6
Diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ dah²jmee⁴ ta² chiáh² dsa³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ xa³ hu̱u̱¹rá² chiáh² diáh⁴ hí⁴dah²jmeéh⁴ fii² diáh⁴, duh³ há⁴hé³ hí⁴liu² mɨ³hee³² chiáh² Dios baáy⁴ duh³ há⁴hé³ hí⁴liu² mɨ³hee³² chiáh² fáh⁴liu⁴ hi³ ga³he⁴²a² nɨ³. Diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ nɨ³, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ na³na² fi¹ chiáh² diáh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² sá⁴guáy⁴ chiaah¹ hi³ ca³dsa³taáy³ fii² diáh⁴ ja̱³. Xiáh³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² hi³ dxú⁴ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ ba². Chiaah¹ ta² dxú⁴ nɨ³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh² jmɨ́yh³ du³ñuúh² hi³ dɨ³nieéy² nɨ³. Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²hoy³ jɨɨ⁴ hi³nɨ³. Hi³fooyh³² diáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ ba².
Chie̱y³ foóh¹ hi²yaa⁴²a² voo³²a² chie̱é̱yh¹ cuu²
Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ hí⁴hé⁴ ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ ga³ji̱i̱h⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ xiaa³dsaa³² chiáh² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ ga³ji̱i̱h⁴ chie̱é̱yh¹ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²yaa²a² chia̱a̱h²a² Dios nɨ³, hi³hí̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱y³ hi³ ca³bi³sa³ chiáh² hi³ há⁴hé³ ñi³² cáh³ti³² xɨ³hé³ja̱³. Jmáyh² hi³ ta²ji̱i̱³ ba² niaá⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ je³ fáh⁴dxɨɨ́³ dsɨɨ³², je³ fáh⁴chi¹, je³ hi³hí̱³ ga³liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² dsa³, baáy⁴ je³ hi³hí̱³ dɨ́h¹ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ xa³ hí⁴jmeé⁴ dsa³. Jmáyh² hi³ ca³dah²tɨ̱́y³ ca³dah²nɨɨ́y³ ba² diáh⁴ chiaah¹ hi³ ma³yeéy⁴ dxɨ² diáh⁴. Há⁴hé³ máh⁴ dɨ³cui̱i̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³², baáy⁴ ca³dah²jmee⁴ hi³ ca³dah²naayh³² Dios duh³ hí⁴jooy³ hí⁴xaa³² diáh⁴. Há⁴ hi³dxaa⁴u³ vo̱ó̱h²u³ niu³ chiáh² diáh⁴ hi³nɨy³². Joó⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² ga³naayh³² Dios, liu³u²xɨ³ ga³ji̱í̱h⁴ dxú⁴ liáh³nɨɨh¹ hi³ xa³ chiáh², mɨ²ja̱³ hi³hí̱³ si¹ hi²xiáh³ xaa³². Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² chia̱²a² bí⁴dxia⁴²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ba² há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi²chia̱a̱⁴²a² mɨ² ma³ju̱⁴²a². Hi³ja̱³ mɨ³ja̱³ ruh³ hu̱² xa³ hi³ hi²chia⁴²a² ba², hu̱² xa³ mɨh³ hi²chih²a², ga³jmee⁴ hí⁴ji̱í̱h²a² liáh³nɨɨh¹ hi³ xa³ chiaa⁴²a² ba². Joó⁴ hi²xiáh³ chie̱y³ foóh¹ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴xaa³². Hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ liá³ chiáh² diáh⁴. Hi²xiáh³ jlah³ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² diáh⁴ nɨ³, há⁴hé³ xiáh³ niaáh² cáh³ti³², hi³ja̱³ hi²xiáh³ ca³dah²yeey³² mii⁴ diáh⁴. 10 Liu³u²xɨ³ hi²jmee²a² niaa³²a² chiaa⁴²a² cuu², mɨ²ja̱³ ña²hé³ bɨh¹ hí⁴ñii³ dsɨ³²a² hi²jmee²a² duh³ hí⁴tɨ̱́⁴a². Xe̱y³ diáh⁴ hi³ ma³dah²tiú² cáh³ti³² hi³ ca³dsa³taáy³ chiaah¹ hi³ bií⁴ dɨ³niaá⁴ chiáh² diáh⁴ cuu². Hi³ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ cɨ̱yh³beeyh³² diáh⁴ ja̱³nɨ́⁴.
Liáh³la³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² jnia² ca³dsa³taá³a²
11 Joó⁴ niu³ Timoteo, dsa³ chié̱y² Dios, há⁴ hi³jmeey³ liáh⁴jɨ³ hi³nɨ³. Hi³ñí³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba², hi³naah⁴u³ Dios, hi³gua³taá³u³ dxú⁴ chiáh², hi³jmeey³ naá⁴u³ ja̱á̱y¹ oóh²u³, hi³tiaá⁴ hi³ra̱á̱h⁴u³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, baáy⁴ hi³jmeey³ vá¹jaa³u³ ba². 12 Hi³cuooy³² vo̱ó̱h²u³ hi³ bií⁴ hi²jmeey³ he̱é̱yh³ fi¹ hi³ ma³húy² nɨ³. Hi³jmeey³ chiú̱h²u³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ dsá⁴yeéy⁴ nɨ³, chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴teé⁴ niu³ Dios. Chiaah¹ ma³ŋɨ́³ ba² ma³féyh¹ hi³ ca³gua³taá³u³ chiáh² baáy⁴ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ cá⁴dah²nuú³ mɨ²ja̱³. 13 Ñúh³a² Dios hi³ ca³bi³yaá⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, hi³nɨy³² nɨ³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² hi³ ga³fooh³²á⁴ niu³ la³. Ba² na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chia̱á̱²á⁴ Ñúh³a² Jesucristo, hi³ gá⁴liú³ liáh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² rúh⁴ñi² Poncio Pilato. Hi³ja̱³ jmɨ́yh³ liáh³ xiaa³dsaa³² nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niu³: 14 Hi³nuuy³ dsaá² chiáh² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, há⁴ hi³tuy³² cáh³ti³² hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³. 15 Mɨ² ma³dxa³héy³ liáh³ja̱³ mɨ²ja̱³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ hí⁴jnieey³² ca̱á̱h³. Chiaah¹ ja̱y³ Dios ba² nɨ³ dxúy⁴ cáh³ti³², Ja̱y³ ñaá² ba² nɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴, hi³nɨy³² nɨ³ jmɨ́yh³ Rey, hi³nɨy³² nɨ³ jmɨ́yh³ Fii² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 16 Ti̱¹ hi³nɨy³² ba² nɨ³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴jú̱y³, baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ veyh³ jmɨɨ́⁴ xi² jey¹ hi³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴jé̱yh⁴ yeey⁴ xi² jey¹ nɨ³. Gu³xɨ³ hí̱³ jnia² há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joo⁴²a², ba² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²joo⁴²a². ¡Hi³ja̱³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴ ba² hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá², chiaah¹ ja̱y³ ñaá² ba² hee⁴ fáh⁴lí³! Amén.
17 Hi³fooyh³² diáh⁴ hi³ dɨ³xaa³² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²bi³sa³ chiáh² diáh⁴. Ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²bi³feeh⁴ dsɨ́² hi³ xa³fáh³ chiáh² diáh⁴, chiaah¹ hí⁴dxa³ ba² xé̱yh² hi³nɨ³. Cua²dah²bi³feeyh⁴ dsɨ́² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³ ba², hi³ ga³cuoó⁴ jnia² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiaa⁴²a² duh³ hí⁴jooy³ dsá⁴ha³ dsá⁴ŋɨ́³a² dxú⁴. 18 Hi³fooyh³² diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ cua²dah²jmeé³ liáh⁴jɨ³ ta² dxú⁴ ba², duh³ hí⁴ñuúyh³ cáh³ti³² ta² dxú⁴ chiáh² diáh⁴. Hi³fooyh³² diáh⁴ hi³ cua²dah²jmeé³ dxú⁴ dsɨ́² diáh⁴ ba², baáy⁴ cua²lí³ dsɨ́² diáh⁴ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh². 19 Chiaah¹ xɨ³ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ si¹ hí⁴sa³ hí⁴fáh³ chiáh² diáh⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ xi² há⁴hé³ máh⁴ dsá⁴yeéy⁴ cáh³ti³² nɨ³. Baáy⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ hí⁴dah²güe³ ca̱³ñiih³² xi² há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ diáh⁴.
Xa³ gɨh¹ hi³ gá⁴táyh² guaa³ Timoteo ja̱³
20 Timoteo, hi³jmeey³ he̱é̱yh³ jɨɨ⁴ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaay³² nɨ³. Há⁴ hi³nuuy³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² fáh⁴liu⁴ hi³ há⁴hé³ xiáh³ hí⁴jmeé⁴ ta². Há⁴ hi³jmeey³ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ hi³ lii³²a² jmɨɨh⁴. 21 Chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² hi³nɨ³, hi³ja̱³ ma³dah²tiú² fi¹ hi³ ma³taah²a² nɨ³.
Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niu³ Dios ba². Amén.