4
Xe̱y³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²tiú² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios
Féh³ jɨy³ cáh³ti³² Espíritu chié̱y² Dios nɨ³ hi³ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi², mɨ²ja̱³ xe̱y³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²tiú² hi³ ca³dsa³taáy³ duh³ hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² chiáh² diáh⁴ espíritus hi³ ca³dah²juu³² ba². Hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ fáh⁴he² chiáh² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ bɨh¹ ba². Fáh⁴he² nɨ³, hí⁴jé⁴ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ dsa³ hi³ bií⁴ ca³dah²juu³². Diáh⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ dah²jmee⁴ mɨ³hee³², xɨ³ ba² hi³ ma³caá³ chie̱é̱yh¹ na¹ñí¹ dxɨɨ́³ ba² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ lii³²a². Diáh⁴ hi³nɨy³² ca³dah²bi³héy¹ hi³ hí⁴ji̱í̱³ guaa³ diáh⁴ dsa³. Ca³dah²féh³ hi³ xa³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²chiuh² hi²chia⁴²a². Joó⁴ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ nɨ³ hi³ dxú⁴ hi²chiuh² hi²chia⁴²a². Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ xa³ jmɨ²heé¹ chiaa⁴²a² jnia² ca³dsa³taá³a² nɨ³, jnia² hi³ mɨ³cui̱i̱³²a² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hi²chiuh² hi²chia⁴²a². Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² hi³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ dxú⁴. Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ hi²cuoo²a² jmɨ²heé¹ Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²feh²a² hi³ na³héy¹ chiáh² gu³xɨ³ ca̱a̱³ hi³ hi²chiuh² hi²chia⁴²a² nɨ³. Chiaah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ ca³bi³xɨ³ ca³bi³ŋɨɨ́³ hi³ hi²chiuh² hi²chia⁴²a², ba² liáh³ja̱³ ga³lɨ́³ mɨ² ga³liu⁴²a² Dios nɨ³.
Ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ ta² chiáh² Jesús
Liu³u²xɨ³ hi²hooy¹ hi³la³ diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxú⁴ ta² chiáh² Jesucristo hi³ ga³jmeey³ nɨ³. Ba² hí⁴tɨ̱́⁴u³ hi³ bii³²u³ vo̱ó̱h²u³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³, mɨ² mɨ³hi²hoy³ fáh⁴he² dxú⁴ hi³ ma³bi³tɨ̱⁴u³ nɨ³. Joó⁴ há⁴ hi³jmeey³ he̱é̱yh³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² juúh⁴ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Hi³cuooy³² vo̱ó̱h²u³ hi³ bií⁴ duh³ hi²ñí³ gɨh¹ xiaa³dsaa³² ba². Ba² dxú⁴ ba² hi³ hi²jmee²a² ejercicio duh³ hí⁴lí³ ba³lu³ cuerpo chiaa⁴²a². Joó⁴ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ cáh³ti³² hi³ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³². Chiaah¹ hi³nɨ³ nɨ³ hí⁴jmeé⁴ dxú⁴ chiaa⁴²a² ja̱³nɨ́⁴, ba² hí⁴jmeé⁴ dxú⁴ chiaa⁴²a² chiáh² jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ je³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² nɨ³ hi³ ma³fáyh² la³ hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² ga³jmee⁴ dsá⁴taáy³. 10 Hi³ja̱³ nɨ³ hi²xiáh³ cuoo⁴²a² dsɨ³²a² jmee⁴²a² ta² baáy⁴ hi²xiáh³ ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²a². Chiaah¹ jmɨ́yh³ ga³ji̱i̱³²a² hi³ dsa³tia̱a̱² ba² chiaa⁴²a² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³. Hi³nɨy³² nɨ³ ga³lieey³² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ joó⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh².
11 Hi³la³ nɨ³ ga³jmee⁴ hi²taayh¹ ta² hí⁴dah²jmeé⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³, hi³la³ ba² ga³jmee⁴ hi²hooy¹ diáh⁴. 12 Há⁴ hi³cuoy³ je² hí⁴dah²bi³cuaáy¹ niu³ chiaah¹ hi³ rúh⁴ píh¹u³ nɨ³. Hi³ñí³ xiaa³dsaa³² ba² duh³ hí⁴lí̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ nɨ³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴. Xɨɨ́³u³ ba² liáh³xɨ³ ga³liúy¹, liáh³xɨ³ ga³jmeey³, liáh³xɨ³ ga³jmeey³ naá⁴u³ dsa³, liáh³xɨ³ ca³gua³taá³u³ nɨ³, baáy⁴ liáh³xɨ³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³u³. 13 Liáh³ rúh⁴ dse³hɨɨh⁴²á² nɨ³, hi³hoy³ xi³ chiáh² Dios xi² ca³dah²nuu³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³, hi³bi³jmeé¹u³ diáh⁴, baáy⁴ hi³hooy³² diáh⁴. 14 Hi³jmeeyh³² ta² hi³ gá⁴cuoó⁴ niu³ Dios nɨ³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²jniaa³ guaa³ ñiíh² chiú̱h²u³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² nɨ³. Chiaah¹ mɨ²ja̱³ nɨ³ gá⁴tɨ̱́³u³ ta² dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³. 15 Hi³jmeey³ jɨy³túh² jɨy³háy² hi³ ma³foóh²á⁴ niu³ la³, hi³cuooy³² vo̱ó̱h²u³ hi³ bií⁴ duh³ hí⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ mɨ³dsa³lí̱³u³ ba² dxú⁴. 16 Xɨɨ́³u³ ba² liáh³xɨ³ ga³jmeey³, ba² xɨ́h² háy² liáh³xɨ³ ga³hoy³. Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ hi²tuy¹ liú⁴u³ tú̱⁴ hi³ la³, mɨ²ja̱³ hi²liaá⁴u³ vo̱ó̱h²u³ baá⁴ ba² hi²liaá⁴u³ diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ liáh³xɨ³ ga³hoy³ nɨ³.