5
Joó⁴ há⁴hé³ ná⁴dsɨ¹ hiíh⁴ hi³ hi²xɨɨh²ah¹ niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴, hi³ he² jmɨɨ́¹ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ga³he⁴²ah¹ la³. Mɨ³maá³ah³ ba² dxú⁴ hi³ du³chia̱a̱²u² há⁴hé³ xɨ́h² dsɨ³²a² mɨ² mɨ³hí⁴dxá⁴héy³ jmɨɨ́¹ chiáh² Ñúh³a² nɨ³. Ca̱a̱³ há⁴hé³ xɨ́h² dsɨ³²a² ba² hí⁴güéy³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ mɨ² voo⁴ mɨ² ga³dxaa³² ja̱y³ dsa³hi̱i̱³. Liáh³ca̱á̱h³ dah²féh³ liáh³la³: “Hi²xiáh³ dɨ́h¹ dxú⁴ niaah⁴²a² la³, há⁴hé³ xa³ dsa³lí³ cáh³ti³²”, mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ diáh⁴ cáh³ti³². Ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³cɨ̱ɨ̱yh³² ja̱y³ mɨ́³ hi³ mɨ³hí⁴sa̱y³ mɨ¹ja̱á̱², hi³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ ca³lɨ³liaá² cuuh⁴ chiáh², liáh³ja̱³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴. Baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ jmiih⁴ hí⁴lí³ hí⁴lieéy³ diáh⁴. Joó⁴ niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴, há⁴hé³ niaah⁴²ah³ xi² ñu³ha̱a̱h³, hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ he²chiaah¹ ja̱³ hi³ há⁴hé³ xɨ́h² há²ah³ jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³. He²chiaah¹ ja̱³ hi³ hí⁴chi̱í̱h²ah³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ mɨ² ga³guáy³ ja̱y³ dsa³hi̱i̱³. Liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ mɨ³na³hii⁴ah³ chiáh² ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³, mɨ³na³hii⁴ah³ chiáh² jmɨɨ⁴ ba². Chiaah¹ jnia² ma³taá³a² nɨ³ há⁴hé³ máh⁴ na³hii⁴²a² chiáh² voo⁴. Ba² há⁴hé³ máh⁴ na³hii⁴²a² chiáh² xi² ñu³ha̱a̱h³. Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ na³guɨ̱ɨ̱y³. Hi²yaa²a² na³ñi²a² ba², baáy⁴ chi³liíh⁴a² ba². Chiaah¹ voo⁴ ba² ca³dah²guɨ̱ɨ̱y³ diáh⁴ dsa³. Ba² voo⁴ ba² ca³lɨ³hi̱í̱⁴ diáh⁴. Joó⁴ jnia² yáh¹, jmɨɨ⁴ ba² na³hii⁴²a² jnia², hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²yaa²a² chii³liíh⁴a² ba². Ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a², ga³jmee⁴ dsá⁴taá³a² dxú⁴ chiáh² Dios. Mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hi²ha⁴²a² voo³²a² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ja̱y³ soldado hi³ ga³hay³² ñaá² chie̱é̱yh¹ na¹ñí¹ hi³ ga³tia̱a̱³² haah²vó¹. Ba² ga³ta̱á̱h⁴ casco dxɨ² soldado duh³ há⁴hé³ xa³ hí⁴lí³ dxɨ². Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ jnia² ga³jmee⁴ hí⁴ji̱i̱³²a² hi³ he̱é̱yh³ ba² ma³bé² dsaa² chiaa⁴²a² Cristo nɨ³ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hi²tia² hi²hi²a² ñuú³ jmiih⁴² hí⁴lí³ jnia². Há⁴hé³ gá⁴dxɨy³ jnia² Dios duh³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a² mɨ² ma³ju̱⁴²a². Gá⁴dxɨy³ jnia² duh³ hí⁴lieéy² jnia² chiáh² dsaa² chiaa⁴²a² dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. 10 Jú̱y⁴ Jesucristo nɨ³ vih²chiaa⁴²a² duh³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² ñaá² liáh³ rúh⁴ niaah⁴²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, baáy⁴ mɨ² ma³ju̱⁴²a². 11 Hi³ja̱³ hi³cuoo³²ah³ oóh²ah³ hi³ bií⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ la³. Hi³gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² oóh²ah³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ mɨ³jmee³ah³ nɨ³.
Liáh³la³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴féh³ Pablo ja̱³
12 Du³ñuúh²á⁴, ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ hi³ hi²jme¹ah³ cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² chiáh² Ñúh³a² nɨ³ jee⁴² chia̱á̱²ah³, diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chia̱á̱²ah³ duh³ hí⁴dah²bi³xɨ́h³ há²ah³. 13 Hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ diáh⁴ dxú⁴ cáh³ti³² vih²chiaah¹ ta² hi³ ca³dah²jmee⁴ nɨ³. Hi³ñí³ah³ naá³ah³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ ba².
14 Ba² ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chia̱á̱²ah³ du³ñuúh²á⁴, hi³bi³xɨh¹ah³ dsɨ́² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²jmeé⁴ ta². Hi³cuoo³²ah³ hi³ bií⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² xɨ³ jmiih⁴ hí⁴dah²jmeé⁴, hi³gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ mɨ³dɨ³lí̱y³ dxú⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, baáy⁴ hi³jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³ chia̱á̱h¹ah³ liáh⁴jɨy³ dsa³ ba².
15 Xɨɨ́³ah³ ba², gu³xɨ³ hí̱³ niaá⁴ah³ há⁴ hi³ji̱í̱h¹ah³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³². Hi³jmee³ah³ dxú⁴ há²ah³ ba² chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³, baáy⁴ chia̱á̱h¹ah³ liáh⁴jɨy³ dsa³ ba².
16 Ca̱³ñiih³² ba² hi³ñí³ah³ jé⁴ túh²há²ah³. 17 Hi³liu⁴²ah³ Dios liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴. 18 Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³lɨ́³ chia̱á̱²ah³, ga³jmee⁴ hi²cuoo¹ah³ jmɨ²heé¹ Dios, chiaah¹ liáh³ja̱³ niaá⁴ Dios nɨ³ hi³ hi²jmee³ah³ niaá⁴ah³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Cristo Jesús nɨ³.
19 Há⁴ hi³tiuuh⁴²ah³ liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ niaá⁴ah³ Espíritu chié̱y² Dios nɨ³. 20 Há⁴ hi³fáh³ah³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios. 21 Hi³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² dxú⁴ cáh³ti³² mɨ² ga³nuu³ah³, duh³ mɨ²ja̱³ hi²jmee³ah³ chia̱á̱²ah³ diáh⁴ hi³ dxú⁴ ba². 22 Hi³jmee³ah³ cáh³ti³² ca³jaa¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³².
23 Ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Dios hi³ naáy³ chie̱é̱yh¹ jnia² nɨ³, hi³ hu̱² hí⁴bí⁴xɨ³ hí⁴bí⁴ŋɨɨ́y³ niaá⁴ah³ dxú⁴ cáh³ti³². Ba² ga³ŋɨɨy⁴ hi³ gua²heéh³ hí¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ baáy⁴ na³ca̱á̱y⁴ cuerpo chia̱á̱²ah³, duh³ja̱³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ cáh³ti³² mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. 24 Dios hi³ ma³dxɨy³ niaá⁴ah³ nɨ³, jmɨ́yh³ há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴tiuú² cáh³ti³², hi³ja̱³ hí⁴jmeé⁴ ba² jɨɨ⁴ hi³ ma³féh³ hí⁴jmeé⁴.
La³ dsa³féh³ liáh³xɨ³ gá⁴jooy³ xi³ chiáh² Pablo ja̱³
25 Du³ñuúh²á⁴, hi³liu⁴²ah³ Dios chiaa⁴²ah¹.
26 Hi³hí̱¹ah³ hi³jmeeh³²ah³ diáh⁴ du³ñuúh²ah³, hi³cuh³ah³ ñi² oóh²ah³ joó⁴ há⁴ja̱³ dxaáh² cua̱a̱y¹ná².
27 Liáh³xɨ³ taah⁴ ta² Ñúh³a² nɨ³, ga³ŋɨɨy⁴ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ hi³ hi²ho³ah³ xi³ la³ xi² ca³dah²nuu³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³.
28 Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Amén.