5
Liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmeeh²a² diáh⁴ du³ñuúh²a²
Há⁴ hi³xi⁴u³ diáh⁴ du³dsaáy⁴, hi³bi³jmeé¹u³ diáh⁴ liáh³xɨ³ dia² chiú̱h²u³ ba². Baáy⁴ diáh⁴ mɨ¹liuh² nɨ³ yáh¹, hi³liúy¹ hi³léyh¹ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ liáh³xɨ³ ga³liúy¹ ga³léyh¹ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ ja̱á̱y¹ ba². Diáh⁴ du³raay³ nɨ³, hi³liúy¹ hi³léyh¹ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ liáh³xɨ³ ga³liúy¹ ga³léyh¹ chia̱á̱h¹u³ niáh³ chiú̱h²u³ ba². Baáy⁴ diáh⁴ xɨ́⁴mɨɨ⁴² nɨ³ yáh¹, hi³liu⁴² hi³leh⁴²u³ diáh⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ mɨ́⁴oóh²u³ ba². Xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba², há⁴ja̱³ dxaáh² cua̱a̱y¹ná².
Hi³gua³tie̱é̱y¹ chiáh² diáh⁴ mɨ́³ dsa³nɨɨ́³, diáh⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh² diáh⁴. Joó⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ mɨ́³ dsa³nɨɨ́³ xe̱y³ ja̱á̱² hu̱² gɨh³ dxaa⁴², mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³nɨy³² ba² ga³jmee⁴ hí⁴lí̱y³ diáh⁴ dsa³jéy⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² familia chié̱y² diáh⁴. Liáh³ja̱³ hí⁴dah²chí² chiáh² diáh⁴ xaá¹jmii³ diáh⁴ chiaah¹ hi³ cá⁴dah²bi³cáyh¹ diáh⁴. Chiaah¹ liáh³ja̱³ ba² niaá⁴ Dios. Joó⁴ ja̱y³ mɨ́³ hi³ he̱é̱yh³ ba² nɨɨ́y³, hi³ ma³cueeyh⁴ ñaá² cáh³ti³², hi³hí̱³ ga³je̱e̱³² chiáh² Dios ba², baáy⁴ há⁴hé³ ga³tiu³² hi³ ga³liuy³² Dios nɨ³ jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³. Joó⁴ ja̱y³ mɨ́³ hi³ nɨɨ́y³ hi³ ga³jmee⁴ jmáyh² hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá², mɨ²ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ na³jú̱y¹ ba² gu³xɨ³ ba² rúh⁴ na³ji̱í̱yh⁴. Hi³fooyh³² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³ hi³ cua²dah²jmeé³ jɨɨ⁴ hi³la³, duh³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴sa³ hi³ hí⁴dsá⁴ye̱é̱yh² cáh³ti³². Joó⁴ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ ja̱á̱¹ hi³chie̱y³², hi³ ma³tiú² fáh⁴liu⁴ hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³ bɨh¹ ja̱³. Baáy⁴ mɨ³hee³² gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ dsá⁴tia̱a̱² chiáh² jmɨ́yh³ diáh⁴ xaá¹jmii³. Mɨ³hey³² gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ ba² hi³hí̱³ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ cáh³ti³² chiáh² Dios.
Ti̱¹ ja̱y³ mɨ́³ dsa³nɨɨ́³ hi³ mɨ³xa³ lɨ́⁴ sesenta ji̱i̱yh⁴ ba² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴ta̱a̱y⁴² lista. Ba² ti̱¹ mɨ́³ hi³ ma³sa̱y³ ja̱y³ ba² dsaá⁴ chié̱y². 10 Ba² ga³jmee⁴ hi²joo⁴²a² hi³ xɨ² ma³jmeé³ ba² ta² dxú⁴, xɨ² ma³bi³cáyh¹ dxú⁴ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³, xɨ² ma³tee³ ba² dxú⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³dxí̱⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh², xɨ² ma³tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ nɨ³, xɨ² ma³tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ hi³ ga³cɨ̱ɨ̱yh³² ga³beeyh³², xɨ² ma³cuoó⁴ dsɨ́² ma³jmeé³ ñuú³ niaa³² ta² dxú⁴.
11 Joó⁴ há⁴ hi³taah⁴u³ lista diáh⁴ mɨ́³ dsa³nɨɨ́³ hi³ rúh⁴ míh⁴. Chiaah¹ chie̱y³ foóh¹ hí⁴lí³ dsɨ́² hí⁴ji̱í̱³ ca̱á̱h³ guaa³ diáh⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴vɨ̱ɨ̱́y³ diáh⁴ chiáh² Cristo. 12 Mɨ²ja̱³ hí⁴náy⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ma³dah²ta̱a̱yh³ mii⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ chiáh² Dios ja̱³. 13 Baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² ba², foóh¹ hí⁴fɨ́yh⁴ diáh⁴ baáy⁴ hí⁴dah²chié⁴ hí⁴dah²ji̱í̱⁴ liáh³ca̱a̱³ ñú² liáh³ca̱a̱³ ñú². Ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² hi³ nɨ³, ba² hí⁴lí³ jú¹cuuyh⁴ diáh⁴, hí⁴dah²dxeey³ mii⁴ xi² há⁴hé³ ga³jmee⁴, baáy⁴ hí⁴dah²liú⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²liú⁴. 14 Hi³ja̱³ naáy⁴ hi³ cua²dah²ji̱í̱³ ca̱á̱h³ guaa³ diáh⁴ mɨ́³ dsa³nɨɨ́³ hi³ rúh⁴ dɨ³míh⁴. Dxú⁴ gɨh¹ hi³ hu̱² hí⁴sa̱y³ ja̱á̱² diáh⁴, cua²dah²tieeyh³ fi¹ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² diáh⁴ ba², duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²cuó⁴ dxa² hí⁴liú⁴ mɨ³hee³² chiaa⁴²a² hi³ na³chi⁴²a² chia̱a̱h²a² nɨ³. 15 Chiaah¹ mɨ³xe̱y³ há⁴jáyh³ diáh⁴ mɨ́³ dsa³nɨɨ́³ hi³ ma³dah²tiú² fi¹ chiáh² Dios, ma³dxí̱⁴ fi¹ chiáh² hi³há⁴dxúy⁴ bɨh¹ ba².
16 Liu³u²xɨ³ ja̱y³ mɨ́³ hu̱² gɨh³ dsaá⁴ hi³ ca³dsa³taáy³, baáy⁴ liu³u²xɨ³ xe̱y³ mɨ́³ hi³ nɨɨ́y³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh², mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ dsá⁴tia̱a̱² chiáh², duh³ há⁴hé³ hí⁴bí⁴dxɨɨ́y² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³. Mɨ²ja̱³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² ti̱¹ chiáh² diáh⁴ mɨ́³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³fáyh⁴ chiáh² diáh⁴ ba².
17 Diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² dxú⁴ nɨ³, ga³jmee⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ máh⁴ tú̱h⁴ niaa³² he² liáh³nɨ³. Ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. 18 Chiaah¹ liáh³la³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios: “Há⁴ hi³ta̱á̱yh³ mɨh³tuh³ haa² cue²yah³ mɨ² ga³vooy³² mɨ¹cuɨɨ³ ya³dsɨ².” Baá⁴ ba² dsa³féh³ liáh³la³: “Liáh³ ga³jmee⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ jñiiy⁴ ba² nɨ³ ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ ta².”
19 Há⁴ hi³jmeey³ he̱é̱yh³ xɨ³ dah²cuo⁴ dsaa² chiáh² ja̱y³ hi³ hiíy⁴ ñi² xɨ³ há⁴hé³ xe̱y³ aá⁴aay³ dsa³ñi³². 20 Joó⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²tiú² hi³ dah²jmee⁴ mɨ³hee³² nɨ³, hi³xi⁴u³ diáh⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ duh³ja̱³ hí⁴feyh⁴ gɨh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴. 21 Ga³táh⁴á⁴ guaay³² ta² la³ rúh⁴ñi² Dios, rúh⁴ñi² Jesucristo, xi² ca³dah²joo³² diáh⁴ ángeles hi³ na³dxɨy⁴² nɨ³. Hi³jmeey³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ma³foóh²á⁴ niu³ la³ baáy⁴ ca̱a̱³ ree³ lɨ́⁴ ba² hi³jmeey³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ dsa³. Há⁴ hi³jmeeyh³² chiáh² chiáh² diáh⁴. 22 Tia³hi³ rúh⁴ dxú⁴ ba², ja̱a̱h¹ ba² hi²jnieey³ guaay³² ñiíh² chiáh² dsa³ hi³ hí⁴jmeé⁴ ta² chiáh² Dios nɨ³. Chiaah¹ chie̱y³ foóh¹ hi³ dsá⁴ya̱á̱h²u³ dsaa² chiáh². Hi³ja̱³ xɨɨ́³u³ ba² duh³ há⁴hé³ hi²jmeeyh¹ vo̱ó̱h²u³ mɨ³hee³².
23 Ba² ga³jmee⁴ hi²húyh³ ca̱á̱h³ ca̱á̱h³ ca³liuh² vino hi³ veyh³ chiaah¹ hi³ bií⁴ sɨɨ́² ca³lɨ³cuuh⁴ tuyh³ nɨ³, há⁴ja̱³ ti̱¹ jmɨɨ³ hi²húyh³.
24 Xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³lɨ³lii⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² Dios nɨ³. Joó⁴ chiáh² dxeeyh⁴ yáh¹, mɨ²ja̱³ lɨ́⁴ ba² hí⁴lii⁴. 25 Ba² liáh³ja̱³, xa³ mɨ² ca³lɨ³lii⁴ xé̱yh² diáh⁴ ta² dxú⁴ chiáh² Dios hi³ ga³jmee⁴²a², baáy⁴ gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ lii⁴ xé̱yh², joó⁴ hí⁴lii⁴ ba² dsa³cɨ̱ɨ̱y³.