3
Hi³ fáh⁴ hi³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ah³ ca̱á̱h³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo nɨ³ hi³ja̱³ hi³naáh³ah³ jmáyh² hi³ xa³ yuuh¹ güii³ ba², chiaah¹ nɨ³ ba² jey¹ Cristo ca³jaa¹ xi² nuy¹ Dios nɨ³. Hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hi³ xa³ yuuh¹ güii³ ba², há⁴ja̱³ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Chiaah¹ gá⁴jú̱⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo nɨ³, baáy⁴ xi² jey¹ Dios nɨ³ bɨh¹ jmɨ́yh³ mɨ³na³jniaa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³. Joó⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴jnieey³² ca̱á̱h³ Cristo hi³ ga³jmee⁴ hi³ na³ji̱í̱h⁴ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jniaa³²ah³ niaá⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ xi² bií⁴ dɨ́h¹ liih² yuuh¹ güii³ nɨ³.
Fáh⁴ji̱í̱h⁴ mɨ³dsaáy⁴ chie̱é̱yh¹ hi³mɨɨ³²
Hi³ja̱³ hi³jmee³ah³ hí⁴jú̱y³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Há⁴ máh⁴ hi³jmee³ah³ ga̱³ah³, há⁴ máh⁴ hi³jmee³ah³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³. Há⁴ máh⁴ hi³cuo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ bií⁴ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³, há⁴ máh⁴ hi³jmee³ah³ hɨɨh³ há²ah³, chiaah¹ hi³ hɨɨh³ dsɨ³²a² nɨ³ ree³ chie̱é̱yh¹ hi³ hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh². Chiaah¹ vih²chiaah¹ liáh⁴jɨ³ hi³nɨ³ hi³ja̱³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²nuu³ dsaá² chiáh². Jɨɨ⁴ hi³nɨ³ gá⁴jmeé¹ah³ niaá⁴ah³ mɨ² dsa³jéy⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ tiú²ah³ liáh⁴jɨ³ hi³nɨ³. Tiú²ah³ hi³ ca³lɨ³cɨ̱ɨ̱³²ah³, hi³ ca³lɨ³dxɨɨ́²ah³ ba² ji̱³nɨɨ́⁴, hi³ mɨ³hee³² há²ah³, hi³ ga³liú¹ah³ mɨ³hee³² chiáh² oóh²ah³, baáy⁴ hi³ ga³fáh³ah³ jú¹dxɨɨ́³. Há⁴ máh⁴ hi³juu⁴²ah³ oóh²ah³, chiaah¹ ma³tiú²ah³ liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³jmee³ah³ dsa³jéy⁴, xɨ² haá². 10 Chiaah¹ ma³liaá²ah³ ba² mɨ³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ mɨɨy³². Baáy⁴ dsá⁴hɨɨ́² dse³mɨɨ́y² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ duh³ hí⁴lí³ah³ liáh³xɨ³ ñaá² Dios hi³ gá⁴jméy² niaá⁴ah³, hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴cui̱i̱⁴ah³ dxú⁴ cáh³ti³². 11 Hi³ fáh⁴ hi³ chia̱²a² fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³mɨɨ³² nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ cua̱a̱y¹ná² xɨ³ na³lɨ́⁴a² israelita hu̱² gɨh³ haá², xɨ³ na³lɨ́⁴a² dsa³ xiaáh³ vó⁴ hu̱² gɨh³ dsa³ hi³ lii³²a² há⁴hé³ ñi³² xɨ³hé³ja̱³. Ba² há⁴hé³ xɨ³hé³ xɨ³ ná⁴tah¹a² jmee⁴²a² ta² chiáh² dsa³ hu̱² gɨh³ haá². Chiaah¹ Cristo nɨ³ ba² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³², baáy⁴ hí̱³ba² ñaá² nɨ³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ chié̱y².
12 Hi²xiáh³ nieéy² niaá⁴ah³ Dios nɨ³, hi³ja̱³ ma³dxɨy³ niaá⁴ah³ duh³ hí⁴lí³ah³ chié̱y² ñaá². Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴ji̱í̱²ah³ hi³ liáh³dsɨɨ³² diáh⁴ oóh²ah³, hi³jmee³ah³ dxú⁴ há²ah³, hi³ñí³ah³ foh⁴ah³ ba², hi³jmee³ah³ vá¹jaa³ah³, hi³jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³ ba². 13 Ga³jmee⁴ hí⁴tiaá⁴ hí⁴ra̱á̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³ baáy⁴ hi³jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ chiáh² oóh²ah³ xɨ³ xa³ hi³ na³jniaa³ chia̱á̱²ah³. Hi³jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ gaáy³ dsɨ́² Cristo nɨ³ dsaa² chia̱á̱²ah³. 14 Joó⁴ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ hi³ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ oóh²ah³, chiaah¹ liu³u²xɨ³ hi²jmee³ah³ liáh³ja̱³ mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴ji̱i̱h⁴ chia̱á̱²ah³ baáy⁴ hi²cú̱h¹ah³ dxú⁴ cáh³ti³². 15 Hi³cuo³ah³ je² hí⁴jmeé⁴ Cristo nɨ³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ chia̱á̱²ah³, chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ cá⁴lɨ́⁴tieey¹ niaá⁴ah³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ cuerpo ba². Ba² ga³jmee⁴ hí⁴lí̱³ah³ hi³ hí⁴sa³ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³.
16 Gua²cueeyh⁴ dxú⁴ cáh³ti³² dxɨ́¹ah³ nɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo. Jmɨɨh⁴dsaa⁴ah³ ba² hi³hoo³²ah³ oóh²ah³ baáy⁴ hi²bi³xɨh¹ah³ dsɨ́² oóh²ah³. Hi³ho³ah³ salmos, himnos, baáy⁴ su̱¹á² chiáh² Dios. Baáy⁴ hi³jmee³ah³ chie̱é̱yh¹ jmɨ²heé¹. 17 Dɨ́h¹ gu³xɨ³ hé³ ba² hi³ ga³jmee³ah³, liáh³ ba² fáh⁴liu⁴, hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Cristo ba². Baáy⁴ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ hi²cuoo¹ah³ jmɨ²heé¹ Ñúh³a² Dios nɨ³.
Liáh³la³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² jnia² ca³dsa³taá³a²
18 Niaá⁴ah³ mɨ́³ mɨ³xe̱y³ dsaá⁴ chia̱á̱²ah³, hi³nuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴, chiaah¹ liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ niaá⁴ah³ hi³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Ñúh³a² nɨ³. 19 Baáy⁴ niaá⁴ah³ dsaá⁴ hi³ mɨ³xe̱y³ mɨ́⁴chia̱á̱²ah³, hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ diáh⁴, há⁴ hi³jmeeh³²ah³ diáh⁴ sá⁴guáy⁴. 20 Niaá⁴ah³ mɨ¹liuh², hi³nuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴ xaa³ñúh³ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, chiaah¹ liáh³ja̱³ ba² niaá⁴ Dios nɨ³. 21 Niaá⁴ah³ xe̱y³ ja̱a̱³ah³, há⁴ hi³xi⁴ah³ diáh⁴ fáh⁴yeey¹ lɨ́⁴, chiaah¹ foóh¹ hí⁴dah²tiúy² dsɨ́² diáh⁴. 22 Niaá⁴ah³ ga³jmee³ah³ ta² chiáh² dsa³, hi³nuu³ah³ dsaá² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ chiáh² fii³ah³. Joó⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² mɨ² ca³dah²jooy³² niaá⁴ah³, liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴cueeyh⁴ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³. Hi³jmee³ah³ ta² ca̱a̱y³ túh²há²ah³ cáh³ti³² chiaah¹ hi³ foh⁴ah³ Dios nɨ³. 23 Jɨy³túh² jɨy³há²ah³ ba² hi³jmee³ah³ he² liáh³nɨ³ hi²jmee³ah³, baáy⁴ hi³jmee³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ ta² chiáh² Ñúh³a² ba² nɨ³ jmee³ah³, há⁴ja̱³ ta² chiáh² dsa³. 24 Chiaah¹ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ hí⁴chí² jñii⁴ah³, xa³ hi³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ Cristo nɨ³ chiaah¹ hi³ na³lɨ́⁴ah³ mɨ¹ja̱á̱². Chiaah¹ ñaá² ba² nɨ³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ fii³ah³. 25 Joó⁴ ca̱a̱³ ree³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³², chiaah¹ há⁴hé³ ga³jmeéh⁴ chiáh² chiáh² diáh⁴ dsa³.