Hi³dxá³ tú̱⁴ xi³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ Juan
1
Ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a²
Jniá³ du³dsaáy⁴ la³, ga³sɨ́⁴á⁴ xi³ la³ chiáh² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ gá⁴dxɨy³ Dios nɨ³. Ba² ga³sɨ́⁴á⁴ chiáh² diáh⁴ ja̱á̱² hi³ naá⁴á⁴ diáh⁴ ca̱a̱y³ tuh³dsɨy⁴. Baáy⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² jniá³, liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ hi³ mɨ³dɨ³cui̱i̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³ hi²xiáh³ dɨ³nieéy² diáh⁴ ja̱á̱² mɨ́⁴oóh²a² nɨ³, vih²chiaah¹ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² hi³ na³jniaa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² nɨ³ baáy⁴ na³jniaa³ chiáh² liáh³nɨ³ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios chie̱é̱yh¹ Ñúh³a² Jesucristo Ja̱á̱² nɨ³, baáy⁴ gua²chiá̱³ mih³ cua²ñí² niaá⁴ah³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chiaah¹ hi²xiáh³ xiaa³dsaay³² diáh⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³nieéy² niaá⁴ah³.
Mɨ́⁴oóh²á⁴, xáh³ha³² dɨ́h¹ jé⁴ dsɨy⁴ chiaah¹ hi³ ma³ji̱i̱h⁴²á⁴ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ ja̱a̱y³ nɨ³ dɨ³nieeyh⁴² xiaa³dsaa³² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ mandamiento chiáh² Ñúh³a² Dios nɨ³. Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ mɨ́⁴oóh²á⁴, ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² ja̱á̱¹oóh²a². Há⁴ja̱³ mandamiento hi³mɨɨ³² nɨ³ hi³ ga³xɨɨy⁴ la³, ja̱³ba² hi³ gá⁴niuu²a² liáh³ lɨ́⁴ liaá² lɨ́⁴ ba² nɨ³. Hi³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a² nɨ³, hi³ hi²niuu²a² dsaá² liáh⁴jɨ³ diáh⁴ mandamientos. Baáy⁴ mandamiento hi³ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³ yáh¹ ná⁴lɨ¹ chiáh² ja̱³ba² liáh³xɨ³ ma³niuu²a² nɨ³, hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² ja̱á̱¹oóh²a².
Diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³²
Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³² nɨ³ ma³voóy⁴, dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, dah²féh³ hi³ há⁴hé³ gá⁴lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ jnia² dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ Jesucristo nɨ³. Hi³ ga³féh³ liáh³ja̱³ hi²xiáh³ ga³juu³² baáy⁴ na³chiy⁴ cáh³ti³² chie̱é̱yh¹ Cristo. Xɨɨ́³ah³ ba², duh³ há⁴hé³ hí⁴boo⁴ah³ ta² hi³ ma³jmeé¹ah³ nɨ³, xɨɨ́³ah³ duh³ hí⁴tiíh⁴ah³ ná⁴yéy¹ ba².
Ja̱y³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² liáh³xɨ³ gá⁴hé³ Cristo nɨ³, xiáh³ dxaáh² ba² hí⁴hé⁴, hi³hí̱³ há⁴hé³ chie̱é̱yh¹ Dios. Joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ chiáh² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ gá⁴hé³ Cristo nɨ³, hi³hí̱³ si¹ chie̱é̱yh¹ Dios, baá⁴ ba² chie̱é̱yh¹ Ja̱á̱² Dios nɨ³. 10 Liu³u²xɨ³ xe̱y³ dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³, baáy⁴ há⁴hé³ chia̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ la³, há⁴ hi³tee³²ah³ xɨ¹ñúh⁴ chia̱á̱²ah³ hi³hí̱³, baáy⁴ há⁴ hi³fooh³²ah³:
―Dɨ́h¹ dxú⁴ hi³ ma³güe⁴u³.
11 Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ oóh²ah³ hí⁴sɨɨ́h⁴: “Dɨ́h¹ dxú⁴ hi³ ma³güe⁴u³”, mɨ²ja̱³ mɨ³jmee⁴ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ hi³ mɨ³hey³² ja̱³.
Liáh³la³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴féh³ Juan ja̱³
12 Hi²xiáh³ xa³ gɨh¹ hi³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³, joó⁴ há⁴hé³ naáy⁴ hi³ hi²xɨɨy⁴² chiaah¹ bí⁴je̱y⁴² ñii⁴ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ baáy⁴ duh³ hi²liu⁴²á² niaá⁴ah³ jí̱⁴ñí³, duh³ liáh⁴jɨ³²a² liáh³nɨ³ hi²bi³jee⁴²a² dsɨ³²a².
13 Ca³dah²xɨy⁴ saludos chiú̱h²u³ diáh⁴ ja̱á̱² du³mɨɨ́h³u³ nɨ³, hí̱³ba² hi³ gá⁴dxɨy³ Dios nɨ³. Amén.