Hi³dxá³ nɨ³ xi³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ Juan
1
La³ dse³liu² dxú⁴ chiáh² Gayo
Jniá³ du³dsaáy⁴ la³, ga³sɨ́⁴á⁴ xi² la³ chiáh² amigo chia̱á̱²á⁴ Gayo hi³ bií⁴ naá⁴á⁴ nɨ³.
Mɨ¹du³ñuúh²á⁴, hi²xiáh³ ga³liu⁴²á² Dios chiú̱h²u³ duh³ hi³ dsá⁴hɨɨ́² dxú⁴ chiú̱h²u³, baáy⁴ duh³ hi²ñí³ xa̱³u³ dxú⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ xa̱³u³ dxú⁴ rúh⁴ñi² Dios nɨ³. Hi²xiáh³ lɨ́⁴jé⁴ dsɨy⁴ liáh³ bí⁴dxí̱⁴ la³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³, liáh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ jniá³ hi³ hi²xiáh³ xiaa³dsaa³² je¹u³, chiaah¹ je¹u³ liáh³xɨ³ dsa³féh³ fáh⁴liu⁴ hi³ bií⁴ xiaa³dsaa³² nɨ³. Há⁴hé³ xa³ gɨh¹ dxaáh² hi³ ga³jmee⁴ jé⁴ dsɨy⁴ liáh³xɨ³ hi³ gá⁴nuúy⁴ hi³ hi²xiáh³ xiaa³dsaa³² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ ja̱a̱y⁴ nɨ³.
Du³ñuúh²á⁴, hi²xiáh³ dxú⁴ jmeey³ hi³ gua³tie̱é̱y¹ chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a² dsa³ xiaáh³ fɨɨ³ nɨ³. Chiaah¹ ma³dah²féh³ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ la³ hi³ bií⁴ naá⁴u³ diáh⁴. Hi³jmeey³ jmɨ²heé¹ hi³cuoy³ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh² diáh⁴ duh³ hí⁴jooy³ dsá⁴dxí̱⁴ gɨh¹ liáh³nɨ³ xiaáh³ fɨɨ³, jmee² liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios. Chiaah¹ ma³dah²laá⁴ mɨ³dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ dah²jmee⁴ ta² chiáh² Jesucristo nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ dah²ca̱³² cáh³ti³² hi³ dah²cuo⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ma³taáy³ nɨ³. Hi³ja̱³ jnia² ga³jmee⁴ hi²tiah⁴²a² guaa³²a² hi³ dsa³tia̱a̱²a² chiáh² diáh⁴ duh³ja̱³ hí⁴lí³ ta² chiaa⁴²a² liáh⁴jɨ³²a² xi² hí⁴he² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³.
La³ dsa³liú⁴ hi³ mɨ³hee³² gá⁴jmeé³ Diótrefes
Gá⁴sɨ́⁴á⁴ ca̱a̱³ carta chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ Diótrefes nɨ³, chiaah¹ niaá⁴ hi³ hí⁴naa³ ñi² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³. 10 Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ ñii⁴ mɨ²ja̱³ hi²liu⁴²á² chiaah¹ hi³ juu³² baáy⁴ caah³² jú¹cuuh⁴ cuh³hey³² jniaah¹. Baá⁴ ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ hi³nɨ³ jmee⁴, ba² há⁴hé³ ga³tee³ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ ca³dxa³dxí̱⁴ chiáh². Baáy⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²tee³, mɨ²ja̱³ ga³tiuuyh³ chiáh² diáh⁴, baáy⁴ ga³vooy³² lɨ́⁴ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ nɨ³ liu³u²xɨ³ mɨ³ma³dah²tee³ diáh⁴ hi³ ca³dxa³dxí̱⁴ nɨ³.
11 Du³ñuúh²á⁴, há⁴ hi³jmeey³ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³² nɨ³, jmee² jmáyh² hi³ dxú⁴ ba². Chiaah¹ ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ hi³ dxú⁴, hi³hí̱³ na³hiiy⁴ chiáh² Dios, joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ mɨ³hee³², hi³hí̱³ há⁴hé³ ma³tɨ́³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴ Dios.
La³ dse³liu² dxú⁴ chiáh² Demetrio
12 Liáh⁴jɨy³ ba² ca³dah²liu⁴ dxú⁴ chiáh² Demetrio, baáy⁴ ja̱³ba² hi³ ga³jmee⁴ nɨ³ lii⁴ hi³ dxú⁴ ga³jmee⁴. Ba² nia⁴²ah¹ jniaah¹ hi³ he̱é̱yh³ ba² liáh³ja̱³ ga³jmee⁴. Ba² maá³ah³ ba² hi³ liáh³ xiaa³dsaa³² ba² nɨ³ ga³liu⁴²ah¹ nɨ³.
Liáh³la³ gá⁴hɨɨ́³ ñi² gá⁴féh³ Juan ja̱³
13 Hi²xiáh³ xa³ hi³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niu³, joó⁴ há⁴hé³ hi²xɨɨy⁴² ñi² xi³ la³, 14 chiaah¹ bí⁴je̱y⁴² hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴²a² xé̱yh² ba², duh³ mɨ²ja̱³ hi²liu²a² jí̱⁴ñí³ cáh³ti³².
15 Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niu³ Dios duh³ hi²ñí³ naá³u³ chia̱á̱h¹u³. Ca³dah²xɨy⁴ saludos chiú̱h²u³ diáh⁴ amigos hi³ dɨ³nieeyh⁴² la³. Jmee² jmɨ²heé¹ liu² chia̱á̱h¹u³ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ amigos chia̱a̱⁴²a² nɨ³, hi³fooyh³² diáh⁴ hi³ ga³sɨ́⁴ah¹ saludos chiáh² diáh⁴.