Ja̱³la³ xi³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ Judas
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Judas ja̱³
Jniá³ Judas la³, na³lɨ́⁴á⁴ xɨh³chie̱y³² Jesucristo, ba² du³ñuúh²á⁴ nɨ³ Jacobo. Ga³sɨ́⁴á⁴ xi³ la³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ hi³ ma³dxɨy³ Dios nɨ³. Hi²xiáh³ nieéy² jnia² Dios Jmii³, baáy⁴ ga³heeyh³ jnia² hí¹ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo. Gua²chiá̱³ mih³ cua²ñí² niaá⁴ah³ Dios nɨ³ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³, duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ baáy⁴ naá⁴ah³ ja̱á̱¹ oóh²ah³.
Diáh⁴ dsa³he⁴ hi³ ca³dah²juu³²
(2 Pedro 2:1-17)
Mɨ¹du³ñuúh²á⁴, cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ naáy⁴ hi³ hi²sɨ́⁴á⁴ ca̱a̱³ xi³ chia̱á̱²ah³ duh³ hi²liu⁴²á² niaá⁴ah³ ca³jaa¹ chiáh² hi³ xa̱³²a² dxú⁴ chiaah¹ hi³ ma³lieéy² jnia² Dios nɨ³. Joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ ja̱³nɨ́⁴ lii³²a² chiaah¹ ga³jmee⁴ hi²liu⁴²á² niaá⁴ah³ dxaáh² fáh⁴liu⁴ ba². Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³, há⁴ hi³cuo³ah³ je² hi³ hí⁴dah²guáyh² diáh⁴ dsa³ nɨ³ fáh⁴liu⁴ hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³. Chiaah¹ jnia² na³lɨ́⁴a² chié̱y² nɨ³, ca̱á̱h³ tiaah² ba² nɨ³ gá⁴tiéyh² guaa³²a² Dios nɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh². Chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ hi³ dah²juu³² ma³taáyh¹ jee⁴² chia̱á̱²ah³. Hi²xiáh³ mɨ³hey³² diáh⁴ dsa³ nɨ³. Ca³dah²naah³² dsɨ́² hi³ hi³fáh⁴ hi³ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³, hi³ja̱³ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴dah²jmeé⁴ ga̱y³. Hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³nɨ³ mɨ²ja̱³ ca³dah²jmee⁴ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² Jesucristo. Joó⁴ hi³nɨy³² nɨ³ jmɨ́yh³ Dia² chia̱a̱⁴²a² jnia², há⁴hé³ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ chiaa⁴²a².
Gu³xɨ³ ba² mɨ³maá³ah³ ba², joó⁴ naáy⁴ hi²bi³liih⁴²á² há²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴lieéy² diáh⁴ dsa³ Israel xi² ná⁴tayh¹ diáh⁴ dah²jmee⁴ ta² chiáh² diáh⁴ dsa³ vó⁴ Egipto ja̱³. Chiaah¹ gu³xɨ³ ba² gá⁴lieéy² diáh⁴ ja̱³, joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ gá⁴taáy³ chiáh². Ba² liáh³ja̱³ cá⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ ángeles hi³ há⁴hé³ gá⁴ji̱í̱h² diáh⁴ ta² liáh³nɨɨh¹ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ diáh⁴ ja̱³. Cá⁴dah²tiú² jmɨ́yh³ he̱é̱¹ diáh⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴jmeé³ Dios hi³ gá⁴cueeyh⁴ diáh⁴ dɨ³na³ñuúy⁴ chie̱é̱yh¹ cadenas jee⁴² xi² ñu³ha̱a̱h³, hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹ gaáy³ mɨ² mɨ³hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴. Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ Sodoma baáy⁴ Gomorra chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ hi³ niaá² caa¹ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ ja̱³. Cá⁴dah²cuóy² mii⁴ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ ga̱y³, ji̱í̱⁴ liáh³du³ca̱y⁴ diáh⁴ mɨ́³. Ba² liáh³du³ca̱y⁴ diáh⁴ dsaá⁴ cá⁴dah²jmeé³ ga̱y³. Jmɨ́yh³ na³ji̱i̱⁴ cáh³ti³² cá⁴dah²jmeé³. Hi³ja̱³ cá⁴bí⁴chiíy⁴ Dios ja̱³ diáh⁴ hi³hí̱³, duh³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ³²a² liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³nɨ³. Chiaah¹ hí⁴caáy⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ xi³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴ii³.
Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ ga³hó⁴á⁴ la³, diáh⁴ hi³ ma³yeéy⁴ dxɨ² diáh⁴, hi²xiáh³ ca³dah²bi³heéy² mii⁴ diáh⁴. Ba² há⁴hé³ ca³dah²nuu³ dsaá² cáh³ti³² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ nɨ³. Ba² ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² diáh⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ yuuh¹ güii³. Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴tí̱y² arcángel Miguel ja̱³ chie̱é̱yh¹ hi³há⁴dxúy⁴, liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²liú³ ñuú³ ca³jaa¹ chiáh² cuerpo chiáh² Moisés ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ lɨ́⁴tiá³ dsɨ́² Miguel ja̱³ gá⁴liúy² mɨ³hee³² hi³há⁴dxúy⁴, gu³xɨ³ ba² na³lɨ́y⁴ ángel hi³ ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³². Liáh³la³ ba² nɨɨh¹ gá⁴sɨɨ́h⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³: “Ñuyh⁴ nɨ³ ba² hí⁴bí⁴chiíy⁴ niu³.” 10 Joó⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ga³hó⁴á⁴ la³, ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ há⁴hé³ dɨ³dsaay⁴. Baáy⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ liáh³dsaayh⁴ nia⁴²a² ba², dah²yeey³² mii⁴ cáh³ti³². Liáh³xɨ³ ja̱y³ gú⁴nuú¹ hi³ ma³lɨ³ŋaáyh¹ ba² lii³²a² dah²jmee⁴.
11 ¡Xáh³ha³² dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² diáh⁴! Chiaah¹ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Caín. Baáy⁴ hi³fáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ cuu², hi³ja̱³ ma³dah²bi³taay³ mii⁴, ma³dxí̱⁴ xiaáh³ ca³jaa¹ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Balaam. Ma³dah²jmeé³ ba³ dsɨ́² diáh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Coré, hi³ja̱³ ma³yeéy⁴ diáh⁴. 12 Xáh³ha³² dɨ́h¹ hii³²a² ca³dah²jmee⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² caayh³² diáh⁴ xi² ga³ñí³ah³ ca̱a̱³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³. Ti̱¹ mii⁴ ba² dɨ³nieéy² diáh⁴. Na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ jnií² cueh³chiu̱u̱³ hi³ ga³ca̱³² dxɨ́³ ba², na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ma³vɨ̱ɨ̱³ hi³ há⁴hé³ ga³cuo⁴ mɨɨ¹ mɨ² ga³jmee⁴ hí⁴cuó⁴ ba². Liáh³ca̱a̱y³ hi³ na³jú̱y¹ diáh⁴ cáh³ti³² ba² lii³²a². Chiaah¹ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ diáh⁴ na¹ma³ hi³ ga³yeey⁴, ca³lɨ³chiu̱u̱³ baáy⁴ ja̱³ba² ca³lɨ³reey⁴² cáh³ti³², liáh³ja̱³ ba² xe̱y³ diáh⁴. 13 Liáh³xɨ³ veyh³ jmɨɨ³ hi³ ca³ya³chiu̱ú̱³ yaa¹ jmɨ́⁴ñih¹, liáh³ja̱³ ba² ca³dah²jmee⁴. Chiaah¹ hi²xiáh³ ga³lɨ́³ ja̱⁴ jmɨɨ³ nɨ³ mɨ² ca³ya³chiu̱ú̱³, hi²xiáh³ heé² ná⁴lɨ¹ ga³lɨ́³, liáh³ja̱³ ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴. Chiaah¹ há⁴hé³ dɨ³hiih⁴ diáh⁴ cáh³ti³² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ nɨ³. Liáh³xɨ³ diáh⁴ ñú⁴heé¹ hi³ ma³lɨ³taay³ fi¹ chiáh², liáh³ja̱³ ba² xe̱y³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ lii³²a². Hi³ja̱³ mɨ³na³tɨɨ⁴ xi² hí⁴dsá⁴chi² diáh⁴ ca̱³ñiih³² xi² booy¹ ñu³ha̱a̱h³ nɨ³.
14 Enoc ja̱³ na³lɨ́y⁴ hi³dxá³ dxieéy⁴ dsa³ liáh³ gá⁴sa̱y³ lɨ́⁴ Adán. Hi³nɨy³² ja̱³ gá⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios, liáh³la³ gá⁴liú³ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² nɨ³: “Gá⁴joó²á⁴ Ñuyh⁴ nɨ³ hi³ ya³hɨɨ́y⁴ chie̱é̱yh¹ cua̱a̱y¹ná² mil ba² diáh⁴ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ chié̱y², 15 hi³ mɨ³hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. Hí⁴cuó⁴ dsaa² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² vih²chiaah¹ hi³ mɨ³hee³² hi³ cá⁴dah²jmeé³. Hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ vih²chiaah¹ hi³ ma³dah²liú³ mɨ³hee³² chiáh² Dios nɨ³”, liáh³ja̱³ gá⁴féh³ Enoc ja̱³. 16 Hi²xiáh³ ca³dah²bi³dxɨɨ́y² mii⁴ diáh⁴ hi³nɨy³², jmáyh² hi³ ca³dah²liu⁴ ñuú³ ba², ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴ ba². Ca³dah²bi³sa³ chiáh² diáh⁴ nɨ³, ca³dah²u̱u̱h³² ñi² diáh⁴ nɨ³ duh³ xa³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴.
Judas ja̱³ cá⁴bí⁴xɨ́h³ dsɨ́² diáh⁴ oóyh²
17 Joó⁴ mɨ¹du³ñuúh²á⁴, hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ apóstoles chié̱y² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. 18 Chiaah¹ liáh³la³ cá⁴dah²féh³: “Mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² nɨ³ mɨ²ja̱³ hí⁴sa̱y³ hi³ hí⁴dah²bi³cuaá¹ liáh⁴jɨ³ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ nɨ³. Hí⁴dah²jmeé⁴ jmáyh² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴ ba²”, liáh³ja̱³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴. 19 Hi³ja̱³ diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ ca³dah²dxeey³² dsa³. Ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³ji̱í̱h⁴ dxú⁴ mii⁴ diáh⁴ ba², há⁴hé³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ Espíritu chié̱y² Dios.
20 Joó⁴ niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴, cua²lɨ³cáh¹ah³ ca³jaa¹ chiáh² hi³ ca³gua³taá³ah³ nɨ³ chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ná⁴ŋɨy¹ hi³nɨ³. Hi³liu⁴²ah³ Dios liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ niaá⁴ah³ Espíritu Santo ba². 21 Hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ hi³ bií⁴ nieéy² jnia² Dios nɨ³ duh³ hí⁴jooy³ hi²haáh⁴ah³ hí¹ vo̱ó̱h²ah³, liáh³ rúh⁴ ja̱á̱³ah³ hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Chiaah¹ hi²xiáh³ ga³ca̱³² mih³ ga³ñi³² jnia², hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴cuoó⁴ jnia² fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³.
22 Hi³ca̱³ah³ mih³ hi³maá⁴ah³ diáh⁴ hi³ rúh⁴ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ ñuú³. 23 Hi³laáh⁴ah³ diáh⁴ hi³ mɨ³dsa³dxí̱⁴ dxaah¹ xi³, baáy⁴ hi³ca̱³ah³ mih³ hi³maá⁴ah³ gɨh¹ dxeeyh⁴ diáh⁴ dsa³ joó⁴ xɨɨ́³ah³ cáh³ti³² ba². Xɨ³ ba² hi³ hee³ah³ ba² láh¹cua̱a̱³ diáh⁴ hi³jmeeh³²ah³ diáh⁴. Chiaah¹ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ma³dah²bi³heé² ba² vih²chiaah¹ hi³ bií⁴ mɨ³hee³² dɨ³nieeyh⁴² nɨ³.
La³ dsa³féh³ hi³ gá⁴hɨɨ́³ ñi² gá⁴féh³ Judas
24 Cua²lí³ gaáy³ Dios chiaah¹ hí⁴tiaá⁴ ba² hí⁴heéyh² jnia² hí¹ duh³ há⁴hé³ dsá⁴yaá⁴a². Ba² hí⁴tiaá⁴ hí⁴tee³ jnia² xi² jey¹ ñaá² xi² booy¹ dɨ́h¹ liih² nɨ³. Hí⁴tee³ jnia² dxú⁴a² cáh³ti³², hi³ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ tuh³dsɨ³²a² hí⁴lí³. 25 Hi³ja̱³ cua²lí³ gaáy³ cáh³ti³², chiaah¹ ja̱y³ ba² Dios hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³. Ja̱y³ Dios hi³ bií⁴ jmɨɨh⁴ dsaay⁴, hi³nɨy³² ba² hee⁴ fáh⁴lí³, ja̱y³ ñaá² ba² nɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Liáh³ja̱³ na³lɨ́y⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³, na³lɨ́y⁴ chiáh² liáh³nɨ³ ja̱³nɨ́⁴, baáy⁴ ca̱³ñiih³² ba². Amén.