Hi³dxá³ tú̱⁴ xi³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Pablo ja̱³ fɨɨ³ Tesalónica
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ Pablo chia̱a̱h⁴²á² Silvano baáy⁴ Timoteo la³ ga³sɨ⁴²ah¹ xi³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ fɨɨ³ Tesalónica, chiaah¹ na³lɨ́⁴ah³ dsa³ chié̱y² Ñúh³a² Dios chie̱é̱yh¹ Ñúh³a² Jesucristo. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³
Ca̱³ñiih³² ba² hi²cuoo²ah¹ jmɨ²heé¹ Dios nɨ³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴. Liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ chiaah¹ hi³ mɨ³dsa³taá³ah³ gɨh¹ dxú⁴, ba² mɨ³naá⁴ah³ gɨh¹ oóh²ah³ ca̱á̱h³liaáh³ ja̱³nɨ́⁴. Hi²xiáh³ niaa³²ah¹ chiaa⁴²ah¹ ga³sɨɨ́h⁴ah¹ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ nieeyh⁴² xiaáh³ fɨɨ³ liáh³xɨ³ niaah⁴²ah³ nɨ³. Chiaah¹ gu³xɨ³ ba² ña²hé³ ba² ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²ah³ joó⁴ dsa³tiaá⁴ dsa³ra̱á̱h⁴ah³ chiaah¹ jmɨ́yh³ ca³gua³taá³ah³ hi³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² ba² chia̱á̱²ah³ Dios nɨ³. Hi³ ga³cɨ̱ɨ̱h³²ah³ liáh³nɨ³ ca³lɨ³lii⁴ hi³ dxú⁴ ba² liáh³xɨ³ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴jméy² niaá⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ cua³dxi̱i̱³²ah³ xi² ga³chiuuh³² hiíh⁴ ñaá² nɨ³ chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ mɨ³cɨ̱h³beeh³²ah³ ja̱³nɨ́⁴.
Hi²xiáh³ dxú⁴ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³². Joó⁴ niaá⁴ah³ hi³ cɨ̱h³beeh³²ah³ nɨ³ yáh¹, hí⁴jmeé⁴ hi²tee¹ah³ há²ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniaah¹ mɨ² mɨ³hí⁴jnieey³² ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesús nɨ³. Chiaah¹ hí⁴yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ jee⁴² xi³ hi³ bií⁴ veyh³ dsa³niaá⁴, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ángeles chié̱y² hi³ bií⁴ dɨ³hee⁴ fáh⁴lí³. Duh³ hí⁴yá⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios, diáh⁴ hi³ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ dsaá² juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Ñúh³a² Jesucristo. Dsá⁴chi² diáh⁴ veyh³ cáh³ti³², há⁴hé³ hí⁴tiuuyh³ hi³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴. Hí⁴cueeyh⁴ diáh⁴ vɨ̱ɨ̱́³ cáh³ti³² liáh³xɨ³ xi² jey¹ Dios, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²joó² fáh⁴lí³ chiáh² hi³ bií⁴ dɨ́h¹ liih² nɨ³. 10 Liáh³ja̱³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Jesús nɨ³ joó⁴ diáh⁴ dsa³ chié̱y² hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ nɨ³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hí⁴dsaáy² dsɨ́² diáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ chiáh² mɨ² mɨ³hí⁴dah²joóy². Ba² caah³²ah³ niaá⁴ah³ mɨ²ja̱³ chiaah¹ hi³ gá⁴taá³ah³ liáh³xɨ³ gá⁴hee²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³.
11 Hi³ja̱³ yáh¹ ca̱³ñiih³² ba² ga³liu³²ah¹ Dios, ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chiáh² hi³ hu̱² dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ duh³ hi²ñí³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴ hi³chie̱y³² ñaá². Ba² ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ hi³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ hi³ bii³²ah³ duh³ hí⁴yey³ hí⁴jooy³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ dxú⁴ hi³ ga³lɨ́³ há²ah³ hi²jmee³ah³. Ba² ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chiáh² liáh⁴jɨ³ ta² hi³ naa³ah³ hi²jmee³ah³ hi³ fáh⁴ hi³ ca³gua³taá³ah³ nɨ³. 12 Mɨ²ja̱³ hí⁴dah²jmeé⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ dsa³ nɨ³ hí⁴dah²jmeéh⁴ Ñúh³a² Jesucristo vih²chia̱á̱²ah³. Ba² hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ dxɨ́⁴lieey³² ñaá², chiaah¹ hi²xiáh³ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́² Dios, ba² liáh³ja̱³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.