3
Liáh³la³ niaáh² chiáh² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi²
Jmɨ́yh³ ná⁴lɨ¹ xiaa³dsaa³² hi³ hi²fayh¹ la³. Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ niaá⁴ hí⁴naa³ ñi² chiáh² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³, hi²xiáh³ dxú⁴ ta² hi³ niaá⁴ hí⁴jmeé⁴ ja̱³. Joó⁴ liáh³la³ niaáh² chiáh² ja̱y³ hi³ niaá⁴ hí⁴naa³ ñi², na³lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ xa³ hi³ dsa³ye̱é̱yh² cáh³ti³², hi³ jey¹ chie̱é̱yh¹ ja̱y³ ba² mɨ́³, hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná², hi³ ga³heeyh³ hí¹ ñaá², hi³ xa³ hu̱u̱¹rá² chiáh², hi³ ga³tee³ dxú⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³dxí̱⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh², baáy⁴ hi³ tɨɨy³² ga³he⁴. Niaáh² ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ga³hɨ̱h³², hi³ váy¹jaay³, hi³ há⁴hé³ gú⁴nuúy¹, hi³ há⁴hé³ ta²ji̱i̱³, hi³ há⁴hé³ ga³naah³² hí⁴tɨ̱́y⁴ cuu² ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná², hi³ ga³taayh³ fi¹ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² xɨ¹ñúh⁴ chiáh², hi³ ca³dah²nuu³ ca³dah²ñi³² dsaá² diáh⁴ ja̱á̱², baáy⁴ diáh⁴ ja̱á̱² nɨ³ ca³dah²jmeéh⁴ respeto. Chiaah¹ ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ lí̱y³ hí⁴taayh³ fi¹ xɨ¹ñúh⁴ chiáh², ¿jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴heéyh² hí¹ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³? Ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴táyh² guaa³ ta² nɨ³ ja̱y³ hi³ ja̱a̱h¹ ma³taáy³, chiaah¹ foóh¹ hí⁴bí⁴sa³ chiáh², mɨ²ja̱³ hí⁴dsá⁴chi² ja̱³ba² liáh³xɨ³ hí⁴dsá⁴chi² Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. Há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴naa³ ñi² ja̱y³ dsa³, xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ xa³ hu̱u̱¹rá² chiáh² rúh⁴ñi² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ hí⁴dah²liú⁴ mɨ³hee³² chiáh², mɨ²ja̱³ foóh¹ hí⁴juú² hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ chiáh².
Diáh⁴ diáconos
Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ diáconos, ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ xa³ hu̱u̱¹rá² chiáh² diáh⁴, há⁴hé³ hí⁴jooy³ xɨ³ ca³dah²hɨ̱h³², ba² há⁴hé³ hí⁴jooy³ xɨ³ ca³dah²naah³² hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ cuu² ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná². Ba² ga³jmee⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³xa̱h³ dxú⁴ fáh⁴he² hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ ná⁴ŋɨy¹ fáh⁴liu⁴ hi³ na³ma² hi³ ma³heé⁴ jnia² Dios nɨ³. Joó⁴ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² xɨ³ dɨ³ñi³² mii⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³nieeyh⁴² dxú⁴. 10 Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²ya³dsaa³ hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³jéy⁴. Duh³ xɨ³ há⁴hé³ xa³ hi³ dsa³ye̱é̱yh² diáh⁴ cáh³ti³², mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²tie̱e̱y³ liáh³xɨ³ diáconos. 11 Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ mɨ́³, ga³jmee⁴ diáh⁴ hi³ xa³ respeto chiáh² ba², há⁴hí̱³ diáh⁴ hi³ jú¹cuuyh⁴, ga³jmee⁴ diáh⁴ hi³ lí̱y³ hí⁴dah²heéyh² hí¹ mii⁴, baáy⁴ diáh⁴ hi³ jmɨ́yh³ xiaa³dsaay³² ba². 12 Ja̱y³ ba² mɨ́³ ga³jmee⁴ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ ja̱y³ diácono, ga³jmee⁴ lí̱y³ dxú⁴ hí⁴taayh³ fi¹ chiáh² diáh⁴ ja̱á̱², baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² xɨ¹ñúh⁴ chiáh². 13 Liu³u²xɨ³ hí⁴dah²jmeé⁴ dxú⁴ ta² chiáh² diáh⁴, mɨ²ja̱³ dsá⁴saa³ gɨh¹ chiáh² diáh⁴, ba² hí⁴hɨɨy³ gɨh¹ dsɨ́² diáh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ juúh⁴ liáh³xɨ³ ca³dsa³taáy³ diáh⁴ chiáh² Cristo Jesús.
Fáh⁴liu⁴ gaáy³ hi³ ca³dsa³taá³a²
14 Ga³ji̱í̱⁴ hi³ ñii⁴ ya³mé⁴á⁴ niu³ xé̱yh², joó⁴ dáh¹ ga³sɨ́⁴á⁴ chiú̱h²u³ xi³ la³. 15 Duh³ xɨ³ nɨ³ dse³hɨɨh⁴²á², joó⁴ mɨ²ja̱³ mɨ³maáy³ ba² jmiih⁴² ga³jmee⁴ hi²jmee²a² jnia² ca³dsa³taá³a² chiáh² Dios nɨ³, jnia² na³lɨ́⁴a² liáh³xɨ³ guah³ chiáh² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³. Hi³ja̱³ diáh⁴ dsa³ chié̱y² nɨ³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ dsɨ³ chiaah¹ hi³ ca³dah²cuo⁴ hi³ bií⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. 16 Jmɨ́yh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³², hi²xiáh³ gaáy³ ta² hí⁴dsaa⁴²a² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ gá⁴jmeé³ Dios chia̱a̱⁴²a² nɨ³:
Cá⁴lɨ́⁴jnieey³² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ ba².
Espíritu chié̱y² Dios nɨ³ gá⁴jmeé³ lii⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² dsaa² chiáh².
Cá⁴dah²joóy² diáh⁴ ángeles.
Cá⁴lɨ́⁴he² ba² fáh⁴liu⁴ chiáh² nɨ³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas.
Na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ chiáh².
Ba² cá⁴lɨ́⁴tieey⁴² ca̱á̱h³ yuuh¹ güii³.