3
La³ dsa³féh³ hi³ na³lɨ́⁴a² ja̱á̱² Dios
Hi³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ nieéy² jnia² Dios nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ xɨ̱ɨ̱³²a² ja̱á̱² Dios. Hi³ja̱³ há⁴hé³ jmɨ́yh³ dɨ³cui̱i̱y⁴ jnia² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, chiaah¹ há⁴hé³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴ diáh⁴ Dios. Du³ñuúh²á⁴, ja̱³nɨ́⁴ mɨ³na³lɨ́⁴a² ja̱á̱² Dios. Há⁴hé³ mɨ³nia⁴²a² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ hí⁴lí³a² dsa³cɨ̱ɨ̱y³, joó⁴ nia⁴²a² hi³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³güey⁴ Jesucristo nɨ³ mɨ²ja̱³ hí⁴lí³a² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá², chiaah¹ hi²joo⁴²a² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá². Diáh⁴ hi³ bí⁴je̱² liáh³ja̱³, diáh⁴ hi³hí̱³ ca³dah²naah³² jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́y³ gɨh¹ diáh⁴ liáh³xɨ³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ ñaá² Jesucristo nɨ³.
Joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ ga³jmee⁴ dsaa², hi³ ma³lɨ³náy⁴ ley chiáh² Dios ja̱³, chiaah¹ liu³u²xɨ³ hi²jmee²a² ca̱a̱³ dsaa², hi³ ma³yaa⁴²a² ley bɨh¹ ja̱³. Mɨ³maá³ah³ ba² hi³ gá⁴güéy⁴ Jesucristo nɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ duh³ hí⁴bé² dsaa² chiaa⁴²a², baá⁴ ba² maá³ah³ ba² hi³ há⁴hé³ xa³ gu³xɨ³ ca̱a̱³ dsaa² chiáh². Hi³ja̱³ ja̱y³ dsa³ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Cristo, há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee⁴ mɨ³hee³². Joó⁴ ja̱y³ hi³ rúh⁴ ga³jmee⁴ mɨ³hee³², hi³hí̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³lɨ³dsaay⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ Jesús, baáy⁴ há⁴hé³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴. Ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, gu³xɨ³ hí̱³ há⁴ hi³cuo³ah³ je² hí⁴juúy² niaá⁴ah³, chiaah¹ ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ hi³ dxú⁴, hi³hí̱³ ba² dxúy⁴ liáh³xɨ³ dxúy⁴ Jesucristo nɨ³. Joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ chiáh² liáh³nɨ³ hi³há⁴ja̱³, hi³hí̱³ na³lɨ́y⁴ xɨh³chie̱y³² hi³há⁴dxúy⁴, chiaah¹ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ bih³ nɨ³ jmee⁴ mɨ³hee³² hi³há⁴dxúy⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ güéy⁴ Ja̱á̱² Dios nɨ³ duh³ bi²yeéy¹ jɨɨ⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³.
Ja̱y³ hi³ ma³sa̱y³ chiáh² Dios há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee⁴ mɨ³hee³², chiaah¹ ma³cuó³ Dios nɨ³ ma³cuoó⁴ ca̱a̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ liáh³xɨ³ hi³ chia̱³ ñaá². Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ dsaa² chiaah¹ ma³sa̱y³ chiáh² Dios. 10 Lii⁴ ba² hi̱² ga² nɨy³² diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Dios baáy⁴ lii⁴ ba² hi̱² ga² nɨy³² diáh⁴ ja̱á̱² hi³há⁴dxúy⁴, chiaah¹ ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ mɨ³hee³², baáy⁴ hi³ há⁴hé³ nieéy² oóyh², há⁴hí̱³ ja̱á̱² Dios ja̱³ hi³hí̱³.
Ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a²
11 Mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ bih³ gá⁴niuu³ah³ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a². 12 Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Caín hi³ na³lɨ́y⁴ xɨh³chie̱y³² hi³há⁴dxúy⁴ hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴jɨ̱́yh⁴ du³ñuúh². ¿He²chiaah¹ ja̱³ hi³ gá⁴jɨ̱ɨ̱́h⁴ ga³ji̱i̱³²ah³? Chiaah¹ jmáyh² hi³ mɨ³hee³² ba² ga³jmee⁴ Caín ja̱³, baáy⁴ ja̱á̱¹ ja̱³ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba² ga³jmee⁴, hi³ja̱³ ja̱³ cɨ̱ɨ̱y³² ja̱³.
13 Du³ñuúh²á⁴, há⁴ hi³dsaay³² há²ah³ liu³u²xɨ³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² dah²ñi³² niaá⁴ah³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 14 Nia⁴²a² ba² jnia² hi³ há⁴hé³ máh⁴ na³ju̱²a², liáh³ca̱a̱y³ hi³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴²a² ca̱á̱h³ ba² lii³²a², chiaah¹ hi³ ga³jmee⁴²a² niaa³²a² ja̱á̱¹oóh²a². Liaáh³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ nieéy² ja̱á̱¹ du³ñuúh², hi³hí̱³ rúh⁴ na³jú̱y¹ ba² lii³²a². 15 Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ hi³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² ca³dah²jooy³² ja̱á̱¹oóyh², diáh⁴ hi³hí̱³ xe̱y³ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ ga³jɨ̱yh⁴ dsa³, baáy⁴ maá³ah³ ba² niaá⁴ah³ hi³ ja̱y³ hi³ ga³jɨ̱yh⁴ dsa³, há⁴hé³ chia̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ jmɨ́yh³ hi³ na³ji̱í̱yh⁴. 16 Nia⁴²a² ba² jnia² jmiih⁴² ja̱³ ná⁴lɨ¹ hi³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a², chiaah¹ Jesucristo nɨ³ gá⁴heé⁴ jnia², hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴cuóy² ñaá² jú̱y⁴ vih²chiaa⁴²a². Ba² ja̱³ba² liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² jnia² chia̱a̱h²a² diáh⁴ du³ñuúh²a². Hi³ fáh⁴ hi³ niaa³²a² diáh⁴ hi³ja̱³ hi²cuoo²a² voo³²a² hí⁴jú̱³a² lɨ́⁴ xɨ³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³. 17 Joó⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ xa³ hi³la³ hi³nɨ³ chiáh², baáy⁴ hí⁴joóy² ja̱y³ ja̱á̱¹oóyh² hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh², baáy⁴ xɨ³ há⁴hé³ hí⁴cá̱² mih³ hí⁴ñí², hi³ja̱³ ¿jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴féh³ hi³ nieéy² Dios hi³hí̱³? 18 Ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² hi³ niaa³²a² oóh²a² hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴, ga³jmee⁴ dsa³tia̱a̱²a² chiáh² oóh²a² ba², baáy⁴ ca̱a̱y³ tuh³dsɨ³²a² cáh³ti³².
19 Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ hi²jmee²a² liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ nia⁴²a² hi³ he̱é̱yh³ ba² na³hii⁴²a² chiáh² hi³ xiaa³dsaa³², baáy⁴ há⁴hé³ xa³ hi³ foh⁴²a² rúh⁴ñi² Dios. 20 Joó⁴ xɨ³ féh³ dsɨ³²a² hi³ xa³ dsaa² chiaa⁴²a², mɨ²ja̱³ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ dxú⁴ ñi³² Dios chiaah¹ ñi³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ jmiih⁴² ná⁴lɨ¹ dsɨ³²a². 21 Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, liu³u²xɨ³ há⁴hé³ féh³ dsɨ³²a² hi³ xa³ jmee⁴²a², mɨ²ja̱³ hɨɨy³ dsɨ³²a² hi²liu⁴²a² Dios, 22 baáy⁴ hí⁴cuoó⁴ jnia² jɨɨ⁴ hi³ hi²ŋɨɨh²a², chiaah¹ hi³ ga³nuu³²a² ba² dsaá² diáh⁴ mandamientos chiáh², baáy⁴ ga³jmee⁴²a² ba² jɨɨ⁴ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá². 23 Baáy⁴ liáh³la³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ mandamiento chiáh²: hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dsá⁴taá³a² chiáh² Jesucristo Ja̱á̱² nɨ³, baáy⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a² liáh³xɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹ nɨ³. 24 Liáh⁴jɨ³²a² jnia² hi³ ga³nuu³²a² dsaá² diáh⁴ mandamientos chiáh² Dios nɨ³, na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² ñaá², baáy⁴ jey¹ ñaá² Dios nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a². Nia⁴²a² hi³ jey¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² chiaah¹ lii⁴ ga³jmee⁴ Espíritu Santo chié̱y² hi³ ma³cuóy² jnia² ñaá² nɨ³.