Hi³dxá³ tú̱⁴ xi³ chiáh² Pablo hi³ gá⁴xɨ́y⁴ chiáh² Timoteo
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ nɨ³ Pablo, hi³ gá⁴dxɨy³ Dios duh³ hí⁴lí³á⁴ apóstol chié̱y² Jesucristo jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² ñaá². Gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ duh³ hi²jmeey⁴² juúh⁴ hi³ hí⁴cuó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ dsá⁴yeéy⁴ cáh³ti³² chiaah¹ liáh³ja̱³ ma³féh³ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiaa⁴²a² dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús. Ga³sɨ́⁴á⁴ chiú̱h²u³ xi³ la³ ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴. Ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Ñúh³a² Dios hi³ cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niu³, baáy⁴ gua²chiá̱³ mih³ gua²ñí² niu³ duh³ hi²ñí³ naá³u³ chia̱á̱h¹u³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chiú̱h²u³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Ga³jmee⁴ hi²he²a² fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo
Ga³jmeey⁴ ta² chiáh² Dios baáy⁴ je¹á² ba² xiaa³dsaa³² ga³ji̱í̱y⁴ ñeéy⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ cá⁴dah²guá³ diáh⁴ xa²yeey⁴² ñú⁴uuyh⁴². Jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³ ca³lɨ³liíyh⁴ dsɨy⁴ niu³ mɨ² ga³liu⁴²á² Dios, hi³ja̱³ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba² ga³cuoó⁴á⁴ jmɨ²heé¹ Dios nɨ³ chiú̱h²u³. Ca³lɨ³liíyh⁴ dsɨy⁴ hi³ jla⁴²u³ liáh³ jaáh²á⁴ nɨ³, hi³ja̱³ naáy⁴ hi²joo¹á² niu³ ca̱á̱h³ duh³ hí⁴jé⁴ ca̱á̱h³ dsɨy⁴. Ca³lɨ³liíyh⁴ dsɨy⁴ hi³ ca³gua³taá³u³ dxú⁴ chiáh² Dios, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴taáy³ dxú⁴ xa²yeéy¹ Loida nɨ³, ba² liáh³ja̱³ niáh³ chiú̱h²u³ Eunice nɨ³, hi³ja̱³ jmɨ́yh³ ga³ji̱í̱y⁴ hi³ ba² ca³gua³taá³u³ dxú⁴ cáh³ti³² niu³.
Hi³ja̱³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niu³ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmeey³ jɨy³ túh²háy² cáh³ti³² ta² hi³ gá⁴cuoó⁴ niu³ Dios nɨ³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴jnieey⁴ guaay⁴ nɨ³ ñiíh² chiú̱h²u³. Chiaah¹ há⁴hé³ gá⁴cuóy² jnia² Dios nɨ³ Espíritu chié̱y² duh³ hi²jmee²a² foh⁴hii³²a². Gá⁴cuóy² jnia² Espíritu hi³ hee⁴ fáh⁴lí³ ba². Baáy⁴ Espíritu chié̱y² nɨ³ ca³bi³jmeéy³ jnia² hi³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a², baáy⁴ ca³dsa³tia̱a̱² chiaa⁴²a² duh³ há⁴hé³ hi²cuoo²a² voo³²a² chiáh² hi³ mɨ³hee³². Hi³ja̱³ há⁴ hi³jmeey³ hií²u³ hi³ hi²jmeey³ juúh⁴ chiáh² Ñúh³a² nɨ³, ba² há⁴ hi³jmeey³ hií²u³ gu³xɨ³ ba² hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹ hi³ fáh⁴ hi³ ga³hoy⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo nɨ³. Hi³cuo³²u³ vo̱ó̱h²u³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²u³ chia̱á̱h¹u³ jniá³ hi³ fáh⁴ hi³ ga³he⁴²a² juúh⁴ dxú⁴ nɨ³, chiaah¹ hí⁴cuoó⁴ ba² jnia² Dios nɨ³ hi³ bii³²a² duh³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴ra̱á̱h⁴a². Chiaah¹ hí̱³ba² ñaá² ja̱³ gá⁴lieéy² jnia² chiáh² dsaa² chiaa⁴²a², baáy⁴ gá⁴teé⁴ jnia² duh³ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³². Joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ xa³ hi³ gá⁴jmee²a² ja̱³, jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá² ba² ja̱³. Baáy⁴ hi³ dɨ́h¹ gá⁴jmeé³ ba² ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús, liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴dxá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 10 Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ hi³ ma³güey⁴ Cristo Jesús hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³, ma³lɨ³lii⁴ liáh³xɨ³ bií⁴ dɨ́h¹ nieéy² jnia², chiaah¹ gá⁴tiuúyh² cáh³ti³² chiáh² fáh⁴ju̱y¹. Hi³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² juúh⁴ dxú⁴ chiáh² nɨ³, ca³lɨ³dsaa⁴²a² hi³ hí⁴jooy³ ba² hi²yaa²a² chia̱a̱h²a² ca̱³ñiih³².
11 Gá⁴tiéyh² guaay⁴ Dios nɨ³ hi³ hi²hoy⁴² juúh⁴ dxú⁴ la³, gá⁴jméy² jniá³ ja̱y³ apóstol duh³ hi²hoó⁴á⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. 12 Jmɨ́yh³ vih²chiaah¹ hi³nɨ³ nɨ³ cɨ̱h³beeh³²á⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴. Joó⁴ há⁴hé³ hiíy² cáh³ti³² gu³xɨ³ ba² jmiih⁴, chiaah¹ cui̱i̱⁴²á⁴ ba² dxú⁴ Dios hi³ ca³dsa³taá³á⁴ chiáh² nɨ³. Há⁴hé³ xa³ dxaáh² cáh³ti³² ga³ji̱í̱y⁴, hí⁴tiaá⁴ ba² hí⁴heéh⁴ hí¹ hi³ ná⁴tayh¹ guaay⁴ ga³hoy⁴ la³, hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴hɨɨ́⁴ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³.
13 Hi³ja̱³ há⁴ hi³tuy³² cáh³ti³² fáh⁴he² hi³ xiaa³dsaa³² hi³ ma³hoó⁴á⁴ niu³ nɨ³, gua³taáy³ chiú̱h²u³ liáh³nɨ³ chiáh² Dios ba², baáy⁴ hi³jmeey³ naá⁴u³ ja̱á̱¹ oóh²u³ liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ jnia² Cristo Jesús nɨ³. 14 Hi³haayh³ hí¹ fáh⁴he² dxú⁴ nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu Santo hi³ jey¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² nɨ³.
15 Mɨ³maáy³ ba² hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ vó⁴ Asia nɨ³ cá⁴dah²tiúy² jniá³, ji̱í̱⁴ Figelo chie̱é̱yh¹ Hermógenes nɨ³. 16 Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ Dios familia chié̱y² Onesíforo, chiaah¹ ma² jáh³ tiaah² gá⁴tia̱a̱² chieéy⁴, há⁴hé³ lɨ́⁴hiih⁴ cáh³ti³² gu³xɨ³ ba² hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹. 17 Xiáh³ hi³ gá⁴naayh³² jniá³ ba² liáh³ gá⁴guá³ fɨɨ³ Roma, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴dsaáyh⁴ jniá³. 18 Gua²chiá̱³ mih³ Dios nɨ³ cua²ñí² jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ ñi². Mɨ³maáy³ ba² dxú⁴ hi³ hi²xiáh³ gá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a² liáh³ca̱á̱h³ ya²yaa²a² fɨɨ³ Éfeso nɨ³.