5
Hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³ ga³jmee⁴ ga³tiaá⁴a² jɨɨ⁴ lɨ́⁴
Diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ Jesús nɨ³ nɨ³ Cristo, mɨ³na³lɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱² Dios, baáy⁴ xɨ³ nɨ³ niaa³²a² dsa³ hi³ xe̱y³ ja̱á̱², ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ ja̱á̱² ja̱³ niaa³²a². Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ niaa³²a² Dios baáy⁴ xɨ³ nɨ³ ga³nuu³²a² dsaá² diáh⁴ mandamientos chiáh², mɨ²ja̱³ nia⁴²a² hi³ diáh⁴ ja̱á̱² Dios ja̱³ niaa³²a² hi³ liáh³ja̱³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ hi³ niaa³²a² Dios, ba² hi³ nuu³²a² dsaá² diáh⁴ mandamientos chiáh² ja̱³, baáy⁴ xɨ²fáh³ fáh⁴yeey¹ gaáy³ ta² diáh⁴ mandamientos chiáh² nɨ³. Chiaah¹ ja̱y³ hi³ mɨ³na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Dios hí⁴tiaá⁴ ba² hí⁴ŋɨ́y³ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Joó⁴ vih²chiaah¹ hi³ ca³dsa³taá³a² chiáh² Dios ba², hi³ja̱³ ja̱³ hí⁴tiaá⁴a² hí⁴ŋɨ́³a² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. ¿Hi̱² hí̱³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴ŋɨ́y³ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³? Ti̱¹ lɨ́⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱² Dios ba².
Hi³ley³² nɨ³ Jesucristo hi³ güéy⁴ dxɨ́⁴lieey³² jmɨɨ³ baáy⁴ jmɨ³. Há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² jmɨɨ³, jmɨɨ³ chie̱é̱yh¹ jmɨ³. Ba² ji̱í̱⁴ Espíritu chié̱y² Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³², baáy⁴ jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³² ba² hi³ ga³féh³ Espíritu nɨ³. Xe̱y³ aay³ dsa³ñi³² yuuh¹ güii³ nɨ³: Dios Jmii³, Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, baáy⁴ Espíritu Santo nɨ³. Baáy⁴ liú⁴u³ aay³ diáh⁴ liáh³nɨ³ na³lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ ba². Baá⁴ ba² xe̱y³ aay³ dsa³ñi³² jmɨɨyh⁴²güii³ la³: Espíritu Santo, jmɨɨ³ nɨ³ baáy⁴ jmɨ³, baáy⁴ liú⁴u³ nɨ³ liáh³nɨ³ ga³ji̱i̱h⁴ ree³. Ga³jmee⁴²a² ba² he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² ja̱y³ dsa³ñi³² xɨ² haá², joó⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ chi̱í̱⁴ liáh³xɨ³ ga³féh³ ñaá² Dios nɨ³. Chiaah¹ gá⁴liú³ Dios ja̱³ gá⁴jméy² ñaá² dsa³ñi³² hi³ Jesús ja̱³ na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱². 10 Ja̱y³ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Ja̱á̱² Dios nɨ³, mɨ³xa̱h³ dxú⁴ fáh⁴liu⁴ la³. Joó⁴ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ hi³ ga³féh³ Dios nɨ³, hi³hí̱³ ga³jmee⁴ hi³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ga³juu³² ba² Dios chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ ca³jaa¹ chiáh² Ja̱á̱² nɨ³. 11 Baáy⁴ liáh³la³ ná⁴lɨ¹ hi³ ga³féh³ Dios nɨ³ ca³jaa¹ chiáh² Ja̱á̱² nɨ³, ma³cuoó⁴ jnia² ca̱a̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. Joó⁴ ma³tɨ̱́³a² chiaah¹ hi³ na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² Ja̱á̱² ba². 12 Hi³ja̱³ ja̱y³ dsa³ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Ja̱á̱² Dios nɨ³, mɨ³na³ji̱í̱yh⁴ chie̱é̱yh¹. Joó⁴ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Ja̱á̱² Dios nɨ³, há⁴hé³ mɨ³na³ji̱í̱yh⁴.
Hí⁴dsaa⁴²a² ba² hi³ mɨ³na³ji̱í̱h⁴a²
13 Ga³sɨ́⁴á⁴ fáh⁴liu⁴ la³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Ja̱á̱² Dios nɨ³, duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ baáy⁴ duh³ dsá⁴hɨɨ́² dsa³taá³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³.
14 Hi²xiáh³ hɨɨy³ dsɨ³²a² ga³liu³²a² Dios, chiaah¹ nia⁴²a² hi³ liu³u²xɨ³ xa³ hi²ŋɨɨh²a² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá², mɨ²ja̱³ hí⁴nuú⁴ ba² chiaa⁴²a². 15 Baáy⁴ xɨ³ nia⁴²a² hi³ ga³nuu³ Dios nɨ³ chiaa⁴²a² he² liáh³nɨ³ hi²ŋɨɨh²a², mɨ²ja̱³ ba² nia⁴²a² hi³ ma³tɨ̱́³a² ba² hi³ ma³ŋɨɨh²a² ja̱³.
16 Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hí⁴joó² hi³ jmee⁴ ca̱a̱³ dsaa² ja̱y³ oóyh², baáy⁴ xɨ³ há⁴ja̱³ dsaa² hi³ chia̱³ fáh⁴ju̱y¹, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴liúy² Dios chiáh². Mɨ²ja̱³ Dios hí⁴xeéyh² ca̱á̱h³ xɨ³ nɨ³ há⁴ja̱³ dsaa² veyh³ ja̱³ hi³ ma³jmeé³. Xa³ dsaa² hi³ chia̱³ fáh⁴ju̱y¹, joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ nɨ³ nɨ³ ga³hoy⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²ŋɨɨh⁴²a² jmɨ²heé¹ chiáh² Dios nɨ³. 17 Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² hi³ mɨ³hee³² ná⁴lɨ¹ dsaa². Joó⁴ xa³ dsaa² hi³ há⁴hé³ chia̱³ fáh⁴ju̱y¹.
18 Nia⁴²a² ba² hi³ diáh⁴ hi³ mɨ³na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Dios nɨ³ há⁴hé³ máh⁴ ca³dah²jmee⁴ hi³ mɨ³hee³², chiaah¹ Ja̱á̱² Dios nɨ³ ga³heeyh³ diáh⁴ hí¹, hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tiaá⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ hí⁴caáyh² diáh⁴.
19 Nia⁴²a² ba² hi³ ca³jaa¹ chiáh² Dios ba² na³hii⁴²a² jnia², joó⁴ na³ca̱á̱y⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³.
20 Ba² nia⁴²a² hi³ güéy⁴ Ja̱á̱² Dios nɨ³, baáy⁴ ñaá² nɨ³ ma³bi³dsaay⁴ jnia² duh³ hí⁴cui̱i̱⁴²a² jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² Dios. Hi³ja̱³ na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² hi³ he̱é̱yh³ ba² xiaa³dsaay³² nɨ³, hí̱³ba² Jesucristo Ja̱á̱² Dios nɨ³. Chiaah¹ ñaá² ba² nɨ³ jmɨ́yh³ Dios chia̱a̱⁴²a², baáy⁴ na³lɨ́y⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. 21 Ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, xɨɨ́³ah³ ba², há⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² nɨ³. Amén.