2
La³ dsa³féh³ hi³ Cristo nɨ³ ga³liu⁴ dxa²a²
Ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, ga³xɨɨy⁴ hi³la³ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hi²jmee³ah³ dsaa². Joó⁴ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ dsaa², hi³ja̱³ xe̱y³ ba² hi³ hí⁴liú⁴ dxa²a² chie̱é̱yh¹ Dios, hí̱³ba² Jesucristo hi³ bií⁴ dxúy⁴ nɨ³. Ñaá² nɨ³ gá⁴chí² dsaa² chiaa⁴²a² baáy⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² dsaa² chiaa⁴²a² jnia², ba² ji̱í̱⁴ dsaa² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³.
Liu³u²xɨ³ hi²niuu²a² dsaá² diáh⁴ mandamientos chiáh² Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ hí̱³ba² voo³²a² nia⁴²a² hi³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴²a² dxú⁴ ñaá² Dios. Joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³féh³ liáh³la³: “Cui̱i̱⁴²á⁴ ba² jniá² Dios”, baáy⁴ há⁴hé³ ga³nuu³ dsaá² diáh⁴ mandamientos chiáh² Dios, mɨ²ja̱³ hi³ ga³juu³² ba² ja̱³, há⁴ja̱³ hi³ he̱é̱yh³ chiáh² ja̱³. Joó⁴ ja̱y³ hi³ he̱é̱yh³ ba² ga³jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Dios nɨ³, hi³hí̱³ si¹ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² mɨ³dsa³lí̱y³ hí⁴jmeé⁴ nieéy² Dios. Hi³ja̱³ mɨ³nia⁴²a² dxú⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² mɨ³na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² Dios nɨ³ hi³ liáh³ja̱³. Ja̱y³ hi³ ga³féh³ hi³ chie̱é̱yh¹ Dios, ga³jmee⁴ hí⁴güe³ liáh³xɨ³ gá⁴guá³ Jesucristo ba².
Ja̱³la³ mandamiento hi³mɨɨ³²
Du³ñuúh²á⁴, há⁴ja̱³ mandamiento hi³mɨɨ³² nɨ³ hi³ ga³xɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ la³, ja̱³ba² mandamiento hi³ ma³ŋɨ́³ ma³niuu³ah³ ba² nɨ³. Ja̱³ba² fáh⁴liu⁴ hi³ mɨ³maá³ah³ ba² nɨ³ mandamiento la³. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, ga³hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ mandamiento hi³mɨɨ³² ba², chiaah¹ ga³joo³²a² hi³ he̱é̱yh³ ba² nieéy² jnia² Cristo nɨ³, baáy⁴ he̱é̱yh³ ba² niaa³²a² jnia² diáh⁴ du³ñuúh²a². Chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ ñu³ha̱a̱h³ fáh⁴yeey¹ jee⁴² chiaa⁴²a², mɨ³dxiih³² ba² ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³ lii³²a².
Gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ ga³féh³ hi³ jey¹ xi² xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴, joó⁴ xɨ³ cɨ̱ɨ̱y³² ga³ñi³² oóyh², mɨ²ja̱³ lii⁴ hi³ rúh⁴ jey¹ xi² ñu³ha̱a̱h³. 10 Joó⁴ ja̱y³ hi³ nieéy² ja̱á̱¹oóyh², hi³hí̱³ si¹ mɨ³lii⁴ hi³ jey¹ xi² xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴, baáy⁴ há⁴hé³ xa³ hi³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴juú² chiáh² duh³ hí⁴tiéyh⁴ hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná². 11 Joó⁴ ja̱y³ hi³ cɨ̱ɨ̱y³² ga³ñi³² ja̱á̱¹oóyh², lii⁴ hi³ rúh⁴ jey¹ xi² ñu³ha̱a̱h³, hi³ja̱³ há⁴hé³ ñi³² xɨ³ xiáh³ dsaa³², chiaah¹ hi³ ñu³ha̱a̱h³ nɨ³ ma³jmeé³ ma³tuúy³.
12 Ga³sɨ́⁴á⁴ xi³ la³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, chiaah¹ ma³jmeé³ ba² gaáy³ dsɨ́² Dios nɨ³ dsaa² chia̱á̱²ah³ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo nɨ³. 13 Niaá⁴ah³ xaá¹jmii³ dsa³, ga³xɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ chiaah¹ ja̱³nɨ́⁴ ma³lɨ³cui̱i̱⁴ah³ ja̱y³ hi³ liáh³dsaayh⁴ xe̱y³ nɨ³. Niaá⁴ah³ mɨ¹liuh², ga³liu⁴²á² niaá⁴ah³ chiaah¹ ma³tiaá⁴ah³ ma³mee⁴²ah³ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³.
Ma³xɨɨ́y⁴ jɨɨ⁴ hi³la³ chia̱á̱²ah³ ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, chiaah¹ ma³lɨ³cui̱i̱⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³. 14 Baáy⁴ ma³xɨɨ́y⁴ xi³ la³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ xaá¹jmii³ dsa³ chiaah¹ ma³lɨ³cui̱i̱⁴ah³ hi³ liáh³dsaayh⁴ xe̱y³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. Ba² ma³xɨɨ́y⁴ jɨɨ⁴ hi³la³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ mɨ¹liuh² chiaah¹ hi³ mɨ³xa³ hi³ bii³²ah³ baáy⁴ ma³niuu³ah³ dsaá² jɨy³túh² jɨy³há²ah³ cáh³ti³² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³, baáy⁴ hi³ ma³tiaá⁴ah³ ma³mee⁴²ah³ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³.
15 Há⁴ hi³jmee³ah³ naa³ah³ chia̱á̱²ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ji̱í̱⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Xɨ³ xe̱y³ hi³ bií⁴ niaá⁴ chiáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, hi³hí̱³ há⁴hé³ nieéy² Ñúh³a² Dios nɨ³. 16 Chiaah¹ jɨɨ⁴ hi³há⁴ja̱³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a², hi³ ga³ji̱í̱h⁴ dxú⁴ mɨ¹ñi²a², hi³ bií⁴ niaa³²a² chiaa⁴²a² hi³ xa³ chiaa⁴²a², jmáyh² hi³chiaah³² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² nɨ³, há⁴ja̱³ chiáh² Dios je³ hi³nɨ³. 17 Chiaah¹ ca̱a̱³ dsa³ŋɨ́³ ba² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ chie̱é̱yh¹ jɨɨ⁴ hi³ mɨ³hee³² hi³ bií⁴ dɨ³niaá⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³. Joó⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Dios, hi³hí̱³ há⁴hé³ hí⁴dsá⁴ŋɨ́³ jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh².
Hi³ ga³juu³²
18 Ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, hi³ mɨ³dsa³hɨɨ́⁴ ñi² bɨh¹ la³. Ma³niuu³ah³ ba² hi³ hí⁴güéy³ ja̱y³ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ Cristo. Baáy⁴ he̱é̱yh³ ba² hi²xiáh³ mɨ³xe̱y³ ja̱³nɨ́⁴ diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ Cristo, hi³ja̱³ nia⁴²a² hi³ mɨ³dsa³hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² ba² la³. 19 Ja̱³ba² jee⁴² chiaa⁴²a² nɨ³ dsa³voóy⁴ diáh⁴ hi³nɨy³², dɨ́h¹ joó⁴ há⁴hí̱³ he̱é̱yh³ ba² diáh⁴ oóh²a² ja̱³, chiaah¹ liu³u²xɨ³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ oóh²a² mɨ²ja̱³ hí⁴cueeyh⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ jnia² hu̱² liáh³ja̱³. Joó⁴ duh³ja̱³ hí⁴lii⁴ hi³ há⁴hé³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ oóh²a², hi³ja̱³ ba² nɨ³ dsa³lí³ liáh³nɨ³.
20 Joó⁴ niaá⁴ah³ yáh¹, ma³cuóy² ba² niaá⁴ah³ Cristo nɨ³ Espíritu Santo chié̱y² hi³ja̱³ nɨ³ liáh⁴jɨ³ah³ ba² hi²xiáh³ xa³ ñi²dxɨ́¹ah³ nɨ³. 21 Hi³ja̱³ nɨ³ ga³sɨ́⁴á⁴ fáh⁴liu⁴ la³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ chiaah¹ hi³ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, há⁴ja̱³ hi³ há⁴hé³ maá³ah³. Chiaah¹ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ gu³xɨ³ ca̱a̱³ fáh⁴sɨ²juu² há⁴hé³ je³ chiáh² hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³.
22 ¿Hi̱² nɨy³² hi³ bií⁴ ga³juu³² nɨ³? Há⁴hé³ xe̱y³ dxeeyh⁴, hí̱³ba² hi³ ga³féh³ hi³ há⁴hí̱³ Cristo nɨ³ Jesús. Hi³nɨy³² nɨ³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ Cristo, há⁴hé³ ga³jmey³² cua̱a̱y¹ná² Dios Jmii³, baá⁴ ba² há⁴hé³ ga³jmey³² cua̱a̱y¹ná² Ja̱á̱² nɨ³. 23 Chiaah¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²jmey³² cua̱a̱y¹ná² Ja̱á̱² Dios nɨ³, há⁴hé³ na³cu̱yh⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ Jmii³. Joó⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmey³² cua̱a̱y¹ná² Ja̱á̱² Dios nɨ³ na³cu̱yh⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ Ja̱á̱² baáy⁴ Jmii³.
24 Hi³ja̱³ hi³jmee³ah³ chia̱á̱²ah³ fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴niuu³ah³ mɨ² du³ñi² nɨ³, chiaah¹ xɨ³ nɨ³ na³cueeyh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ fáh⁴liu⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ ja̱³ba² mɨ³chia̱á̱h¹ah³ liáh³nɨ³ Ja̱á̱² Dios nɨ³, chie̱é̱yh¹ Jmii³ nɨ³. 25 Hi³la³ ja̱³ ga³he⁴ Jesucristo hi³ gá⁴féh³: hi³ hí⁴cuoó⁴ jnia² ca̱a̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³.
26 Ma³xɨɨ́y⁴ hi³la³ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²juuy³² niaá⁴ah³ nɨ³. 27 Joó⁴ mɨ³chia̱á̱h¹ah³ ba² niaá⁴ah³ Espíritu Santo hi³ gá⁴cuóy² niaá⁴ah³ Jesucristo nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ niaáh² dxeeyh⁴ hi³ hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³, chiaah¹ hí̱³ba² ñaá² Espíritu nɨ³ hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, baáy⁴ hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³ liáh³ xiaa³dsaa³² ba², há⁴ja̱³ fáh⁴sɨ²juu². Hi³ja̱³ hi³ñí³ah³ liáh³nɨ³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo nɨ³ ba², liáh³xɨ³ ga³heé⁴ niaá⁴ah³ Espíritu nɨ³.
28 Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ ja̱a̱y⁴, hi³ñí³ah³ na³cu̱h⁴ah³ liáh³nɨ³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo nɨ³, duh³ ná⁴lɨ¹ seguro hi²bi³hɨɨ́⁴a² dxú⁴ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³, baáy⁴ duh³ há⁴hé³ hi²chia̱²a² fáh⁴hiíh⁴ rúh⁴ñi². 29 Mɨ³maá³ah³ ba² hi³ hi²xiáh³ xiaa³dsaay³² Jesucristo nɨ³ xɨ² haá², hi³ja̱³ ba² ga³jmee⁴ hi²ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² xiaa³dsaa³² nɨ³ mɨ³na³lɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱² Dios.