4
Niaá⁴ah³ xe̱y³ mozos chia̱á̱²ah³ nɨ³, hi³jmeeh³²ah³ diáh⁴ liáh³ xiaa³dsaa³² ba², chiaah¹ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ ba² xe̱y³ ja̱y³ Fii³ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³.
Há⁴ hi³tu³²ah³ cáh³ti³² hi³ ga³liu⁴²ah³ Dios, chi³liih³²ah³ hi²liu⁴²ah³ baáy⁴ hi³cuoo³²ah³ jmɨ²heé¹ Dios. Ba² naáy⁴ hi³ hi²liu⁴²ah³ Dios ca³jaa¹ chiaa⁴²ah¹, duh³ hí⁴niá² fi¹ hi³ hi²he²ah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh², dɨ́h¹ feh²a² fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo hi³ na³ma² mɨ² dsa³jéy⁴ nɨ³, chiaah¹ vih²chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹ la³. Hi³ŋɨɨ́¹ah³ chiáh² Dios duh³ hí⁴jooy³ hi²hoy⁴² jɨy³ cáh³ti³² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ba².
Hi³jmee³ah³ xɨɨ́³ah³ ba² liáh³xɨ³ ga³liú¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ mɨ³ca³dsa³taáy³ nɨ³, hi³liu⁴²ah³ diáh⁴ chiáh² Cristo mɨ² ca³ta³gua² liáh³ja̱³. Ca̱³ñiih³² ba² hi³liú¹ah³ dxú⁴ baáy⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ niaa³²a² chiaa⁴²a² ba². Baáy⁴ hi²bi³tɨ̱⁴ah³ hi²hí̱¹ah³ dxú⁴ chiáh² liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dsa³.
Hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴féh³ Pablo ja̱³
Du³ñuúh²a² Tíquico nɨ³ hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ je¹á² la³. Hi²xiáh³ dxú⁴ ta² ga³jmee⁴ mɨ¹du³ñuúh²a² nɨ³. Hi²xiáh³ ma³tia̱a̱² chieéy⁴ ma³he²ah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Ñúh³a² nɨ³. Hi³ja̱³ nɨ³ ga³sɨ́⁴á⁴ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³, duh³ hí⁴dsá⁴xɨɨh⁴² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ dsa³lí³ jniaah¹ baáy⁴ duh³ hí⁴dsá⁴cuoo⁴² niaá⁴ah³ gɨh¹ hi³ bií⁴. Ba² dsaa³² mɨ¹du³ñuúh²a² Onésimo nɨ³ chie̱é̱yh¹ Tíquico. Hi²xiáh³ xiaa³dsaa³² ga³jmee⁴, baáy⁴ hí̱³ba² oóh²ah³ nɨ³ du³ñuúh²a² nɨ³. Diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ jɨɨ⁴ hi³ dsa³lí³ la³.
10 Liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ Aristarco, oóh²á⁴ hi³ ná⁴híy¹ chie̱é̱yh¹ jniá³ ñuúh⁴ñí¹ la³, ba² liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ Marcos, primo chié̱y² Bernabé nɨ³. Ma³foóh²á⁴ ba² niaá⁴ah³ ca³jaa¹ chiáh² Marcos nɨ³, hi³ja̱³ xɨ³ dsaa³² dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³, mɨ²ja̱³ hi³jmee³ah³ jmɨ²heé¹ hi³tee³²ah³ dxú⁴. 11 Ba² ga³xɨy⁴ saludos chia̱á̱²ah³ Jesús, hí̱³ba² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Justo nɨ³. Ti̱¹ diáh⁴ hi³ley³² ba² nɨ³ na³lɨ́y⁴ israelitas hi³ ma³dah²jmeé³ ta² chie̱é̱yh¹ jniá³ ma³he²ah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. Hi²xiáh³ ma³dah²cuoó⁴ jniá³ hi³ bií⁴. 12 Liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ Epafras, du³ñuúh²a² hi³ ga³jmee⁴ ta² chiáh² Cristo, ba² hí̱³ba² oóh²ah³ nɨ³. Hi²xiáh³ ga³liuy³² Dios du³ñuúh²a² nɨ³ ca³jaa¹ chia̱á̱²ah³ duh³ hu̱² hí⁴cáh¹ah³ dxú⁴ cáh³ti³², baáy⁴ duh³ hi²jmee³ah³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios ba². 13 Mɨ³maay⁴ ba² hi³ ga³ta³ ga³hɨ³ ñuú³ chia̱á̱²ah³ Epafras nɨ³, ba² hi²xiáh³ ga³ta³ ga³hɨ³ chiáh² diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² fɨɨ³ Laodicea baáy⁴ fɨɨ³ Hierápolis nɨ³. 14 Liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ mɨ¹du³ñuúh²a² Lucas dsa³mɨ³² nɨ³, baá⁴ ba² liáh³ja̱³ Demas.
15 Hi³fooh³²ah³ diáh⁴ hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ dɨ³nieeyh⁴² fɨɨ³ Laodicea, ba² ga³sɨ́⁴á⁴ saludos chiáh² Ninfas nɨ³, ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ ga³ŋɨɨyh⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² Ninfas nɨ³. 16 Mɨ² ma³jooy³ ma³joo⁴²ah³ carta la³ mɨ²ja̱³ hi³sɨ́⁴ah³ fɨɨ³ Laodicea duh³ ba² hí⁴dah²hé⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² nɨɨ́⁴. Baá⁴ ba² hi³ho³ah³ carta hi³ hí⁴dah²xɨ́y⁴ chia̱á̱²ah³ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² Laodicea nɨ³ duh³ hi²nuu³ah³ liáh⁴jɨ³ah³. 17 Hi³fooyh³² Arquipo nɨ³ hi³ gua²jmeé³ dxú⁴ ta² chiáh² Ñúh³a² hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ nɨ³.
18 Jniá³ Pablo la³ xɨɨy⁴ ca̱a̱³ saludo la³, jmɨ́yh³ ñeéy⁴ nɨ³ xɨɨy⁴. Hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ hi³ hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios. Amén.