mɨ¹du³ñuúh²á⁴. Hi³ liáh³ca̱a̱³ jmɨɨ́¹, xɨ³ ba² hi³ ca̱a̱³ mil ji̱i̱³ ba² ga³ji̱í̱h⁴ Ñúh³a² nɨ³. Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³, hi³ ca̱a̱³ mil ji̱i̱³, xɨ³ ba² hi³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ba² ga³ji̱í̱h⁴ Ñúh³a² nɨ³. Hi³ja̱³ há⁴ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ dse³hɨɨh⁴² nɨ³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Ñúh³a² nɨ³, liáh³xɨ³ hí̱³ ca³lɨ³dsaay⁴. Hi³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² chie̱é̱yh¹ jnia² ba² nɨ³. Chiaah¹ há⁴hé³ niaá⁴ hi³ dsá⁴yeéy⁴ gu³xɨ³ ja̱y³ dsa³, niaá⁴ hi³ hu̱² liáh⁴jɨy³ ba² hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴.
10 Joó⁴ du³chia̱a̱²u² há⁴hé³ xɨ́h² dsɨ³²a² hí⁴güé³ jmɨɨ́¹ chiáh² Ñúh³a² nɨ³. Liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³hi̱i̱³ hi³ ga³guáy³ mɨ² voo⁴, liáh³ja̱³ ba² hí⁴güéy³ Ñúh³a² nɨ³. Xáh³ha³² dɨ́h¹ ba² hí⁴hi̱i̱h², ja̱³ba² hí⁴ii³ yuuh¹ güii³ nɨ³. Jmɨ́yh³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hí⁴caa³ jee⁴² xi³. Hí⁴caa³ dxaah¹vó⁴ la³ chie̱é̱yh¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³fáh³ la³.
11 Xɨ³ nɨ³ liáh³ja̱³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³la³ hi³nɨ³, hi³ja̱³ jmiih⁴² ja̱³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²ñí³ah³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ cáh³ti³². 12 Ga³jmee⁴ hi²naah⁴ah³ Dios liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ ja̱á̱³ah³ hi³ hí⁴dxá⁴héy³ jmɨɨ́¹ chiáh² Dios nɨ³, baáy⁴ hi³jmee³ah³ gɨh¹ liáh³nɨɨh¹ hí⁴jooy³ duh³ hu̱² hí⁴güéy³ ji̱³nɨɨ́⁴. Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ yuuh¹ güii³ chie̱é̱yh¹ xi³, baáy⁴ jɨɨ⁴ hi³ xa³ yuuh¹ güii³ nɨ³ hí⁴já̱y⁴. 13 Joó⁴ jnia² yáh¹, mɨ³je̱e̱³²a² hi²joo⁴²a² yuuh¹ güii³ hi³mɨɨ³² chie̱é̱yh¹ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³mɨɨ³² hi³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴, xi² hí⁴sa³ jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³² bɨh¹ ba².
14 Hi³ja̱³ mɨ¹du³ñuúh²á⁴, hi³ fáh⁴ hi³ bí⁴je̱²a² hi³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ dxú⁴ nɨ³, hi³ja̱³ hi²jmee²a² gɨh¹ liáh³nɨɨh¹ hí⁴jooy³ duh³ há⁴hé³ hí⁴sa³ cáh³ti³² fáh⁴liu⁴ chiaa⁴²a² chia̱a̱h²a² baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴sa³ cáh³ti³² hi³ hí⁴dsá⁴ya̱á̱h²a² rúh⁴ñi² Dios nɨ³. 15 Hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ hi³ Dios nɨ³ niaá⁴ hí⁴lieéy² diáh⁴ dsa³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² chie̱é̱yh¹ jnia². Ba² ja̱³ba² liáh³ja̱³ ma³xɨɨ́³ chia̱á̱²ah³ du³ñuúh²a² Pablo nɨ³, chie̱é̱yh¹ fáh⁴jmɨɨyh⁴ dsa³ hi³ gá⁴tɨ̱́y³ chiáh² Dios nɨ³. 16 Ree³ ba² dsa³féh³ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ xi³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ nɨ³ mɨ² ga³liu⁴ chiáh² hi³la³. Ba² xa³ hi³ gaáy³ ta² hí⁴dsaa⁴²a² liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́³ nɨ³, hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² xɨ³hé³ja̱³ ca³dah²ji̱i̱³² fáh⁴liu⁴ chiáh², ja̱³ba² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ gɨh¹ tú̱⁴dsaáh² diáh⁴ xi² hi³ na³xɨɨ² fah² Dios nɨ³. Joó⁴ ca³dah²jmeéh⁴ ta² tú̱⁴ dxɨ² diáh⁴ ba², hi³ja̱³ hí̱³ba² mii⁴ diáh⁴ ca³dah²yeey³².
17 Ja̱³nɨ́⁴ mɨ³maá³ah³ hi³la³ mɨ¹du³ñuúh²á⁴. Hi³ja̱³ xɨɨ́³ah³ ba² duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²juúy² niaá⁴ah³. Chiaah¹ ma³lɨ³taay³ diáh⁴ cáh³ti³² baáy⁴ dɨ³nieeyh⁴² mɨ³hee³². Hi³ja̱³ hi³haáh⁴ah³ hí¹ vo̱ó̱h²ah³ duh³ há⁴hé³ hí⁴tiuu³ah³ liáh³xɨ³ ma³dxéy² niaá⁴ah³ Dios nɨ³. 18 Cua²lɨ³cáh¹ah³ gɨh¹ dxɨ́⁴lieey³² liáh⁴jɨ³ hi³ dɨ́h¹ ga³cuoó⁴ jnia² Ñúh³a² Jesucristo hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³. Ba² ga³jmee⁴ hí⁴cui̱i̱⁴ah³ gɨh¹ dxú⁴. Cua²líy³ gaáy³ ja̱³nɨ́⁴. Ba² cua²líy³ gaáy³ chiáh² liáh³nɨ³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴. Amén.