3
Gá⁴ŋɨɨ́³ Pablo ja̱³ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹
Hi³ ga³hɨɨ³ gɨh¹ ñi² du³ñuúh²á⁴, hi³jmee³ah³ jmɨ²heé¹ hi³liu⁴²ah³ Dios chiaa⁴²ah¹ duh³ hí⁴dxaá² gɨh¹ ñuú³ hí¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. Hi³ŋɨɨ́¹ah³ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ hí⁴dah²nuú⁴, liáh³xɨ³ gá⁴jmeé¹ah³ niaá⁴ah³. Ba² niaa³²ah¹ hi³ hi²liu⁴²ah³ Dios duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²caáyh² jniaah¹ diáh⁴ dsa³ hi³ bií⁴ mɨ³hee³² dsɨ́² nɨ³, chiaah¹ há⁴ja̱³ liáh⁴jɨy³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios. Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ chiáh² cáh³ti³² Dios nɨ³. Hí⁴cuoó⁴ ba² niaá⁴ah³ hi³ bii³²ah³. Ba² hí⁴heéyh² ba² niaá⁴ah³ hí¹ chiáh² hi³há⁴dxúy⁴. Jmɨ́yh³ ga³ji̱i̱³²ah¹ hi³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² ba² chia̱á̱²ah³ Dios nɨ³ hi³ hi²jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³taah⁴²ah¹ ta², ja̱³ba² liáh³xɨ³ mɨ³jmee³ah³ nɨ³. Cua²bi³jmeéy³ niaá⁴ah³ Ñúh³a² nɨ³ duh³ hí⁴dsaa⁴ah³ gɨh¹ dxú⁴ liáh³xɨ³ hi³ bií⁴ dɨ́h¹ nieéy² jnia² nɨ³, ba² liáh³ja̱³ hí⁴lí̱³ah³ hi³ hi²jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Cristo.
Ga³jmee⁴ hi²jmee²a² ta²
Du³ñuúh²á⁴, dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ ga³taah⁴²ah¹ ta² chia̱á̱²ah³, hi³ há⁴ hi³jmee³ah³ ca̱a̱³ chia̱á̱h¹ah³ gu³xɨ³ ja̱y³ ba² du³ñuúh²a² hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴jmeé⁴ ta². Há⁴ hi³cú̱h¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ma³hee²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³. Mɨ³maá³ah³ ba² hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ gá⁴jmee²ah¹ jniaah¹. Chiaah¹ há⁴hé³ fɨ́h⁴ah¹ liáh³ gá⁴yaa²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³. Há⁴hé³ gá⁴chia⁴²ah¹ foo³ hó² ya³dsɨ² chiáh² gu³xɨ³ hí̱³. Jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³ gá⁴jmee²ah¹ ta² ba², duh³ gu³xɨ³ hí̱³ niaá⁴ah³ há⁴hé³ hi²bi³dxɨɨ¹ah¹. Xa³ ba² jú¹hiíh⁴ hi³ hi²ŋɨɨ²ah¹ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ hi³ gua³tia̱á̱¹ah³ chiaa⁴²ah¹, joó⁴ gá⁴jmee²ah¹ ta² ba² duh³ hí⁴lí̱³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a². 10 Liáh³ gá⁴yaa²ah¹ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴xɨɨh²ah¹ niaá⁴ah³: Hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴jmeé⁴ ta², gua²cue̱é̱h⁴ ba² chiáh². 11 Ma³niuu²ah¹ hi³ xe̱y³ niaá⁴ah³ hi³ fɨ́h⁴ah³, há⁴hé³ dɨ²jmee³ah³ ta², nɨɨh¹ hi³ ga³dxaa⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi³ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱²ah³ ba². 12 Hi³ja̱³ nɨ³ ga³chiuuh³²ah¹ hiíh⁴ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ ga³jmee³ah³ liáh³nɨ³, jmɨ́yh³ ca³bi³jmeé¹ah¹ niaá⁴ah³ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, jmeé¹ah³ ta² ba² duh³ hí⁴jooy³ dsa³ha³ dsa³ŋɨ́³ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ chia̱á̱²ah³.
13 Du³ñuúh²á⁴, há⁴ hi³vaah⁴ah³ hi²jmee³ah³ hi³ dxú⁴. 14 Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ dsa³féh³ ñi² xi³ la³, mɨ²ja̱³ hi³ho⁴ah³ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³. Jmeéh¹ah³ ca³jaa¹ duh³ hí⁴hiih⁴. 15 Joó⁴ há⁴ hi³jmeeh³²ah³ ruh³ mɨ³hee³², ñá³dxú⁴juúh⁴ ba² hi³taah⁴ah³ fi¹ chiáh², liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ chiáh² ja̱y³ du³ñuúh²a² ba².
Liáh³la³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴féh³ Pablo ja̱³
16 Hí̱³ba² Ñúh³a² hi³ naáy³ chie̱é̱yh¹ jnia² nɨ³, gua²jmeé³ hi³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ ba² liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴, gu³xɨ³ ba² mɨ² xa³ hi³ gaáy³ ta². Baáy⁴ cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² nɨ³ liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴.
17 Jniá³ Pablo la³, ga³sɨ́⁴á⁴ saludos chia̱á̱²ah³, jmɨ́yh³ ñeéy⁴ nɨ³ xɨɨy⁴ hi³ ca³liuh² la³. Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ vóh² chieéy⁴ hi³ ga³xɨɨy⁴ diáh⁴ xi³ hi³ ga³sɨ́⁴á⁴ nɨ³. 18 Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴. Amén.