2
La³ dsa³féh³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²liu⁴²a² Dios
Dsa³jéy⁴ ruh³ ga³fayh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²ŋɨɨ²a² chiáh² Dios chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ba², ga³jmee⁴ hi²liu⁴²a² Dios baáy⁴ hi²ŋɨɨ²a² jmɨ²heé¹ chiáh², ba² ga³jmee⁴ hi²cuoo²a² jmɨ²heé¹. Ga³jmee⁴ hi²ŋɨɨ²a² jmɨ²heé¹ chiáh² Dios chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² dxú⁴. Mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hi²niaah⁴²a² Dios, baá⁴ ba² hí⁴jooy³ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³². Hi²xiáh³ dxú⁴ hi³ hi²liu⁴²a² Dios nɨ³ chiaah¹ liáh³ja̱³ ba² ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá² hi³ ga³lieey³² jnia² chiáh² dsaa² chiaa⁴²a² nɨ³. Niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴lieéy² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³, ba² niaá⁴ hi³ liáh⁴jɨy³ ba² hí⁴dsaay⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³. Ja̱y³ ba² Dios, baáy⁴ xe̱y³ ja̱y³ ba² dsaá⁴ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴dah²güe³ naáy³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ Dios, ñaá² Jesucristo hi³ gá⁴sa̱y³ liáh³xɨ³ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³. Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴cuóy² ñaá² gá⁴jú̱y⁴ duh³ hí⁴chí² liáh³nɨɨh¹ chi̱í̱⁴ dsaa² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. Hi³la³ nɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ gá⁴cuó³ jmɨɨ́¹ liáh³ca̱á̱h³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³. Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴tie̱e̱y³ jniá³ Dios, gá⁴jméy² jniá³ apóstol, gá⁴jméy² jniá³ dsa³he⁴ chié̱y² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas duh³ hi²hoó⁴á⁴ diáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ dsá⁴taáy³ fáh⁴liu⁴ hi³ he̱é̱yh³ nɨ³. Jmɨ́yh³ liáh³ xiaa³dsaa³² nɨ³, há⁴ja̱³ hi³ ga³juu⁴²á² niu³ nɨ³.
Hi³ja̱³ naáy⁴ hi³ hí⁴dah²liúy² Dios nɨ³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsaá⁴, ná⁴ji̱i̱⁴² guaa³ diáh⁴ hi³ ná⁴jŋɨ́¹, há⁴hé³ hí⁴jooy³ xɨ³ dah²tɨ̱́³ dah²nɨɨ́y³ baáy⁴ dse³dxɨɨ́y² diáh⁴. Diáh⁴ mɨ́³ nɨ³ yáh¹, ga³jmee⁴ hí⁴dah²cɨ́h² mɨh³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ba² duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²cuó⁴ fáh⁴hiíh⁴. Cua²dah²chíh³ mɨh³ liáh³xɨ³ ca³dah²cɨh³² diáh⁴ mɨ́³ hi³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ dxú⁴. Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeéyh² bií⁴ dxɨ² diáh⁴, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jniaa³ fáh⁴yeey¹ ñí¹niaá³ dxɨ² diáh⁴, hu̱² gɨh¹ perlas hi³ bií⁴ chi̱í̱⁴. Ba² há⁴hé³ jmɨ́yh³ dxú⁴ hi³ hí⁴dah²cɨ́h² mɨh³ hi³ bií⁴ chi̱í̱⁴. 10 Na³fáyh⁴ gɨh¹ hí⁴dah²jmeéyh² mii⁴ joó⁴ chie̱é̱yh¹ hi³ dxú⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ba², liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ ca³dah²naayh³² Dios ba². 11 Ca̱a̱³ hí⁴dah²nuú⁴ ba² diáh⁴ mɨ́³ nɨ³ mɨ² ca³lɨ³he² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, ga³jmee⁴ hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² ba². 12 Há⁴hé³ ga³cuoy⁴ je² hi³ hí⁴dah²hé⁴ diáh⁴ mɨ́³ nɨ³ hí⁴dah²heé⁴ diáh⁴ dsaá⁴, ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²chiuúh² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴, ga³jmee⁴ hí⁴dah²güe³ na³cɨ² ba². 13 Chiaah¹ dsa³jéy⁴ ba² gá⁴jméy² Dios ja̱³ Adán, dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ba² ja̱³ gá⁴jméy² Eva. 14 Ba² há⁴ hí̱³ Adán ja̱³ cá⁴lɨ́⁴juuy⁴², mɨ́³ ba² ja̱³ cá⁴lɨ́⁴juuy⁴². Baáy⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴lɨ́⁴juuy⁴² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ mɨ³hee³². 15 Hi³ja̱³ gá⁴féh³ Dios hi³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ mɨ́³ mɨ² mɨ³hí⁴sa̱y³ ja̱á̱² diáh⁴. Joó⁴ hí⁴lieéy³ ba² diáh⁴ liu³u²xɨ³ dsa³hɨɨ́² hí⁴dsá⁴taáy³ diáh⁴ dxú⁴, baáy⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴dah²jmeé⁴ nieéy² oóyh² diáh⁴, na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ diáh⁴, baáy⁴ hí⁴dah²güe³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³².