2
Hí⁴güéy³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ fáh⁴yeey¹ mɨ³hey³²
Joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ hí⁴güéy³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ hi³ hí⁴yá⁴bí⁴ñiih³ jnia² nɨ³, ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chia̱á̱²ah³ du³ñuúh²á⁴, hi³ hu̱² há⁴hé³ hi²cuo¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ ji̱³nɨɨ́⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³ liu³u²xɨ³ xa³ juúh⁴ hi³ ma³güey⁴ Ñúh³a² nɨ³. Há⁴ hi³foh⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ gu³xɨ³ ba² xe̱y³ hi³ féh³ hi³ ma³liú³ Espíritu. Ba² há⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ gu³xɨ³ ba² xe̱y³ hi³ féh³ hi³ ma³tɨ̱́y³ ca̱a̱³ xi³ chiaa⁴²ah¹ hi³ dsa³féh³ liáh³ja̱³. Há⁴ hi³cuo³ah³ je² cáh³ti³² hí⁴dah²juúy² niaá⁴ah³, chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴dxá⁴héy³ jmɨɨ́¹ nɨ³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ hí⁴dah²tiúy² Dios. Ba² hí⁴jnieey³² dsaá⁴ hi³ bií⁴ mɨ³hey³² hi³ mɨ³hii³² hí⁴dsá⁴yeéy⁴ cáh³ti³² nɨ³. Hí⁴yá⁴chiy⁴ dsaá⁴ nɨ³ chie̱é̱yh¹ Dios baáy⁴ liáh⁴jɨ³ gɨh¹ dxaáh² hi³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ dsa³ nɨ³. Hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hi³ dsá⁴güe³ ñuúh⁴guah³ gaáy³ chiáh² Dios nɨ³ hi³ hí⁴jméy² ñaá² liáh³xɨ³ Dios.
¿Xɨ² há⁴hé³ máh⁴ liih³²ah³ hi³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ jɨɨ⁴ hi³la³ liáh³ rúh⁴ je¹á² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³? Mɨ³maá³ah³ ba² niaá⁴ah³ hi³ xe̱y³ hi³ há⁴hé³ hí⁴cuó⁴ je² hí⁴jnieey³² dsaá⁴ hi³ booy¹ mɨ³hey³² nɨ³, ja̱y³ Dios ba² ñi³² jlɨh² nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴güéy³. Joó⁴ mɨ³jmee⁴ ba² ta² hi³ mɨ³hey³² nɨ³. Ca³liuh² hi³ na³ma² ba² chiaa⁴²a² liáh³xɨ³ jmee⁴ ja̱³nɨ́⁴. Joó⁴ hi³ ga³jni⁴ fi¹ duh³ há⁴hé³ hí⁴jnieey³² nɨ³, jni⁴ chiáh² liáh³nɨ³ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴je̱yh⁴² cáh³ti³². Mɨ² ma³lɨ³je̱yh⁴² hi³ na³jnɨɨy³² nɨ³, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jnieey³² dsaá⁴ hi³ mɨ³hey³² nɨ³. Joó⁴ hí⁴jɨ̱ɨ̱́h⁴ cáh³ti³² Jesús nɨ³ hí⁴jɨ̱́yh⁴, ti̱¹ hi³ hí⁴xií² ba² nɨɨh¹. Chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ sɨɨ́y⁴ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³, hi³ja̱³ hí⁴tiaá⁴ ba² nɨɨh¹ hi³nɨ³ hí⁴yeéy⁴ cáh³ti³². Joó⁴ mɨ² ma³lɨ³jnieey³² hi³ mɨ³hey³² nɨ³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ niaa³² fáh⁴lí³ hí⁴jmeé⁴ dxɨ́⁴lieey³² Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³, joó⁴ hi³ hí⁴juú² ba² ja̱³. 10 Ña²hé³ ba² hi³ mɨ³hee³² hí⁴jmeé⁴ duh³ hí⁴juúy² diáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴dxí̱⁴ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴, chiaah¹ hi³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² há⁴hé³ cá⁴dah²jmeé³ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³ duh³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴. 11 Hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴xɨ́y⁴ Dios nɨ³ ca̱a̱³ fáh⁴sɨ²juu² hi³ veyh³, duh³ hi³nɨ³ ba² hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³. 12 Hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴dsá⁴chi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ma³dah²nuú³ dsaá² jmɨ́yh³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, xiáh³ hi³ mɨ³hee³² nɨ³ ba² ma³lɨ⁴ dsɨ́² diáh⁴.
Diáh⁴ dsa³ hi³ dsá⁴dxi̱i̱³² yuuh¹ güii³
13 Hi²xiáh³ nieéy² niaá⁴ah³ Dios nɨ³ du³ñuúh²á⁴, hi³ja̱³ ca̱³ñiih³² ba² ga³jmee⁴ hi²cuoo²ah¹ jmɨ²heé¹ Dios nɨ³ chia̱á̱²ah³. Chiaah¹ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ bih³ gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ duh³ hí⁴bé⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³. Gá⁴jooy³ gá⁴lieéy² niaá⁴ah³ chiaah¹ hi³ ma³bi³xɨ³ ma³bi³ŋɨɨ́y³ niaá⁴ah³ Espíritu Santo baá⁴ ba² hi³ fáh⁴ hi³ ma³taá³ah³ chiáh² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³. 14 Gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ dxɨ́⁴liaa³²ah¹ jniaah¹ hi³ gá⁴hee²ah¹ niaá⁴ah³ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴sa³ dxá¹ah³ xi² jey¹ Ñúh³a² Jesucristo xi² booy¹ liih² nɨ³.
15 Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, hi³ñí³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ xiaa³dsaa³², baáy⁴ há⁴ hi³tu³²ah³ liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴hee²ah¹ niaá⁴ah³ jí̱⁴ñí³, ba² liáh³ja̱³ hi³ gá⁴hee²ah¹ niaá⁴ah³ chie̱é̱yh¹ carta. 16 Ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chiáh² Ñúh³a² Jesucristo chie̱é̱yh¹ Ñúh³a² Dios hi³ bií⁴ nieéy² jnia² nɨ³, hí̱³ba² hi³ gá⁴cuoó⁴ jnia² hi³ bii³²a² hi³ há⁴hé³ hí⁴dxa³ nɨ³, ba² xa³ hi³ dxú⁴ bí⁴je̱²a², chiaah¹ hi³ bií⁴ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́² chie̱é̱yh¹ jnia² nɨ³, 17 hi³ja̱³ ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chiáh² hi³ hí⁴bí⁴jee⁴² há²ah³, ba² ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ hi³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ hi³ bii³²ah³ duh³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ jɨɨ⁴ hi³ dxú⁴, ba² duh³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ hi²liú¹ah³ jmáyh² fáh⁴liu⁴ dxú⁴.