3
Hi²xiáh³ ga³cuoó⁴ dsɨ́² Pablo ga³naayh³² Ñúh³a²
Du³ñuúh²á⁴, hi³bi³jee⁴²ah³ há²ah³ chiaah¹ hi³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Ñúh³a² nɨ³. Há⁴hé³ xɨ³hé³ ga³ji̱í̱y⁴ gu³xɨ³ ba² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ ca̱á̱h³ hi³ ma³ŋɨ́³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³, chiaah¹ hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ ba² nɨ³. Hi³haáh⁴ah³ hí¹ vo̱ó̱h²ah³ chiáh² diáh⁴ na¹dsɨɨ³ nɨ³. Há⁴ hi³cuo³ah³ je² hí⁴dah²juúy² niaá⁴ah³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³², diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hi²ree⁴²a² la³he²a², dɨ́h¹ feh²a² circuncisión nɨ³. Jnia² ba² nɨ³ jmɨ́yh³ na³lɨ́⁴a² circuncidado, jnia² hi³ ga³jmee⁴²a² hu̱u̱¹rá² chiáh² Dios liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ jnia² Espíritu chié̱y², jnia² hi³ ca³bi³sa²a² chiaa⁴²a² chiaah¹ hi³ na³hii⁴²a² chiáh² Cristo Jesús. Hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴²a² cua̱a̱y¹ná² chiáh² hi³ ná⁴lɨ¹ xiáh³ ñiíh² chiaa⁴²a². Ba² hí⁴jooy³ ba² hi²jmeey⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² hi³nɨ³ hu̱²ca̱a̱³² ba² naáy⁴ liáh³ja̱³. Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ ca³bi³feeh⁴ dsɨ́² chiáh² hi³nɨ³, ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ jniá³. Chiaah¹ liáh³ gá⁴yey³ ca̱³dxiaa³ hi³ gá⁴sa̱⁴²á⁴, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²reéy² chieéy⁴. Jmɨ́yh³ na³lɨ́⁴á⁴ israelita, na³hii⁴²á⁴ tribu chiáh² Benjamín, jmɨ́yh³ hebreo ba² diáh⁴ xeey⁴ ñuyh⁴. Baáy⁴ ca³jaa¹ chiáh² ley nɨ³ gá⁴jmeéy⁴ he̱é̱yh³ cáh³ti³², chiaah¹ fariseo ba² jniá³. Xáh³ha³² dɨ́h¹ gá⁴cuoó⁴á⁴ dsɨy⁴, hi³ja̱³ cá⁴bí⁴chií⁴á⁴ lɨ́⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Cristo. Baáy⁴ xa̱⁴²á⁴ dxú⁴ ga³ji̱í̱y⁴ ñeéy⁴ chiaah¹ hi³ ga³nuuy⁴ dsaá² ley chiáh² Moisés. Há⁴hé³ cá⁴bí⁴ná⁴á⁴ cáh³ti³².
Joó⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ gá⁴ji̱í̱y⁴ hi³ dsá⁴tia̱a̱² chieéy⁴ mɨ² dsa³jéy⁴, ga³jmeey⁴ cua̱a̱y¹ná² ja̱³nɨ́⁴ hi³ ma³yeéy⁴ ba², vih²chiaah¹ Cristo. Baáy⁴ jɨɨ⁴ hi³ gá⁴ji̱í̱y⁴ chi̱í̱⁴ mɨ² dsa³jéy⁴, mɨ³ga³jmeey⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ há⁴hé³ máh⁴ chi̱í̱⁴ cáh³ti³² ba² ja̱³nɨ́⁴. Chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ chi̱í̱⁴ hi³ ma³lɨ³cui̱i̱⁴²á⁴ Cristo Jesús Ñuyh⁴ nɨ³. Hi³ja̱³ vih²chiaah¹ nɨ³, jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ chieéy⁴ ma³túy⁴ cáh³ti³². Mɨ³jmeey⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ na¹mɨɨ³ bɨh¹ ba² hi³nɨ³, duh³ hi²jmé⁴á⁴ chia̱á̱²á⁴ Cristo nɨ³. Naáy⁴ gɨh¹ hi³ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á², duh³ xa̱⁴²á⁴ dxú⁴ chiaah¹ hi³ ma³taá³á⁴ chiáh². Chiaah¹ hi³nɨ³ nɨ³ je³ ca³jaa¹ chiáh² Dios hi³ fáh⁴ hi³ ca³dsa³taá³a². Há⁴hé³ máh⁴ naayh³² jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴sa̱⁴²á⁴ dxú⁴ dxɨ́⁴lieey³² ley nɨ³. 10 Naáy⁴ hí⁴cui̱i̱⁴²á⁴ gɨh¹ dxú⁴ Cristo nɨ³, naáy⁴ hi²maay⁴² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴lí³ hi³ chie̱é̱yh¹ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³, ba² hi²cuó⁴á⁴ ñeéy⁴ hí⁴chi̱í̱h²á⁴ liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² ñaá², duh³ hu̱² hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ ñaá² liáh³ gá⁴jú̱y⁴. 11 Liáh³ja̱³ naáy⁴ hu̱², chiaah¹ mɨ²ja̱³ hí⁴dxá⁴hee⁴²á⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴²á⁴ ca̱á̱h³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹.
Hi²xiáh³ gá⁴cuoó⁴ dsɨ́² Pablo ja̱³
12 Há⁴ja̱³ hi³ mɨ³dxú⁴á⁴ nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³, há⁴hé³ ma³tɨ́³ ma³lí̱³á⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Joó⁴ ñii⁴ chieéy⁴ liáh³nɨ³, duh³ hu̱² hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴lí³á⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ ñaá², chiaah¹ hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴lieéy² jniá³. 13 Du³ñuúh²á⁴, hí̱³ba² ñeéy⁴ ga³fayh⁴ hi³ há⁴hé³ ma³yaá⁴ ma³dsɨ́³á⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Joó⁴ ca̱a̱³ ba² hi²jmeey⁴², hi²bi³hi̱h⁴²á² dsɨy⁴ chiáh² hi³ ma³ŋɨ́³, duh³ hi²cuoó⁴á⁴ dsɨy⁴ hi²jmeey⁴² hi³ há⁴hé³ ma³jooy³ ma³jmeéy⁴. 14 Ñii⁴ chieéy⁴ liáh³nɨ³ hí⁴dxá⁴heey⁴ lɨ́⁴ hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ premio hi³ hí⁴cuoó⁴ jniá³ Dios nɨ³. Chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ ga³teé⁴ jnia² yuuh¹ güii³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús.
15 Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²tia² hi²hi²a² liáh⁴jɨ³²a² jnia² mɨ³cah²a² dxú⁴ chiáh² Dios. Liu³u²xɨ³ dxaáh² ba² ji̱i̱³²ah³ niaá⁴ah³, joó⁴ Dios ba² hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹. 16 Joó⁴ mɨ³ja̱³ ruh³ hu̱² ca̱a̱³ ba² ga³jmee⁴²a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ca³bi³tɨ̱⁴²a² ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴, hu̱² ca̱a̱³ ba² ga³ta³ ga³hɨ³²a².
17 Du³ñuúh²á⁴, hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ jniá³. Ba² hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ oóh²ah³ hi³ mɨ³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ma³hee²ah¹ nɨ³. 18 Hi²xiáh³ ñuú³ tiaah² ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ oóh²a² nɨ³ liáh³xɨ³ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ba² hi³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo nɨ³ dsaah⁴ cruz. Joó⁴ jla⁴²á² lɨ́⁴ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ ca̱á̱h³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴. 19 Diáh⁴ hi³nɨy³² dsá⁴yeéy⁴ cáh³ti³² mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³. Dxa² hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios, xiáh³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴ ba² ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³. Hu̱² hí⁴hiih⁴ diáh⁴ ba² he̱é̱¹ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴, joó⁴ xiáh³ hi³ ca³dah²bi³sa³ chiáh² diáh⁴ ba². Jmáyh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ba² ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³. 20 Joó⁴ yuuh¹ güii³ ba² na³hii⁴²a² jnia², ja̱³ba² xi² bí⁴je̱²a² hí⁴yá⁴xiaá² Ñúh³a² Jesucristo hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³. 21 Mɨ²ja̱³ hí⁴guáyh² cuerpo chiaa⁴²a² hi³ há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ la³, hí⁴jmeé⁴ liih² cáh³ti³² ja̱³ba² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ cuerpo chiáh² ñaá². Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hee⁴ fáh⁴lí³ hi³ja̱³ ga³jooy³ ga³taayh³ fi¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Hi³ja̱³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiáh² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴guáyh² cuerpo chiaa⁴²a².