Hi³dxá³ ca̱a̱³ xi³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Pablo ja̱³ fɨɨ³ Tesalónica
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ Pablo, chia̱a̱h⁴²á² Silvano baáy⁴ Timoteo la³, ga³sɨ⁴²ah¹ xi³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ fɨɨ³ Tesalónica. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Hi²xiáh³ dxú⁴ dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴
Liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba² ga³cuoo⁴²ah¹ jmɨ²heé¹ Dios chia̱á̱²ah³ liu³u²xɨ³ mɨ² ga³liu³²ah¹ Dios nɨ³. Mɨ² ga³liu³²ah¹ Ñúh³a² Dios nɨ³, liáh³bií⁴ ca³lɨ³liíh⁴ dsɨ³²ah¹ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ mɨ³jmee³ah³ ja̱³nɨ́⁴ chiaah¹ hi³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Jesús nɨ³. Ba² hi²xiáh³ cuoo³²ah³ há²ah³ jmee³ah³ ta² chiaah¹ hi³ naá⁴ah³ oóh²ah³ nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ ma³tiú²ah³ hi³ bí⁴jé̱¹ah³ hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴, hi²xiáh³ nieéy² niaá⁴ah³ Dios nɨ³. Ba² nia⁴²ah¹ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ nɨ³, chiaah¹ liáh³ gá⁴hee²ah¹ niaá⁴ah³ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³, há⁴ja̱³ ti̱¹ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ ja̱³. Gá⁴liu⁴²ah¹ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ ba², gá⁴liu⁴²ah¹ liáh³xɨ³ cá⁴bí⁴jmeéy³ jniaah¹ Espíritu Santo ba², hi³ja̱³ ga³ji̱i̱³²ah¹ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ chiaa⁴²ah¹. Ba² maá³ah³ ba² dxú⁴ liáh³xɨ³ gá⁴yaa²ah¹ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³, hi³ gá⁴niaah⁴²ah¹ jmáyh² hi³ hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ ba².
Hi³ja̱³ niaá⁴ah³ yáh¹ gá⁴liaá²ah³ gá⁴jmeé¹ah³ liáh³xɨ³ jniaah¹, ba² gá⁴jmeé¹ah³ liáh³xɨ³ ñaá² Jesucristo nɨ³. Chiaah¹ gá⁴niuu³ah³ dsaá² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h² gá⁴beéh²ah³. Joó⁴ hi²xiáh³ jé⁴ túh²há²ah³ gá⁴taá³ah³ chiaah¹ liáh³ja̱³ cá⁴bí⁴jmeéy³ niaá⁴ah³ Espíritu Santo nɨ³. Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ dsa³ vó⁴ Macedonia chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ vó⁴ Acaya nɨ³ mɨ³dah²jmee⁴ ree³ liáh³xɨ³ jmee³ah³ niaá⁴ah³ nɨ³. Hi³ja̱³ ma³dxaá² Macedonia lɨ́⁴ juúh⁴ chiáh² Núh³a² nɨ³ vih²chia̱á̱²ah³, ba² liáh³ja̱³ vó⁴ Acaya. Ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² nɨɨ́⁴ ma³dxaá² juúh⁴ hi³ ca³gua³taá³ah³ nɨ³, liáh⁴jɨ³ hí¹ bɨh¹ mɨ³xa³ juúh⁴ lii³²a², hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ ná⁴dsɨ¹ hiíh⁴ hi²xɨɨh²ah¹ diáh⁴ dsa³ ja̱³nɨ́⁴. Mii⁴ diáh⁴ ca³dah²jmee⁴ juúh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴tieé¹ah³ jniaah¹ dxú⁴. Ba² ca³dah²jmee⁴ juúh⁴ hi³ gá⁴tiú⁴ah³ diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² chia̱á̱²ah³ duh³ hi²jmeeh¹ah³ hu̱u̱¹rá² jmɨ́yh³ Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ba². 10 Ba² bí⁴jé̱¹ah³ hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² nɨ³ hí⁴yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³, hí̱³ba² hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ ñaá² Dios liáh³ca̱á̱h³ gá⁴jú̱y⁴. Chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴lieéy² jnia² chiáh² hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² hi³ ja̱a̱h¹ hí⁴xɨ́y⁴ Dios nɨ³.