13
Liáh³la³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴féh³ Pablo ja̱³
Hi³la³ nɨ³ hi³dxá³ nɨɨh⁴ tiaah² hi³ ñii⁴ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³. Gu³xɨ³ hé³ ba² dsaa² hi³ hí⁴dah²cuó⁴ chiáh² dsa³, niaáh² liáh³bií⁴ aá⁴aay³ dsa³ñi³² duh³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ hi³ dah²féh³ ja̱³. Liáh³ca̱á̱h³ je¹á² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ hi³dxá³ tú̱h⁴ tiaah² ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴xɨh¹á² há²ah³, baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ hi³ je¹á² vɨ̱ɨ̱́³ la³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ ca̱á̱h³ hi³ mɨ² ma³dxaá²á⁴ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hi²jmeey⁴² xa³ fáh⁴je̱e̱³² chieéy⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeé³ mɨ³hee³² liáh³ca̱á̱h³ ja̱³, ba² liáh³ja̱³ gɨh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ hi³ dah²jmee⁴ mɨ³hee³² ja̱³nɨ́⁴. Mɨ²ja̱³ hí⁴lii⁴ hi³ ga³liu⁴ Cristo nɨ³ dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³, chiaah¹ liáh³ja̱³ nɨ³ naa³ah³ hi³ há⁴hé³ ga³nuu³ah³ dsaá² nɨ³. Joó⁴ há⁴ja̱³ va²jlɨh² hí⁴jmeéh⁴ niaá⁴ah³ Cristo nɨ³, xiáh³ hi³ hí⁴lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² hee⁴ fáh⁴lí³. Gu³xɨ³ ba² ruh³ cá⁴dah²tie̱e̱y³ dsaah⁴ cruz liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ vá¹jlɨ́yh¹ joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ na³ji̱í̱yh⁴ ba² vih²chiaah¹ fáh⁴lí³ chiáh² ñaá² Dios. Ba² liáh³ja̱³ jniaah¹ há⁴hé³ xa³ hi³ bii³²ah¹ lii³²a² chia̱a̱h²ah¹ Cristo nɨ³. Joó⁴ mɨ² mɨ³hi²liu²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ na³ji̱í̱h⁴ah¹ ba² chia̱a̱h²ah¹ Cristo nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴lí³ chiáh² ñaá² Dios, liáh³ja̱³ ba² hi²jmeeh²ah¹ niaá⁴ah³.
Hi³ja̱³ hi³ca̱³ah³ dxú⁴ cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ xɨ² he̱é̱yh³ ba² mɨ³ca³gua³taá³ah³ dxú⁴ chiáh² Dios nɨ³. Hi³ya³dsaa⁴ah³ hiíh⁴ vo̱ó̱h²ah³ xɨ² jmee³ah³ ba² he̱é̱yh³. ¿Ha²xɨ² há⁴hé³ cui̱i̱⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³? ¿Xɨ² há⁴hé³ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Jesucristo nɨ³? Ja̱³ba² xɨ³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² ba². Ba² naáy⁴ hi³ hu̱² hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴ah¹ cua̱a̱y¹ná² jniaah¹. Baáy⁴ hi²xiáh³ ga³liu⁴²ah¹ Dios ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ hi³ hu̱² há⁴hé³ hi²jmee³ah³ gu³xɨ³ hé³ ba² hi³ mɨ³hee³², joó⁴ há⁴ja̱³ duh³ hí⁴lii⁴ hi³ na³lɨ́⁴ah¹ cua̱a̱y¹ná² nɨ³. Niaa³²ah¹ hi³ hi²jmee³ah³ hi³ dxú⁴ ba² gu³xɨ³ ba² ruh³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah¹ cua̱a̱y¹ná² jniaah¹. Chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴a² hi²tiuuh⁴²a² hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, ná⁴lɨ¹ chiáh² hi²cuo²a² hi³ bií⁴ ba². Hi³ja̱³ nɨ³ ca³lɨ³jé⁴ dsɨ³²ah¹ liu³u²xɨ³ mɨ² há⁴hé³ xa³ hi³ bii³²ah¹, mɨ³ja̱³ ruh³ hu̱² xa³ hi³ bii³²ah³ niaá⁴ah³. Jmɨ́yh³ ga³ŋɨɨh²ah¹ chiáh² Dios duh³ hu̱² hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ah³ gɨh¹. 10 Ga³sɨ́⁴á⁴ fáh⁴liu⁴ chia̱á̱²ah³ liáh³ rúh⁴ je¹á² la³ duh³ja̱³ há⁴hé³ hi²jmeey⁴² sɨ̱h⁴²á⁴ mɨ² ma³dxaá²á⁴ nɨ³ chiaah¹ ga³cuoó⁴ ba² jniá³ jú¹hiíh⁴ Ñúh³a² nɨ³ hi³ hi²jmeey⁴² sɨ̱h⁴²á⁴, joó⁴ hi³ ya³tie̱e̱y⁴² chia̱á̱²ah³ ba², há⁴ja̱³ hi³ hi²yaa⁴²á² niaá⁴ah³.
11 Nɨɨh¹ nɨ³ ba² nɨɨh¹ hi³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³. Tia̱a̱³ah³ ba² du³ñuúh²ah³. Bi³jee⁴² há²ah³, cuoó¹ah³ há²ah³ hi²ñí³ah³ gɨh¹ xiaa³dsaa³². Hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³, gua²ji̱i̱h⁴ chia̱á̱²ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³, baáy⁴ hi³ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³ ja̱á̱¹oóh²ah³. Baáy⁴ Dios nɨ³ hí⁴chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³, hí̱³ba² Dios hi³ ga³jmee⁴ hi³ niaah⁴²a² dxú⁴ baáy⁴ hi³ niaa³²a² oóh²a². 12 Hi³hí̱¹ah³ hi³jmeeh³²ah³ oóh²ah³, hi³cuh³ah³ ñi² oóh²ah³ joó⁴ há⁴ja̱³ dxaáh² cua̱a̱y¹ná². 13 Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³, ca³lɨ³liíh⁴ dsɨ́² diáh⁴ niaá⁴ah³.
14 Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, cua²nieéy² chiáh² niaá⁴ah³ liáh³nɨ³ Dios nɨ³, baáy⁴ cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Espíritu Santo nɨ³. Amén.