2
Ja̱y³ soldado dxúy⁴ chié̱y² Jesucristo
Hi³ja̱³ niu³ ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, hi³ca̱y³ hi³ bii³²u³ chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ dɨ́h¹ ga³cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús nɨ³. Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³nuuy³ ga³hoó⁴á⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³, hi³táh⁴u³ guaa³ diáh⁴ hi³ ga³ji̱i̱³²u³ niu³ hi³ he̱é̱yh³ chiáh², diáh⁴ hi³ lii³²a² lí̱y³ hí⁴dah²hé⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²heé⁴ gɨh¹ dxeeyh⁴ dsa³.
Niu³ ga³jmeey³ ta² chiáh² Jesucristo nɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmeey³ bí⁴háy² liáh³xɨ³ ja̱y³ soldado hi³ dxúy⁴, gu³xɨ³ ba² ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²u³. Ja̱y³ soldado hi³ niaá⁴ hí⁴jmeé⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ comandante chié̱y², há⁴hé³ ga³dxeey³ ñaá² chiáh² gɨh¹ dxaáh² ta² hi³ dsa³lí³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Ba² liáh³ja̱³ ga³lɨ́³ chiáh² ja̱y³ hi³ ga³caa⁴, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴tɨ̱́y⁴ premio xɨ³ há⁴hé³ hí⁴caá⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴. Ja̱y³ dsa³ hi³ ga³cuoó⁴ dsɨ́² ga³jmee⁴ ta² xi²nuu³, ñaá² ba² ga³jmee⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ dsa³jéy⁴ chiáh² hi³ ma³raa³ ja̱³. Hi³ta³ hi³hɨy³ liáh³xɨ³ ga³fooh³²á⁴ niu³ nɨ³, baáy⁴ ñaá² Ñúh³a² nɨ³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴dsaa⁴u³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴.
Hi³bi³liih⁴²u³ háy² Jesucristo hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³. Ba² na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² dxaa⁴² David liáh³xɨ³ dsa³féh³ juúh⁴ dxú⁴ hi³ ga³hoy⁴ nɨ³. Hi³ fáh⁴ hi³ ga³hoy⁴ fáh⁴liu⁴ nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ cɨ̱h³beeh³²á⁴. Mɨ³na³ñuú⁴á⁴ cadena bɨh¹, liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ xa³ dsaa² gaáy³ chiáh² ba² lii³²a². Joó⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴jooy³ hí⁴ñuu² cadena fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. 10 Hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³ji̱í̱y⁴ gu³xɨ³ ba² cɨ̱h³beeh³²á⁴ chiaah¹ hi³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ ma³dxɨy³ Dios nɨ³ ba² nɨ³, duh³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ dxú⁴ dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús nɨ³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ liih² hi³nɨ³ baáy⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴dsá⁴yeéy⁴.
11 Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² nɨ³ fáh⁴liu⁴ la³:
Xɨ³ hí⁴jú̱³a² chiáh² Cristo, ba² hí⁴ji̱i̱h⁴²a² ca̱á̱h³ chia̱a̱h²a².
12 Xɨ³ hí⁴tiaá⁴a² hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a²,
ba² hi²chiuuh⁴²a² hiíh⁴ chia̱a̱h²a².
Xɨ³ nɨ³ hi²feh²a² hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴²a²,
ba² liáh³ja̱³ hí⁴féh³ chiaa⁴²a².
13 Xɨ³ há⁴hé³ hi²jmee²a² he̱é̱yh³ chiáh² liáh³xɨ³ ma³feh²a², joó⁴ ñaá² yáh¹ jmee⁴ chiáh² liáh³nɨ³ xiaa³dsaa³²,
chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴tiuu⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴.
Ja̱y³ hi³ lí̱y³ hí⁴jmeé⁴ ta² dxú⁴ chiáh² Jesús
14 Hi³bi³liih⁴²u³ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ nɨ³ chiáh² hi³nɨ³. Liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Dios nɨ³ hi³bi³xɨh¹u³ dsɨ́² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²liú⁴ ñuú³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ ta². Chiaah¹ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² hi³nɨ³, jmáyh² hi³ ga³yeey³² ba² diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³. 15 Hi²jmeey³ liáh³nɨɨh¹ lɨ́⁴ hí⁴jooy³ duh³ mɨ² gua³naay³ rúh⁴ñi² Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴bí⁴hɨɨ́⁴u³ dxú⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ mozo hi³ há⁴hé³ xa³ he²chiaah¹ hí⁴cá̱² fáh⁴hiíh⁴. Hí⁴lí³u³ ja̱y³ dsa³he⁴ hi³ ga³he⁴ fáh⁴liu⁴ xiaa³dsaa³² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹. 16 Há⁴ hi³dxaa⁴u³ vo̱ó̱h²u³ chiáh² diáh⁴ hi³ ña²hé³ ba² ca³dah²xa³ ca³dah²he⁴ nɨ³. Chiaah¹ fáh⁴liu⁴ hi³nɨ³ hí⁴jéy⁴ jnia² vɨ̱ɨ̱́³ cáh³ti³² chiáh² Dios. 17 Hi²xiáh³ ga³yeey³² jnia² fáh⁴he² chiáh² diáh⁴, ga³lɨ́³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ dsaá¹ hi³ bií⁴ ca³dsa³hɨɨ́². Liáh³ja̱³ cɨ̱ɨ̱yh³² Himeneo chie̱é̱yh¹ Fileto nɨ³. 18 Ma³dah²tiú² cáh³ti³² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³. Dah²féh³ hi³ ma³ŋɨ́³ ba² ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹. Hi³ja̱³ dah²bi³taay³ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³. 19 Joó⁴ hi²xiáh³ ba³ niaá² fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴dxá³ Dios nɨ³. Ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ xaah¹ yah³ hi³ na³xɨɨ² liáh³la³: “Cui̱i̱⁴ ba² Dios nɨ³ diáh⁴ dsa³ chié̱y².” Ba² na³xɨɨ² liáh³la³: “Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Ñúh³a² nɨ³, ga³jmee⁴ hí⁴dah²tiú² liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³².”
20 Liu³u²xɨ³ ca̱a̱³ ñú² gaáy³, nɨɨ́⁴ xa³ ñuú³ niaa³² cueh²vɨ̱ɨ̱́⁴. Xa³ hi³ ná⁴lɨ¹ ñí¹niaá³ ñí¹tiaa³. Ba² xa³ hi³ ná⁴lɨ¹ chie̱é̱yh¹ na¹ma³ ha²xɨ² gɨh³ ji̱i̱⁴. Hí⁴jmeé⁴ ta² mɨ² hí⁴jmeé⁴ ta² cueh²vɨ̱ɨ̱́⁴ hi³ dxú⁴ cáh³ti³². Ba² xa³ mɨ² hí⁴jmeé⁴ ta² hi³ sáy⁴ ba². 21 Ba² liáh³ja̱³ xa̱³²a² jnia². Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ hi²tiu⁴²a² liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³² nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴tɨ̱́⁴a² ta² hi³ dxú⁴ gɨh¹. Chiaah¹ hi³ mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³a² ba², hi³ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴jmeéh⁴ jnia² ta² Ñúh³a² nɨ³. Hí⁴cuoó⁴ jnia² ca̱a̱³ ta² hi³ dxú⁴ gɨh¹ hi²jmee²a².
22 Há⁴ hi³jmeey³ cáh³ti³² niu³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² diáh⁴ mɨ¹liuh² nɨ³, hi³ñí³ xiaa³dsaa³² ba², gua³taáy³ chiú̱h²u³ liáh³nɨ³ chiáh² Dios, hi³jmeey³ naá⁴u³ diáh⁴ dsa³, hi³ñí³ naá³u³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ dsa³ ba². Liáh³ja̱³ ba² hi³jmeey³ chia̱á̱h¹u³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca̱a̱y³ túh²dsɨ́² ca³dah²naayh³² Ñúh³a² nɨ³. 23 Há⁴ hi³jmeey³ he̱é̱yh³ chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²liu⁴ ñuú³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ jlah³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ hí⁴jmeé⁴ ta². Mɨ³maáy³ ba² hi³ hi³nɨ³ nɨ³ ga³ñii³ liáh⁴jɨ³ fáh⁴chi¹. 24 Ja̱y³ xɨh³chie̱y³² Ñúh³a² nɨ³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴liú⁴ ñuú³ he² liáh³nɨ³. Ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ dxú⁴ dsɨ́² chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨy³ dsa³ ba². Ba² ga³jmee⁴ hi³ tɨɨy³² hí⁴hé⁴ dxú⁴, baáy⁴ niaáh² hi³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² chie̱é̱yh¹ dsa³. 25 Ñá³dxú⁴juúh⁴ ba² ga³jmee⁴ hí⁴bí⁴jmeéy³ diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹, duh³ hu̱² hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³. 26 Mɨ²ja̱³ gɨh¹ hí⁴chii⁴ hí⁴liíh⁴ diáh⁴ duh³ hí⁴lieéy³ diáh⁴ chiáh² liá³ chiáh² hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. Chiaah¹ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ ga³juuy³² diáh⁴ dsa³ duh³ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ ñaá².