Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ gá⁴heé⁴ Juan
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Juan ja̱³
Hi³la³ ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ gá⁴cuoó⁴ Jesucristo, duh³ hí⁴bí⁴jnia³ chiáh² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ mɨ³hii³² hí⁴lí³ xé̱yh². Hi³ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ ángel chié̱y² duh³ hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Juan ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴jmeé³ juúh⁴ liáh³ xiaa³dsaa³² Juan ja̱³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ chiáh² Jesucristo, baáy⁴ chiáh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ gá⁴joó² ja̱³.
Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² hi³ ga³he⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ ma³ŋɨ́y² chieéy⁴ Dios la³. Ba² hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ fáh⁴liu⁴ la³ xɨ³ nɨ³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³, chiaah¹ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² la³.
Gá⁴xɨ́y⁴ xi³ Juan ja̱³ dxiaá⁴ guah³
Jniá³ Juan la³, ga³sɨ́⁴á⁴ xi³ la³ liú⁴u³ dxiaá⁴ diáh⁴ guah³ hi³ niaá² estado Asia nɨ³. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³, hí̱³ba² Dios hi³ liáh³dsaayh⁴ xe̱y³ nɨ³, hi³ xe̱y³ liáh³ca̱á̱h³ mɨ³xa³ lɨ́⁴ baáy⁴ hí̱³ba² hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ nɨ³. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ liú⁴u³ dxieéy⁴ diáh⁴ espíritus hi³ nieeyh⁴² xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ Dios nɨ³. Ba² cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Jesucristo dsa³ñi³² hi³ xiaa³dsaay³² cáh³ti³² nɨ³. Ñaá² hi³dxá³ ja̱y³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹, baáy⁴ hi³ gaáy³ gɨh¹ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ reyes hi³ nieeyh⁴² jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Hi²xiáh³ nieéy² jnia² Jesucristo nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ma³bé² dsaa² chiaa⁴²a² chie̱é̱yh¹ jmɨ³háy¹ ñaá². Baáy⁴ ma³jméy² jnia² liáh³xɨ³ reyes baáy⁴ liáh³xɨ³ jmii³dsa³ duh³ hi²jmee²a² ta² chiáh² hi³ na³lɨ́y⁴ Dios chié̱y² baáy⁴ Jmii³ nɨ³. ¡Hi³ja̱³ ca̱³ñiih³² ba² hi²cuo²a² feh³ chiáh² baáy⁴ gua²chiuúh² hiíh⁴ chiáh² liáh³nɨ³ ca̱³ñiih³²! Amén.
¡Joo⁴²ah³ ruh³, mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴güéy³ jee⁴² jnií²! Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² hí⁴dah²joóy², ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jméy² hooy³² nɨ³ hí⁴dah²joóy². Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³, cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hí⁴dah²jláy² hi³ dɨ³foyh⁴ mɨ² ma³dah²joóy² nɨ³. Liáh³ja̱³ jmɨ́yh³ hí⁴lí³. Amén.
“Jniá³ xa̱⁴²á⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ vóh² Alfa chie̱é̱yh¹ Omega, jniá³ hi³ ca³lɨ³liaá² baáy⁴ hi³ ga³hɨɨ³ ñi²”, liáh³ja̱³ féh³ Ñúh³a² nɨ³ hi³ liáh³dsaayh⁴ xe̱y³ nɨ³, hí̱³ba² hi³ xe̱y³ liáh³ca̱á̱h³ mɨ³xa³ lɨ́⁴ baáy⁴ hí̱³ba² hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³.
Gá⁴joó² Juan ja̱³ gá⁴joóy² Ja̱á̱² dsa³ liáh³xɨ³ hi³ cɨ⁴
Jniá³ Juan la³, na³lɨ́⁴á⁴ du³ñuúh²ah³ hi³ja̱³ ree³ ba² ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, ree³ ba² na³hii⁴²a² chiáh² Dios, baáy⁴ na³cu̱h⁴²a² liáh³nɨ³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²a² chiaah¹ ñaá² Jesucristo nɨ³ ga³cuoó⁴ jnia² fáh⁴je̱e̱³² chiáh². Cá⁴dah²ta̱a̱yh³ jniá³ ñuúh⁴ñí¹ Patmos, vó⁴ hi³ niaá² dxaah¹ jmɨ́⁴ñih¹ vih²chiaah¹ hi³ ga³hoy⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, baáy⁴ hi³ ga³jmeey⁴ juúh⁴ ca³jaa¹ chiáh² Jesucristo nɨ³. 10 Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ liáh³ ná⁴lɨ¹ jmɨɨ́¹ chiáh² Ñúh³a², mɨ²ja̱³ güéy⁴ Espíritu Santo ja̱³ ñiíh² chieéy⁴, ja̱³ ba² gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ cáh³ti³² xiáh³ rúh⁴cayh⁴, liáh³xɨ³ ga³hi̱i̱h² ca̱a̱³ trompeta ba² hi̱i̱h², 11 liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³:
―Jniá³ xa̱⁴²á⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ vóh² Alfa chie̱é̱yh¹ Omega, jniá³ hi³ ca³lɨ³liaá² baáy⁴ hi³ ga³hɨɨ³ ñi². Hi³ja̱³ xɨɨ² ca̱a̱³ xi³ liáh³xɨ³ hi²joóy³ baáy⁴ hi³ hi²nuuy³ nɨ³, duh³ hi²sɨ́⁴u³ xi² niaá² liú⁴u³ dxiaá⁴ diáh⁴ guah³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios hi³ nieeyh⁴² diáh⁴ fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ estado Asia nɨ³, fɨɨ³ Éfeso, fɨɨ³ Esmirna, fɨɨ³ Pérgamo, fɨɨ³ Tiatira, fɨɨ³ Sardis, fɨɨ³ Filadelfia baáy⁴ fɨɨ³ Laodicea.
12 Ja̱³ba² gá⁴ji̱i̱⁴²á² xiáh³ rúh⁴caáh¹ duh³ hi²jooy¹ hi̱² hí̱³ liuy³² jniá³ ja̱³. Liáh³ gá⁴ji̱i̱⁴²á² ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² dxiaá⁴ ma³dxɨ⁴² gɨ́h² ñí¹niaá³, 13 baáy⁴ jee⁴² chiáh² liú⁴u³ dxiaá⁴ diáh⁴ ma³dxɨ⁴² gɨ́h² ja̱³, gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ Ja̱á̱² dsa³, chih³ ca̱a̱³ mɨh³ hi³ ga³dxaa³² lɨ́⁴ luú¹ tɨɨ², baáy⁴ haah²vó¹ ja̱³ ta̱a̱⁴ ca̱a̱³ sɨ̱ɨ̱yh² laa³ ñí¹niaá³. 14 Jñu³ dxɨ² ja̱³, hi²xiáh³ jɨy³ tiaa³ liáh³xɨ³ ñú⁴já̱¹ dsɨɨ³jaa³ ba², baáy⁴ liáh³xɨ³ maa³ ba² tiaa³. Baáy⁴ diáh⁴ mɨ¹ñi² ja̱³ hi²xiáh³ veyh³ sɨɨ́⁴, liáh³xɨ³ xi³ ba² lii³²a². 15 Diáh⁴ tɨɨ² ja̱³ hi²xiáh³ sɨɨ́⁴, liáh³xɨ³ liih² na¹ñí¹ bronce hi³ ma³dah²bi³ŋɨɨ́³ dxaah¹ xi³ baáy⁴ ma³dah²bi³sú̱y³ cáh³ti³². Hi²xiáh³ ba³lu³ liu⁴, liáh³xɨ³ ga³hi̱i̱h² jmɨɨ³ mɨ² ca³lɨ³gaáy³ ba² liu⁴. 16 Guaa³ hi³nuy¹ ja̱³ xe̱yh³ dxieéy⁴ ñú⁴heé¹, baáy⁴ na³gua³ haa² ja̱³ ca̱a̱³ túh² hi³ xu̱h³, baáy⁴ meé⁴ liú⁴u³ tú̱⁴ jaa¹. Baáy⁴ ñi² ja̱³, liáh³xɨ³ ñíh² mɨ² bií⁴ veyh³ ga³dxiih³² ba², liáh³ja̱³ ba² sɨɨ́⁴ ñi² ja̱³.
17 Liáh³ gá⁴joó²á⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cɨ́h⁴á⁴ rúh⁴ñi² xɨ³ ba² hi³ ma³ju̱⁴²á⁴ ba². Joó⁴ ja̱³ba² gá⁴jniaa³ guaa³ hi³nuy¹ ja̱³ ñiíh² chieéy⁴ baáy⁴ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³:
―Há⁴ hi³foh³²u³, chiaah¹ jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ hi³ ca³lɨ³liaá² baáy⁴ hi³ ga³hɨɨ³ ñi² lɨ́⁴. 18 Jniá³ nɨ³ hi³ na³ji̱í̱h⁴á⁴, ba² gá⁴jú̱⁴á⁴, joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³na³ji̱í̱h⁴á⁴ ca̱á̱h³. Baáy⁴ ja̱³ba² na³ji̱í̱h⁴á⁴ liáh³nɨ³ gɨh¹ ba², há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱³á⁴ cáh³ti³². Jniá³ nɨ³ xe̱yh⁴² diáh⁴ ja̱á̱²ñí¹ chiáh² fáh⁴ju̱y¹ ba² xe̱yh⁴² chiáh² jee⁴² xi²há⁴dxú⁴. 19 Hi³ja̱³ xɨɨ² hi³ ma³jooy⁴² nɨ³, liáh³xɨ³ dsa³lí³ ja̱³nɨ́⁴ baáy⁴ liáh³xɨ³ hí⁴lí³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³xɨ³ ma³hoó⁴á⁴ niu³ nɨ³. 20 Hi²fooh¹á² niu³ liáh³xɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ liáh³ca̱á̱h³ niaa³² diáh⁴ hi³ ma³jooy⁴² nɨ³. Liú⁴u³ dxieéy⁴ diáh⁴ ñú⁴heé¹ hi³ ma³joo⁴²u³ ca³jaa¹ xi² nu¹á² nɨ³, na³lɨ́y⁴ dxieéy⁴ diáh⁴ ángel hi³ hí⁴dsá⁴ca̱³ fáh⁴liu⁴ liú⁴u³ dxiaá⁴ diáh⁴ guah³, baáy⁴ liú⁴u³ dxiaá⁴ diáh⁴ ma³dxɨ⁴² gɨ́h² ñí¹niaá³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ liú⁴u³ dxiaá⁴ diáh⁴ guah³.