Hi³dxá³ ca̱a̱³ xi³ chiáh² Pablo hi³ gá⁴xɨ́y⁴ chiáh² Timoteo
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ Pablo la³, na³lɨ́⁴á⁴ apóstol chié̱y² Jesucristo, liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Dios hi³ ga³be³² dsaa² chiaa⁴²a² nɨ³. Ba² gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ Ñúh³a² Jesucristo hi³ bí⁴je̱²a² hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ nɨ³. Ga³sɨ́⁴á⁴ xi³ la³ chiú̱h²u³ niu³ Timoteo, niu³ jmɨ́yh³ ja̱a̱y⁴ chiaah¹ hi³ ca³gua³taá³u³ liáh³xɨ³ jniá³ nɨ³. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niu³ Ñúh³a² Dios nɨ³ baáy⁴ gua²chiá̱³ mih³ gua²ñí² niu³ duh³ hi²ñí³ naá³u³ chia̱á̱h¹u³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chiú̱h²u³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²he⁴ na³ji̱i̱⁴
Gá⁴ŋɨɨ́y⁴ jmɨ²heé¹ chiú̱h²u³ hi³ hi²cueeh⁴u³ fɨɨ³ Éfeso nɨ³ liáh³ mɨ³hi³bi³hɨɨ́⁴á⁴ ñii⁴ vó⁴ Macedonia ja̱³, hi³ja̱³ cueeyh⁴ chiú̱h²u³ liáh³nɨ³ duh³ hi²fooyh¹ diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²hé⁴ na³guayh⁴ liáh³xɨ³ ga³he⁴²a² jnia² nɨ³. Baáy⁴ hi³fooyh³² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² juúh⁴ mɨ³dsaáy⁴. Ba² na³cueeyh⁴ juúh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a², juúh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴tiuuyh³ hí⁴dxey³. Joó⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ hi³nɨ³. Chiaah¹ jmáyh² fáh⁴tí³ fáh⁴nií³ ba² ga³jmee⁴ juúh⁴ nɨ³. Há⁴hé³ ca³dsa³tia̱a̱² chiaa⁴²a² cáh³ti³² hi³nɨ³. Hi³ ca³dsa³taá³a² ba² nɨ³, ga³jmee⁴ ca³lɨ³cah²a² chiáh² Dios.
Liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²fooyh¹ diáh⁴ dsa³ nɨ³, chiaah¹ hi³ naáy⁴ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ nieéy² oóyh² diáh⁴ ba². Joó⁴ hi³ niaa³²a² oóh²a² nɨ³ je³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ ba², je³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ ná⁴jɨ̱́¹ hi³ há⁴hé³ xa³ tiaah² cáh³ti³², je³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ dxú⁴ cáh³ti³² ba². Chiaah¹ ta̱á̱²dsɨy⁴² ma³tuu⁴ diáh⁴ hi³nɨ³, ti̱¹ fáh⁴liu⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ ta² ba² ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ hi³ja̱³ nɨ³ ma³yeéy⁴ diáh⁴. Dɨ́⁴dah²jméy² mii⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley, joó⁴ há⁴hé³ dɨ³dsaay⁴ diáh⁴ he² ja̱³ ca³dah²liu⁴, gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ dɨ³hɨɨy³ dsɨ́² ca³dah²he⁴.
Mɨ³nia⁴²a² ba² hi³ dxú⁴ ba² ley nɨ³, joó⁴ xɨ³ hi²jmeeh²a² ta² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ba². Chiaah¹ mɨ³nia⁴²a² ba² hi³ há⁴ja̱³ hi³chiaah³² diáh⁴ hi³ dɨ³xe̱y³ dxú⁴ nɨ³ ley nɨ³. Hi³chiaah³² diáh⁴ hi³ ca³lɨ³náy⁴ rúh⁴ñi² ley nɨ³ ba² nɨ³, hi³chiaah³² diáh⁴ hi³ dɨ³ba³ túh²dsɨ́², diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ Dios chiáh², diáh⁴ hi³ mɨ³hey³², diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³nieeyh⁴² dxú⁴, diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³cuaá¹ liáh⁴jɨ³ hi³ ná⁴lɨ¹ chiáh² Dios, diáh⁴ hi³ ca³dah²jɨ̱yh⁴ xaá¹jmii³, diáh⁴ hi³ ca³dah²jɨ̱yh⁴ dsa³. 10 Ba² niaáh² ley nɨ³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³, hi³chiaah³² diáh⁴ mɨ́³ hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³ liáh³du³ca̱y⁴ diáh⁴, baáy⁴ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³ chie̱é̱yh¹ dxeeyh⁴ dsaá⁴, diáh⁴ hi³ ca³dah²jey⁴ dsa³ duh³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ cuu², diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³², diáh⁴ hi³ ca³dah²jmey³² mii⁴ dsa³ñi³² ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ ná⁴lɨ¹. Ba² hi³chiaah³² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, 11 dɨ́h¹ feh²a² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Dios hi³ bií⁴ dxúy⁴ nɨ³. Chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaay⁴ ga³hoy⁴ nɨ³.
Gá⁴cuoó⁴ Pablo jmɨ²heé¹ Jesús nɨ³
12 Hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, chiaah¹ hi³ ma³cuoó⁴ jniá³ hi³ bii³²á⁴ duh³ hi²hoy⁴² fáh⁴liu⁴ chiáh². Ba² hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ chiaah¹ hi³ ji̱í̱h⁴ hi³ hi²jmeey⁴² he̱é̱yh³, hi³ja̱³ nɨ³ ma³tiéyh² guaay⁴ hi³ hi²jmeey⁴² ta² chiáh². 13 Hi²xiáh³ dɨ́h¹ mɨ³hee³² gá⁴liúy⁴ chiáh² mɨ² dsa³jéy⁴, ca³bi³chií⁴á⁴ diáh⁴ dsa³ chié̱y², hi²xiáh³ gú⁴nuu⁴²á² gá⁴ jmeéh⁴á⁴ diáh⁴. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ gá⁴cá̱⁴ mih³ Dios nɨ³ gá⁴ñí² jniá³, chiaah¹ há⁴hé³ mɨ³ca³dsa³taá³á⁴ chiáh² mɨ²ja̱³, ba² há⁴hé³ maay⁴ xɨ³ he² ja̱³ ga³jmeey⁴. 14 Xáh³ha³² dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́² Ñúh³a² nɨ³ chie̱é̱yh¹ jniá³, hi³ja̱³ jooy³ ca³dsa³taá³á⁴ chiáh², baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴dsaa⁴²á⁴ hi³ bií⁴ dɨ́h¹ nieéy² jniá³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús.
15 Ja̱³ la³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² hi³ liáh⁴jɨy³ ba² ga³jmee⁴ dsá⁴taáy³. Güéy⁴ Cristo Jesús nɨ³ duh³ hí⁴lieéy² diáh⁴ hi³ xa³ dsaa² chiáh². Baáy⁴ jniá³ yáh¹, mɨ³he³²á⁴ gɨh¹ liáh³xɨ³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. 16 Joó⁴ hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴cá̱⁴ mih³ gá⁴ñí² jniá³ Dios nɨ³, jniá³ hi³ fáh⁴yeey¹ gɨh¹ mɨ³he³²á⁴ la³, duh³ dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³ hí⁴jmeé⁴ lii⁴ hi³ bií⁴ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² Jesucristo chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³. Hi³ja̱³ mɨ² ma³dah²nuú³ diáh⁴ dsa³ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ chieéy⁴ Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ ba² dsá⁴taáy³ diáh⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²güe³ ca̱³ñiih³² chie̱é̱yh¹. 17 Hi³ja̱³ nɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá² Rey chia̱a̱⁴²a² hi³ jey¹ ca̱³ñiih³² nɨ³. Há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴jú̱y³, ba² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²joo⁴²a². Ja̱y³ ba² Dios nɨ³, hi³ja̱³ hi²jmee²a² gaáy³ chiáh² liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴ ba². Amén.
18 Timoteo ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, ga³táh⁴á⁴ guaay³² hi³ hi²jmeey³ liáh³xɨ³ ga³fooh³²á⁴ niu³ la³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ profetas nɨ³ hi²jmeey³. Hi³ja̱³ hi³jmeey³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²féh³ duh³ hí⁴jooy³ hi²jmeey³ dxú⁴ ta² chiú̱h²u³ nɨ³. 19 Cua²dsa³taá³u³ chiú̱h²u³ liáh³nɨ³ chiáh² Dios ba². Hi³nuuy³ hi³maáy³ dsaá² liáh³xɨ³ féh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiú̱h²u³. Chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ dsaá² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴, hi³ja̱³ gá⁴yeéy⁴ diáh⁴ cáh³ti³², há⁴hé³ máh⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ gá⁴taáy³ diáh⁴. 20 Liáh³ja̱³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² Himeneo chie̱é̱yh¹ Alejandro. Hi³ja̱³ gá⁴táh⁴á⁴ diáh⁴ chiáh² hi³há⁴dxúy⁴ ba², duh³ja̱³ hu̱² hí⁴dah²bi³tɨ̱y⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²bi³cuaáy¹ Dios.