4
Hi²yaa²a² dxú⁴ duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ dsɨ́² Dios
Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ du³ñuúh²á⁴, ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³. Gá⁴hee²ah¹ ba² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²ñí³ah³ duh³ja̱³ hí⁴jé⁴ dsɨ́² Dios nɨ³ hí⁴joóy² niaá⁴ah³. Baáy⁴ jmɨ²heéy¹ Dios hi³ mɨ³jmee³ah³ ba² dxú⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chia̱á̱²ah³ dxɨ́⁴lieey³² Núh³a² Jesús nɨ³ hi³ hu̱² hi²jmee³ah³ he̱é̱yh³ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³.
Mɨ³maá³ah³ ba² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ chiaah¹ gá⁴hee²ah¹ ba² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ féh³ Ñúh³a² Jesús nɨ³. Niaá⁴ Dios hi³ hi²ñí³ah³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ ba², há⁴hé³ ga³jmee⁴ cáh³ti³² hi²jmee³ah³ ga̱³ah³. Liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ ga³jmee⁴ hí⁴lí̱³ah³ hi³ hi²haáh⁴ah³ hí¹ vo̱ó̱h²ah³ duh³ hi²ñí³ah³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ baáy⁴ ná⁴cua̱á̱¹ah³ ba². Há⁴ hi³cuo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios. Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴juúy² du³ñuúh² hi³ hí⁴jmeé⁴ ga̱y³ chie̱é̱yh¹ mɨ́⁴chiáh², chiaah¹ hi³ bi³cuaáy¹ ba² ja̱³. Chiaah¹ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³ja̱³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨh²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³. Chiaah¹ cá⁴bí⁴xɨh¹ah¹ ba² há²ah³ chiáh² hi³nɨ³. Há⁴ja̱³ hi³ hi²yaa²a² mɨ³hee³² nɨ³ gá⁴dxɨy³ jnia² Dios nɨ³, hi³ hi²yaa²a² na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³a² ba² nɨ³ niaá⁴ nɨ³. Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ niaá⁴ chiáh² fáh⁴liu⁴ la³, há⁴ja̱³ hi³ chiu̱u̱⁴ juúh⁴ chie̱é̱yh¹ dsa³ ja̱³. Hi³ chiu̱u̱⁴ juúh⁴ chie̱é̱yh¹ Dios ba² ja̱³, hí̱³ba² hi³ ma³cuóy² jnia² Espíritu chié̱y² duh³ hí⁴bí⁴jmeéy³ jnia².
Há⁴hé³ máh⁴ ná⁴dsɨ¹ hiíh⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ oóh²ah³ chiaah¹ ma³heé⁴ ba² niaá⁴ah³ ñaá² Dios nɨ³ hi³nɨ³. 10 Ba² he̱é̱yh³ ba² mɨ³jmee³ah³ naá⁴ah³ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ Macedonia xi² niaah⁴²ah³ nɨ³. Joó⁴ ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ hi³ hu̱² hi²jmee³ah³ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³. 11 Ñií³ah³ xɨ² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh⁴jɨy³ dsa³ ba², baáy⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ ta² chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba², ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨh²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³. 12 Duh³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hi²bi³feeh⁴ah³ há²ah³ ta² chiáh² dxeeyh⁴. Mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ nɨ³ hí⁴dah²féh³ hi³ niaah⁴²ah³ ba² dxú⁴.
Liáh³la³ hí⁴lí³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Ñúh³a² Jesús
13 Niaa³²ah¹ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ liáh³xɨ³ hí⁴lí³ chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹, duh³ há⁴ hi³fɨɨh⁴² há²ah³ liáh³xɨ³ fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ dxú⁴ hi³ bí⁴je̱² mɨ² ma³ju̱y⁴ diáh⁴. 14 Chiaah¹ ca³dsa³taá³a² ba² hi³ gá⁴jú̱y⁴ Jesús baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. Hi³ja̱³ ba² nɨ³ ca³dsa³taá³a² hi³ hí⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ ma³ju̱y⁴ hi³ gá⁴taáy³ chiáh² Jesús.
15 Hi³ja̱³ nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹ Jesús nɨ³ hi³ há⁴hí̱³ jnia² na³ji̱í̱h⁴a² nɨ³ dsa³dxii²a² dsa³jéy⁴, liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³. 16 Chiaah¹ mɨ² mɨ³hí⁴yá⁴xiaá³ Ñúh³a² nɨ³ yuuh¹ güii³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ba³lu³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴, hí⁴yá⁴niuúh³ ñii² ja̱y³ arcángel, ba² hí⁴hi̱i̱h² trompeta chiáh² Dios. Mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³ ma³ju̱y⁴ hi³ gá⁴taáy³ chiáh² Cristo nɨ³ hí⁴ji̱i̱h⁴ dsa³jéy⁴. 17 Ja̱³ba² hí⁴dxá⁴hee⁴²a² jnia² na³cueeh⁴²a² na³ji̱í̱h⁴a² nɨ³, hí⁴xeéyh² jnia² Ñúh³a² Jesús nɨ³ jee⁴² jnií² na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² diáh⁴ hi³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ja̱³, duh³ hí⁴ji̱i̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² ñaá² nɨ³ jee⁴² dxɨ́³. Mɨ²ja̱³ hi²yaa²a² chia̱a̱h²a² Ñúh³a² nɨ³ ca̱³ñiih³². 18 Hi³ja̱³ hi³cuoo³²ah³ oóh²ah³ hi³ bií⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ la³.