Xi³ chiáh² Pablo hi³ gá⁴xɨ́y⁴ fɨɨ³ Colosas
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ nɨ³ Pablo hi³ gá⁴dxɨy³ Dios duh³ hí⁴lí³á⁴ apóstol chié̱y² Jesucristo jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² ñaá². Na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² du³ñuúh²a² Timoteo la³, ga³sɨ⁴²ah¹ xi³ la³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ dsa³ fɨɨ³ Colosas nɨ³. Hi²xiáh³ dxú⁴ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Dios hi³ja̱³ cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Gá⁴cuoó⁴ Pablo jmɨ²heé¹ Dios chiáh² diáh⁴
Liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ mɨ² ga³liu⁴²ah¹ Dios chia̱á̱²ah³, mɨ²ja̱³ ga³cuoo⁴²ah¹ jmɨ²heé¹ chiáh², jmii³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, chiaah¹ hi³ ma³dsaá⁴ dsɨ³²ah¹ hi³ bií⁴ dxú⁴ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Cristo Jesús, baáy⁴ ma³dsaá⁴ dsɨ³²ah¹ hi³ bií⁴ naá⁴ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ nɨ³. Mɨ³jmee³ah³ liáh³ja̱³ chiaah¹ mɨ³maá³ah³ hi³ xa³ mɨ³ná⁴lɨ¹ dxá¹ah³ yuuh¹ güii³ nɨ³. Ma³dsaá⁴ há²ah³ hi³nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, dɨ́h¹ feh²a² juúh⁴ dxú⁴ hi³ gá⁴niuu³ah³ nɨ³. Ma³dxaá² ba² juúh⁴ dxú⁴ nɨ³ xi² niaah⁴²ah³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ dsa³hɨɨ́² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ dsa³lí³ chiáh² diáh⁴ dsa³ baáy⁴ dse³fɨɨ́y² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³, liáh³ca̱á̱h³ gá⁴niuu³ah³ hi³ bií⁴ nieéy² jnia² Dios nɨ³, baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴dsaa⁴ah³ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² ja̱³. Liáh³ja̱³ gá⁴lí̱³ah³ chiáh² Epafras, hi³ ga³jmee⁴ ta² chie̱é̱yh¹ jniaah¹. Hi²xiáh³ niaa³²ah¹ chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³jmee⁴ ta² chiáh² Cristo nɨ³ jee⁴² chia̱á̱²ah³. Hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴jmeéh⁴ jniaah¹ juúh⁴ liáh³xɨ³ mɨ³jmee³ah³ naá⁴ah³ diáh⁴ dsa³ liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ niaá⁴ah³ Espíritu chié̱y² Dios nɨ³.
Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ³²ah¹ chia̱á̱²ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ ma³tiu⁴²ah¹ hi³ liu³²ah¹ Dios. Ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chiáh² hi³ hu̱² hí⁴bí⁴dsaay⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ niaá⁴ hí⁴jmeé⁴. Hu̱² hí⁴jmeé⁴ hí⁴jmɨɨh⁴ah³ duh³ hí⁴dsaa⁴ah³ dxú⁴ cáh³ti³² chiáh². 10 Mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jooy³ hi²ñí³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Ñúh³a² baáy⁴ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ jmáyh² hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá². Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ ta² dxú⁴ hi²jmee³ah³ baáy⁴ hí⁴cui̱i̱⁴ah³ gɨh¹ dxú⁴ Dios nɨ³. 11 Baáy⁴ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ hi³ bii³²ah³ chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hee⁴ fáh⁴lí³. Mɨ²ja̱³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴ra̱á̱h⁴ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, baáy⁴ hí⁴lí̱³ah³ gɨh¹ hi²jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³. 12 Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ há²ah³ hi²cuoo¹ah³ jmɨ²heé¹ Dios chiaah¹ hi³ gá⁴jméy² niaá⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ xa³ dxá¹ah³ xi² xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³, chia̱á̱h¹ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³. 13 Chiaah¹ gá⁴lieéy² jnia² Dios nɨ³ chiáh² hi³há⁴dxúy⁴ hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ xi² ñu³ha̱a̱h³ la³, duh³ hí⁴tee³ jnia² xi² ga³chiuuh³² hiíh⁴ Ja̱á̱² hi³ bií⁴ nieéy² nɨ³. 14 Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² Ja̱á̱² nɨ³ gá⁴jooy³ gá⁴lieéy² jnia² chie̱é̱yh¹ jmɨ³háy¹, dɨ́h¹ feh²a² gá⁴jmeé³ gaáy³ dsɨ́² dsaa² chiaa⁴²a².
Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ná⁴ŋɨy¹ Cristo
15 Cristo nɨ³ jmɨ́yh³ chia̱³ chiáh² ñaá² Dios hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²joo⁴²a² nɨ³. Ñaá² nɨ³ hiíy⁴ ñi² chiáh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³. 16 Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ gá⁴jmeé³ jmɨ́yh³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, liáh³ ba² hi³ xa³ yuuh¹ güii³, liáh³ ba² hi³ xa³ dxaah¹vó⁴ la³. Liáh³ ba² hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²joo⁴²a², liáh³ ba² hi³ ga³joo³²a². Ba² gá⁴jméy² liáh⁴jɨy³ nieey³² diáh⁴ hi³ dɨ³cáyh¹ hi³ dɨ³hee⁴ fáh⁴lí³ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴. Gá⁴jmeé³ Dios jmɨ́yh³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ dxɨ́⁴lieey³² Cristo, hi³ja̱³ hi³chiaah³² ñaá² ba² nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 17 Liáh³dsaayh⁴ xe̱y³ ba² nɨ³ Cristo liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴sa³ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³, baá⁴ ba² dxɨ́⁴lieey³² ñaá² nɨ³ xa³ chiáh² liáh³nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 18 Cristo nɨ³ na³lɨ́y⁴ mɨ¹dxɨ²a² jnia² ca³dsa³taá³a² chiáh². Ñaá² nɨ³ gá⁴dxá³ guah³ baáy⁴ ñaá² ba² nɨ³ hi³dxá³ ja̱y³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ duh³ hí⁴cueeyh⁴ hi³dxá³ ja̱y³ chiáh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 19 Ga³lɨ́³ dsɨ́² Dios nɨ³ hi³ Cristo nɨ³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá². 20 Ba² ga³lɨ́³ dsɨ́² hi³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³, hí⁴jmeé⁴ hí⁴lii⁴ ca̱á̱h³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, liáh³ ba² hi³ xa³ dxaah¹vó⁴ la³, liáh³ ba² hi³ xa³ yuuh¹ güii³ nɨ³. Hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo nɨ³ dsaah⁴ cruz, gá⁴tu̱u̱³ jmɨ³háy¹ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dxá⁴ ca̱á̱h³ dxú⁴ Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴.
21 Ba² ji̱í̱⁴ niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ dsa³ dxeeyh⁴ ba² chia̱á̱h¹ah³ Dios nɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴. Na³lɨ́⁴ah³ enemigos chié̱y² Dios vih²chiaah¹ liáh³xɨ³ tiaah² dxɨ́¹ah³, baáy⁴ vih²chiaah¹ hi³ niaah⁴²ah³ mɨ³hee³². Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³jmeé³ Dios nɨ³ mɨ³naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³ ñaá², chiaah¹ 22 hi³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo hi³ chia̱³ cuerpo chiáh² dsa³, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴ŋɨ́y² niaá⁴ah³ chiáh² Dios nɨ³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³, há⁴hé³ ta̱a̱⁴ah³ liah³ cáh³ti³², baáy⁴ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² dsa³ya̱á̱h²ah³. 23 Joó⁴ ga³jmee⁴ gua³taá³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ chiáh² Jesús, ga³jmee⁴ hi²ñí³ah³ xiaa³dsaa³² baáy⁴ há⁴ hi³tu³²ah³ hi³ bí⁴jé̱¹ah³ hi³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ liáh³xɨ³ dsa³féh³ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³. Dɨ́h¹ feh²a² juúh⁴ dxú⁴ hi³ gá⁴niuu³ah³ ja̱³, ja̱³ba² juúh⁴ hi³ dse³he² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³, ja̱³ba² juúh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaay⁴ ga³hoy⁴ la³.
Ná⁴tayh¹ guaa³ Pablo ja̱³ hí⁴hé⁴ juúh⁴ dxú⁴
24 Hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ ñeéy⁴ hi³ cɨ̱h³beeh³²á⁴ vih²chia̱á̱²ah³ chiaah¹ dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³ nɨ³ mɨ³dsa³ñiih⁴ hi³ rúh⁴ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a² jnia² na³lɨ́⁴a² liáh³xɨ³ cuerpo chiáh² Cristo nɨ³. Chiaah¹ jnia² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³ na³lɨ́⁴a² liáh³xɨ³ cuerpo chiáh². 25 Ná⁴tayh¹ guaay⁴ ga³jmeey⁴ ta² ñuúh⁴guah³, chiaah¹ gá⁴tie̱e̱y³ jniá³ Dios nɨ³ hi³ hi²hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² joó⁴ há⁴ja̱³ la³nɨ³. 26 Chiaah¹ na³ma² ba² mɨ² dsa³jéy⁴, cua̱a̱y¹ná² ñá⁴laá³ ji̱i̱³ ma³cueeyh⁴ na³ma². Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³bi³jniá³ hi³nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh². 27 Niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴heé⁴ diáh⁴ dsa³ chié̱y² fáh⁴liu⁴ hi³ na³ma² nɨ³ baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ fáh⁴liu⁴ nɨ³ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. Chiaah¹ vih²chiaah¹ fáh⁴liu⁴ nɨ³ jooy³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo nɨ³, hi³ja̱³ bí⁴jé̱¹ah³ gua³ñí³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Dios.
28 Hi³ja̱³ nɨ³ ga³jmeeh⁴²ah¹ juúh⁴ chiáh² Cristo nɨ³. Ca³bi³xɨh¹ah¹ dsɨ́² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³, ga³hee⁴²ah¹ diáh⁴ liáh³nɨɨh¹ lɨ́⁴ ca³lɨ³dsaa⁴²ah¹ jniaah¹ duh³ hí⁴jooy³ dsa³jaa⁴²ah¹ diáh⁴ rúh⁴ñi² Dios na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ diáh⁴ cáh³ti³² dxɨ́⁴lieey³² Cristo. 29 Hi³ja̱³ nɨ³ ga³cuoó⁴á⁴ dsɨy⁴ ga³jmeey⁴ ta² chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiáh² Cristo hi³ bií⁴ ca³dsa³tia̱a̱² chieéy⁴ nɨ³.