2
Naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ hi²xiáh³ ga³cuoó⁴á⁴ dsɨy⁴ ga³jmeey⁴ ta² duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³, ba² liáh³ja̱³ jmeey⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² fɨɨ³ Laodicea. Ba² jmeey⁴ liáh³ja̱³ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³dah²joóy² jniá³ jí̱⁴ñí³. Ga³jmeey⁴ liáh³ja̱³ duh³ hí⁴sa³ gɨh¹ hi³ bii³² diáh⁴. Ba² naáy⁴ hi³ hu̱² hí⁴ji̱i̱h⁴ chiáh² diáh⁴ chiaah¹ liáh³ja̱³ hí⁴lí³ xɨ³ nɨ³ jmɨ́yh³ dɨ³nieéy² oóyh² diáh⁴. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ liih² hí⁴lí³ chiáh² diáh⁴ chiaah¹ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ dxú⁴ cáh³ti³² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ hi³ na³máy¹ chié̱y² Dios nɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴, dɨ́h¹ feh²a² Cristo. Ja̱y³ ñaá² ba² nɨ³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ jmɨɨh⁴dsaay⁴, joó⁴ na³ma² cáh³ti³² ba² chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴. Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³ duh³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴juúy² niaá⁴ah³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ lii³²a² liih². Gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ je¹á² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ joó⁴ ga³ji̱í̱y⁴ hi³ je¹á² ba² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³. Hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chiaah¹ hi³ ga³jooy³² hi³ niaah⁴²ah³ ba² tieéyh¹ fi¹, baáy⁴ chiaah¹ hi³ ca³gua³taá³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ chiáh² Cristo nɨ³.
Hi³ja̱³ cua³dxí̱⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ liáh³nɨ³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé¹ah³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴jɨ̱ɨ̱h⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³ chiáh² Jesucristo, liáh³ gá⁴jmeé¹ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ Dia² chia̱á̱²ah³. Hi³cú̱h¹ah³ tiá¹ chia̱á̱h¹ah³ Cristo duh³ hí⁴cáh¹ah³, gua³taá³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ chiáh², duh³ hí⁴sa³ gɨh¹ hi³ bii³²ah³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ma³lɨ³heé¹ah³ nɨ³. Baáy⁴ cuoó¹ah³ jmɨ²heé¹ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴.
Mɨ³xa³ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ chiaa⁴²a² dxɨ́⁴lieey³² Cristo
Xɨɨ́³ah³ ba², há⁴ hi³cuo³ah³ je² hí⁴dah²juúy² niaá⁴ah³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ lii³²a² jmɨɨh⁴dsaa⁴²a² chiaah¹ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² fáh⁴liu⁴ ba² nɨ³. Ca³dah²liu⁴ jmáyh² chiáh² costumbres ba², ha²xɨ² gɨh³ liáh³xɨ³ ma³lí̱y³ diáh⁴ ca³jaa¹ chiáh² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ dxa² hi³ hí⁴dah²hé⁴ chiáh² Cristo.
Joó⁴ Cristo nɨ³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá² Dios nɨ³. 10 Hi³ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ ná⁴na⁴² chia̱á̱²ah³ chiáh² Dios, chiaah¹ Cristo nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ³hee⁴ fáh⁴lí³. 11 Hi³ fáh⁴ hi³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo nɨ³ hi³ja̱³ nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ circuncidados. Há⁴ja̱³ hi³ na³reey⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³, hi³ ma³tuu⁴ah³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ mɨ³hee³² dxɨ́⁴lieey³² Cristo ba² nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³. 12 Liáh³ gá⁴ja̱á̱³ah³ jmɨɨ³, mɨ²ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ gá⁴haá⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo ba² lii³²a². Baáy⁴ liáh³ gá⁴voó⁴ah³ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ah³ ca̱á̱h³ chia̱á̱h¹ah³ ba² lii³²a², chiaah¹ hi³ gá⁴taá³ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² hee⁴ fáh⁴lí³ Dios hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ Jesús nɨ³. 13 Liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ na³jú̱¹ah³ vih²chiaah¹ dsaa² chia̱á̱²ah³, liáh³ca̱á̱h³ há⁴hé³ mɨ³ná⁴tu¹ah³ chiáh² fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ mɨ³hee³² nɨ³, mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo baáy⁴ gá⁴jmeé³ gaáy³ dsɨ́² dsaa² chia̱á̱²ah³. 14 Chiaah¹ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ hi³ gá⁴uu³ xi³ hi³ tiaah² xi² hiíh⁴a². Hi²xiáh³ ñuú³ hi³ ga³ye̱e̱yh³ jnia², joó⁴ gá⁴yeéy² jɨɨ⁴ lɨ́⁴, liáh³ca̱a̱y³ hi³ gá⁴bá² dsaah⁴ cruz ba² lii³²a². 15 Liáh³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo nɨ³ dsaah⁴ cruz, mɨ²ja̱³ gá⁴tiaá⁴ gá⁴meéy² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ³hee⁴ fáh⁴lí³. Gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ fáh⁴hiíh⁴ jí̱⁴ñí³ cáh³ti³².
16 Hi³ja̱³ há⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ gu³xɨ³ ba² xe̱y³ hi³ hí⁴dah²liú⁴ ñuú³ chiáh² hi³ hi²chiuh² hi²chia⁴²a², ha²xɨ² gɨh³ chiáh² jmɨ́¹feh⁴, ha²xɨ² mɨ² xa³ jmɨ́¹feh⁴ hi³ yu̱u̱y³ sɨh³, ha²xɨ² gɨh³ chiáh² jmɨɨ́¹ mah². 17 Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ta̱á̱h⁴ ca³dah²jmee⁴ ja̱³ gá⁴heé⁴ jnia² ca³liuh² chiáh² hi³ dxú⁴ hi³ hí⁴lí³ chiaa⁴²a² dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Joó⁴ ñaá² Cristo ba² ja̱³ ca³dah²hey³², hi³nɨy³² ba² nɨ³ jmɨ́yh³ gá⁴jmeé³ hi³ dxú⁴ chiaa⁴²a². 18 Há⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ ñuú³ chia̱á̱²ah³, diáh⁴ hi³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ ca³dah²jmey³² mii⁴ píyh¹, baáy⁴ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ ángeles. Ca³dah²liu⁴ chiáh² ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³dah²joó², ca³dah²bi³sa³ chiáh² diáh⁴ ca̱a̱³ hi³ ga³ñii³ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴. 19 Há⁴hé³ na³cu̱yh⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ ñaá² mɨ¹dxɨ² nɨ³ liáh³xɨ³ gɨh³ jnia². Jnia² na³lɨ́⁴a² liáh³xɨ³ cuerpo chiáh² Cristo baáy⁴ ñaá² nɨ³ liáh³xɨ³ mɨ¹dxɨ²a². Hi³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ ba² ga³jmee⁴ Dios hí⁴cah²a², baáy⁴ hi²xiáh³ ga³sa³ hi³ bii³²a² hi³ na³cu̱h⁴²a² dxú⁴ chia̱á̱h¹ah³ oóh²a².
20 Hi³ fáh⁴ hi³ ma³ju̱⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo, hi³ja̱³ ma³tú²ah³ chiáh² costumbres hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Hi³ja̱³ ¿jmiih⁴² ja̱³ hi³ rúh⁴ dɨ²jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³? Mɨ³jmee³ah³ he̱é̱yh³ fáh⁴he² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ liáh³la³: 21 “Há⁴ hi³caáyh³ hi³nɨ³, há⁴ hi³cáyh³ hi³nɨ³, há⁴ hi³sá̱yh³ hi³nɨ³.” 22 Jmáyh² fáh⁴he² chiáh² dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ba² nɨ³, baáy⁴ dsa³liú⁴ chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ ga³uu³ mɨ² ma³jooy³ ma³jmeeh²a² ta². 23 He̱é̱yh³ ba² hi²xiáh³ jmɨɨh⁴ fáh⁴he² nɨ³ lii³²a² chiaah¹ ca³dxa³tie̱e̱y³ jnia² hi³ hi²jmee²a² he̱é̱yh³, ca³bi³jmeéy³ jnia² hi³ hi²jmee²a² vá¹jaa³²a², ga³chiuuh³² hiíh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²bi³chií⁴a² voo³²a². Joó⁴ há⁴hé³ dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a² cáh³ti³² hi³nɨ³ hi³ hí⁴tiuuyh³ hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² nɨ³.