Hi³dxá³ ca̱a̱³ xi³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ Juan
1
Fáh⁴liu⁴ hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a²
Ga³xɨɨ⁴²ah¹ xi³ la³, ga³sɨɨ́h⁴ah¹ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ja̱y³ hi³ na³lɨ́y⁴ Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ liáh³dsaayh⁴ xe̱y³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. Gá⁴niuu²ah¹ dxú⁴ hi³ gá⁴féh³ baáy⁴ gá⁴joo⁴²ah¹ jí̱⁴ñí³ cáh³ti³² ñaá², jmɨ́yh³ ya²jñuú⁴ah¹ guaa³²ah¹. Há⁴hé³ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴, hí̱³ba² hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² nɨ³ nɨ³ na³lɨ́y⁴ Fáh⁴liu⁴ nɨ³. Gá⁴joo⁴²ah¹ dxú⁴ liáh³ bi²güe³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, hi³ja̱³ nɨ³ ga³liu⁴²ah¹ ca³jaa¹ chiáh², baáy⁴ ga³sɨɨ́h⁴ah¹ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ hi³ ga³cuoó⁴ jnia² fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ nɨ³. Yuuh¹ güii³ xi² jey¹ Ñúh³a² Dios nɨ³ ba² jey¹ mɨ² dsa³jéy⁴, joó⁴ gá⁴cuóy² ñaá² gá⁴joo⁴²ah¹. Hi³ja̱³ nɨ³ ga³sɨɨ́h⁴ah¹ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ gá⁴joo⁴²ah¹ baáy⁴ gá⁴niuu²ah¹, duh³ja̱³ hi²cú̱h¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniaah¹ liáh³xɨ³ na³cu̱h⁴²ah¹ tiá¹ chia̱a̱h²ah¹ Ñúh³a² Dios, chie̱é̱yh¹ Jesucristo Ja̱á̱² nɨ³. Hi³ja̱³ nɨ³ ga³xɨɨ⁴²ah¹ jɨɨ⁴ hi³la³ duh³ hí⁴jé⁴ há²ah³ cáh³ti³².
La³ dsa³féh³ hi³ Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴
Hi³la³ ja̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴heé⁴ jniaah¹ Jesucristo ja̱³, hi³ja̱³ ba² ga³hee⁴²ah¹ niaá⁴ah³. Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴, gu³xɨ³ ca³liuh² há⁴hé³ xa³ hi³ ñu³ha̱a̱h³ chiáh². Liu³u²xɨ³ hi²feh²a² hi³ na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² Dios baáy⁴ jmee⁴²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ hi³ mɨ³hee³², mɨ²ja̱³ hi³ juu³²a² ba² ja̱³. Há⁴ja̱³ hi³ niaah⁴²a² liáh³ xiaa³dsaa³² ja̱³. Joó⁴ xɨ³ niaah⁴²a² liáh³ xiaa³dsaa³² liáh³xɨ³ xiaa³dsaay³² ñaá² Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ xɨ³ ba² hi³ niaah⁴²a² xi² xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ ba² lii³²a², baáy⁴ mɨ³na³cu̱h⁴²a² dxú⁴ cáh³ti³² chia̱a̱h²a² diáh⁴ du³ñuúh²a² hu̱² liáh³ja̱³, baáy⁴ hi³ já⁴ dsa³bé⁴ ba² dsaa² chiaa⁴²a² chie̱é̱yh¹ jmɨ³háy¹ Jesucristo Ja̱á̱² Dios nɨ³ hi³ liáh³ja̱³.
Liu³u²xɨ³ hi²feh²a² hi³ há⁴hé³ xa³ dsaa² chiaa⁴²a², mɨ²ja̱³ hí̱³ba² voo³²a² ba² ja̱³ juu³²a² hi³ feh²a² liáh³ja̱³ chiaah¹ há⁴hé³ he̱é̱yh³ chiaa⁴²a². Joó⁴ liu³u²xɨ³ hi²tia̱a̱²a² dsaa² chiaa⁴²a² nɨ³ rúh⁴ñi² Dios, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xa³ dxaáh² cáh³ti³², hí⁴jmeé⁴ ba² gaáy³ dsɨ́² dsaa² chiaa⁴²a² baáy⁴ hí⁴xi³ hí⁴u̱u̱yh³ jnia² cáh³ti³² jɨɨ⁴ hi³ mɨ³hee³². Chiaah¹ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ chiáh² baáy⁴ hi²xiáh³ xiaa³dsaay³². 10 Joó⁴ xɨ³ nɨ³ hi²feh²a² hi³ há⁴hé³ xa³ dsaa² ma³jmee²a², mɨ²ja̱³ jmee⁴²a² hi³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ga³juu³² ba² Dios ja̱³. Baáy⁴ lii⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ²niuu²a² dsaá² fáh⁴liu⁴ chiáh².