4
La³ dsa³liú⁴ chiáh² hi³ aáy⁴ Espíritu
Du³ñuúh²á⁴, há⁴ hi³gua³taá³ah³ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ hi³ Dios nɨ³ ca³bi³jmeéy³ liáh³xɨ³ ca³dah²liu⁴ diáh⁴. Dsa³jéy⁴ ruh³ hi³ya³dsaa⁴ah³ hiíh⁴ chiáh² diáh⁴, duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ xɨ² he̱é̱yh³ ba² Espíritu chié̱y² Dios nɨ³ dɨ³heey³² ha²xɨ² haá². Chiaah¹ hi²xiáh³ dsa³sa̱y³ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³², ca³dah²féh³ hi³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios. Joó⁴ liáh³la³ hi³jmee³ah³ hi³ya³dsaa⁴ah³ hiíh⁴ xɨ² he̱é̱yh³ ba² Espíritu chié̱y² Dios nɨ³ dɨ³chie̱é̱yh¹: Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ hi³ gá⁴sa̱y³ liáh³xɨ³ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ Jesús nɨ³, diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ dɨ³chie̱é̱yh¹ Espíritu chié̱y² Dios. Joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³féh³ hi³ há⁴hé³ gá⁴sa̱y³ liáh³xɨ³ dsa³ Jesús nɨ³, hi³hí̱³ há⁴hé³ heey³² Espíritu chié̱y² Dios, espíritu hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ Cristo nɨ³ ba² heey³² hi³hí̱³. Ma³niuu³ah³ ba² niaá⁴ah³ hi³ xa³ juúh⁴ hí⁴güéy³ espíritu hi³ ga³juu³² nɨ³, baáy⁴ mɨ³jey¹ ba² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ja̱³nɨ́⁴.
Niaá⁴ah³ ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, ca³jaa¹ chiáh² Dios ba² na³hii⁴ah³ niaá⁴ah³, hi³ja̱³ ma³tiaá⁴ah³ há⁴hé³ ma³dah²juúy² niaá⁴ah³ diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³² nɨ³. Chiaah¹ hee⁴ gɨh¹ fáh⁴lí³ Espíritu hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ hi³ na³hiiy⁴ chiáh² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² dɨ³na³hiiy⁴ diáh⁴ hi³nɨy³², hi³ja̱³ ca³jaa¹ chiáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² ca³dah²liu⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³niaá⁴ diáh⁴ dsa³ ca³dah²nuu³. Joó⁴ chiáh² Dios ba² na³hii⁴²a² jnia². Hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios ba² nɨ³ dɨ³niaá⁴ ca³dah²nuu³ hi³ ga³féh³a² jnia². Joó⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³na³hiiy⁴ chiáh² Dios, há⁴hé³ dɨ́⁴dah²nuú⁴ hi³ ga³féh³a². Hi³ja̱³ lii³² ba² diáh⁴ hi³ dɨ³chie̱é̱yh¹ Espíritu hi³ xiaa³dsaay³² baáy⁴ lii³² ba² diáh⁴ hi³ dɨ³chie̱é̱yh¹ espíritu hi³ ga³juu³².
Ja̱y³ Dios ba² nɨ³ nieéy² jnia²
Mɨ¹du³ñuúh²á⁴, ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² ja̱á̱¹oóh²a² chiaah¹ liáh³ja̱³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴ ñaá² Dios. Chiaah¹ ja̱y³ hi³ bií⁴ nieéy² oóyh², hi³hí̱³ mɨ³na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Dios baáy⁴ ma³lɨ³cui̱i̱y⁴ Dios. Joó⁴ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ nieéy² ja̱á̱¹oóyh², hi³hí̱³ há⁴hé³ mɨ³cui̱i̱y⁴ Dios, chiaah¹ Dios nɨ³ ca̱a̱³ nieéy² jnia² ba². Dios gá⁴heé⁴ jnia² hi³ bií⁴ nieéy² jnia² hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ Ja̱á̱² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, gu³xɨ³ ba² ja̱y³ ba² xe̱y³ duh³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² dxú⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ vih²chiaah¹. 10 Liáh³dsaayh⁴ nieéy² jnia² ñaá² ba² Dios nɨ³, há⁴ja̱³ xɨ³ hi³ fáh⁴ hi³ niaa³²a² ñaá², hi³ fáh⁴ hi³ nieéy² jnia² ñaá² hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ Ja̱á̱² duh³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Ja̱á̱² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴bé² dsaa² chiaa⁴²a².
11 Mɨ¹du³ñuúh²á⁴, hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ nieéy² jnia² Dios nɨ³, hi³ja̱³ ba² ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a² jnia². 12 Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joóy² Dios nɨ³, joó⁴ xɨ³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a², mɨ²ja̱³ nia⁴²a² hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jnia² Dios, baáy⁴ mɨ³jmee⁴²a² niaa³²a² oóh²a² liáh³xɨ³ ñaá². 13 Mɨ³lii⁴ hi³ na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² Dios baáy⁴ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jnia² ñaá² chiaah¹ hi³ ma³cuóy² jnia² Espíritu chié̱y² nɨ³. 14 Jmɨ́yh³ jniaah¹ gá⁴joo⁴²ah¹ Ja̱á̱² Dios nɨ³, hi³ja̱³ ga³jmee⁴²ah¹ juúh⁴ hi³ Dios nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ duh³ hí⁴lieéy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 15 Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ hi³ Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱² Dios, diáh⁴ hi³hí̱³ he̱é̱yh³ ba² mɨ³na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Dios baáy⁴ mɨ³jey¹ Dios nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴.
16 Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ ma³lɨ⁴ ma³dsaá⁴ dsɨ³²a² baáy⁴ ma³taá³a² hi³ he̱é̱yh³ ba² nieéy² jnia² Dios nɨ³. Jmáyh² hi³ nieéy² jnia² ba² Dios nɨ³, hi³ja̱³ ja̱y³ dsa³ hi³ bií⁴ nieéy² ja̱á̱¹oóyh², hi³hí̱³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Dios baáy⁴ jey¹ Dios nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh². 17 Hi³ fáh⁴ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jnia² liáh³nɨ³, hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴, duh³ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² Dios nɨ³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ foh⁴²a². Chiaah¹ mɨ³jmee⁴²a² ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ ñaá² Jesús nɨ³. 18 Xɨ³ niaa³²a² oóh²a² mɨ²ja̱³ há⁴hé³ foh⁴²a². Chiaah¹ liu³u²xɨ³ niaa³²a² oóh²a² dxú⁴ cáh³ti³², mɨ²ja̱³ hí⁴tiuuyh³ hi³ foh⁴²a². Joó⁴ xɨ³ foh⁴²a², hi³ fáh⁴ hi³ ji̱i̱³²a² hi³ xa³ hí⁴chi̱í̱h²a² ba² nɨ³. Hi³ja̱³, liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³ foyh⁴, hi³hí̱³ lii⁴ hi³ há⁴hé³ mɨ³nieéy² oóyh² dxú⁴ cáh³ti³².
19 Jnia² niaa³²a² Dios, chiaah¹ ñaá² ba² nɨ³ gá⁴jmeé³ nieéy² jnia² dsa³jéy⁴. 20 Joó⁴ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ hí⁴féh³ liáh³la³: “Naá⁴á⁴ ba² jniá² Dios”, baáy⁴ cɨ̱ɨ̱y³² ga³ñi³² ja̱á̱¹oóyh², hi³ ga³juu³² ba² ja̱³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ há⁴hé³ nieéy² oóyh² hi³ ga³jooy³² jí̱⁴ñí³, jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ nieéy² Dios hi³ há⁴hé³ ga³jooy³² nɨ³. 21 Liáh³la³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ mandamiento hi³ gá⁴cuoó⁴ jniaah¹ nɨ³: ja̱y³ hi³ nieéy² Dios, ba² ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ nieéy² ja̱á̱¹ du³ñuúh².