4
Hi²bi³jee⁴²a² dsɨ³²a² chia̱a̱h²a² Ñúh³a²
Hi³ja̱³ mɨ¹du³ñuúh²á⁴, hi²xiáh³ dɨ²joo¹á² niaá⁴ah³ chiaah¹ hi²xiáh³ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³ baáy⁴ hi²xiáh³ ca³bi³jee⁴²ah³ dsɨy⁴. Na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ jñii⁴²á⁴ ta² hi³ ma³jmeéy⁴ nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ hu̱² hi²ñí³ah³ chia̱á̱²ah³ xiaa³dsaa³² liáh³nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² nɨ³.
Ga³ŋɨɨy⁴ jmɨ²heé¹ chiáh² Evodia chie̱é̱yh¹ Síntique hi³ hu̱² hí⁴dah²güe³ ca̱á̱h³ naáy³ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² nɨ³. Baáy⁴ niu³ du³ñuúh²á⁴ hi³ xiaa³dsaa³²u³ nɨ³, ga³ŋɨɨy⁴ chiú̱h²u³ hi³ hu̱² gua³tie̱é̱y¹ chiáh² diáh⁴ mɨ́⁴oóh²a² nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ gá⁴tia̱a̱² diáh⁴ chieéy⁴ liáh³ gá⁴hóy⁴ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³. Ba² gá⁴tia̱a̱² chieéy⁴ Clemente chie̱é̱yh¹ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³. Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³nɨy³² mɨ³tieéyh¹ ñi² xi³ xi² tieéyh¹ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²güe³ ca̱³ñiih³².
Liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba² hi³bi³jee⁴²ah³ há²ah³ chiaah¹ hi³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Ñúh³a² nɨ³. Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ ca̱á̱h³, hi³bi³jee⁴²ah³ há²ah³. Hi³jmee³ah³ lii⁴ hi³ dxú⁴ há²ah³ chia̱á̱h¹ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. Chiaah¹ mɨ³ya³chie̱y¹ hí⁴güéy³ Ñúh³a² nɨ³.
Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³ gu³xɨ³ hé³ ba² ná⁴lɨ¹ niaah⁴²ah³. Na³fáyh⁴ hi³liu⁴²ah³ Dios ba², hi³ŋɨɨ́¹ah³ jmɨ²heé¹ chiáh² liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴, baá⁴ ba² hi³cuoo³²ah³ jmɨ²heé¹. Mɨ²ja̱³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ hi²ñí³ah³ jé⁴ há²ah³. Jmɨ́yh³ hí⁴ŋɨ́³ lɨ́⁴ liáh³nɨɨh¹ hí⁴dsaa⁴²a² jnia² hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³. Baáy⁴ hi³ fáh⁴ hi³ mɨ³chia̱á̱h¹ah³ Cristo Jesús nɨ³ hi³ja̱³ ñaá² ba² hí⁴heéh⁴ hí¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ duh³ há⁴hé³ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ ñuú³ cáh³ti³².
Hi²tia² hi²hi²a² jmáyh² hi³ dxú⁴ ba²
Du³ñuúh²á⁴, hi³ta³ hi³hɨ³ah³ jmáyh² hi³ he̱é̱yh³ ba², hi³ta³ hi³hɨ³ah³ jmáyh² hi³ chie̱é̱yh¹ hu̱u̱¹rá² ba², hi³ xiaa³dsaa³² ba², hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ ba², hi³ niaa³²a² chiaa⁴²a² ba², hi³ ga³jmee⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ ba². Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ dxú⁴ cáh³ti³², jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²liu²a² dxú⁴, jmáyh² hi³nɨ³ ba² hi³ta³ hi³hɨ³ah³.
Baáy⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² hi³ gá⁴lí̱³ah³ chieéy⁴, chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³, chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴niuu³ah³ gá⁴fáyh² baáy⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴joo⁴²ah³ gá⁴jmeéy⁴. Mɨ²ja̱³ hí⁴chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios hi³ ga³dxey³² jnia² dxú⁴ nɨ³.
Cá⁴dah²cuoó⁴ ca³liuh² cuu² Pablo
10 Hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á² Ñúh³a² chiaah¹ hi³ ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ ma³lɨ³liíh⁴ ca̱á̱h³ há²ah³ jniá³ nɨ³. Há⁴ja̱³ xɨ³ hi³ he̱é̱yh³ ba² ma³hí̱h⁴ há²ah³ jniá³ nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³. Hi³ há⁴hé³ máh⁴ cá⁴tá⁴guáy¹ chia̱á̱²ah³ gá⁴tia̱á̱¹ah³ chieéy⁴ ba² nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³. 11 Ba² há⁴ja̱³ hi³ bií⁴ ná⁴na⁴² chieéy⁴ nɨ³ ga³hoy⁴, chiaah¹ ma³lí̱³á⁴ ba² hi²güey⁴² liáh³ nɨɨh¹ xa³fáh³ chieéy⁴. 12 Lí̱³á⁴ ba² hi³ hi²güey⁴² tiaa⁴²á⁴, ba² lí̱³á⁴ ba² hi³ hi²güey⁴² xa³fáh³ chieéy⁴. Hi³ja̱³ mɨ³lí̱³á⁴ ba² hí⁴ŋɨ́³á⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, liáh³ ba² xɨ³ xa³ hi³ cuh⁴eeyh⁴, ha²xɨ² gɨh³ hi³ je¹á² cue̱é̱y⁴, liáh³ ba² mɨ² bií⁴ xa³fáh³ chieéy⁴ hu̱² gɨh³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³². 13 Jɨɨ⁴ ba² hí⁴jooy³ hi²jmeey⁴², chiaah¹ Cristo nɨ³ ga³cuoó⁴ jniá³ hi³ bií⁴. 14 Joó⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ ma³jmeé¹ah³ hi³ ma³tia̱á̱¹ah³ chieéy⁴ jee⁴² xi² cɨ̱ɨ̱h³²á⁴ gaáy³ ta² la³.
15 Maá³ah³ ba² niaá⁴ah³ dsa³fɨɨ³ Filipos liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ cá⁴bí⁴hɨɨ́⁴á⁴ Macedonia, estado chia̱á̱²ah³ nɨ³. Jniá³ nɨ³ gá⁴hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ mɨ² du³ñi² lɨ́⁴. Joó⁴ liáh³ cá⁴bí⁴hɨɨ́⁴á⁴ vó⁴ nɨ³ mɨ²ja̱³ gu³xɨ³ ca̱a̱³ diáh⁴ guah³ há⁴hé³ gá⁴tia̱a̱² chieéy⁴, ti̱¹ niaá⁴ah³ ba² nɨ³ gá⁴tia̱á̱¹ah³ chieéy⁴. Chiaah¹ gá⁴cuoó⁴á⁴ niaá⁴ah³, baá⁴ ba² gá⁴cuoó¹ah³ jniá³. 16 Xa³ ca̱a̱³ tú̱h⁴ tiaah² gá⁴xɨ́⁴ah³ cuu² chieéy⁴ liáh³ rúh⁴ je¹á² fɨɨ³ Tesalónica, duh³ hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chieéy⁴. 17 Há⁴ja̱³ hi³ naayh³² gɨh¹ cuu² nɨ³ hi³ ga³fayh⁴ liáh³nɨ³, hi³ naayh³² hi³ hu̱² hí⁴ñuúyh³ gɨh¹ cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱²ah³ ba² nɨ³. 18 Ja̱³nɨ́⁴ ma³tɨ̱́³á⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chieéy⁴. Ma³ŋɨ́³ lɨ́⁴ lii³²a² liáh³ gá⁴tɨ̱́³á⁴ hi³ gá⁴xɨ́⁴ah³ liáh³ já² la³ Epafrodito nɨ³. Liáh³xɨ³ ca̱a̱³ xu̱³ hi³ mɨ³raá³ ñii² hi³ dsa³caa³ ná⁴lɨ¹ hi³ gá⁴xɨ́⁴ah³ nɨ³, chiaah¹ ná⁴lɨ¹ ca̱a̱³ foo³ hi³ ga³lɨ́³ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³. 19 Hi³ja̱³ ñaá² Dios chia̱á̱²á⁴ nɨ³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chia̱á̱²ah³, chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ xaa³² Dios nɨ³. Hí⁴cuoó⁴ jnia² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús nɨ³. 20 Hi³ja̱³ ca̱³ñiih³² ba² ga³jmee⁴ hi²cuo²a² feh³ chiáh² Ñúh³a² Dios nɨ³. Amén.
Liáh³la³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴féh³ Pablo ja̱³
21 Hi³fooh³²ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Jesucristo nɨ³ hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴. Ba² liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ dɨ³nieeyh⁴² chie̱é̱yh¹ jniá³ la³. 22 Ba² liáh⁴jɨy³ gɨh¹ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³, ba² liíh⁴ dsɨ́² diáh⁴ niaá⁴ah³, baáy⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² César nɨ³.
23 Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴. Amén.