Xi³ chiáh² Pablo hi³ gá⁴xɨ́y⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² vó⁴ Galacia
1
Jniá³ Pablo la³ na³lɨ́⁴á⁴ apóstol chié̱y² Jesucristo, chiaah¹ ñaá² nɨ³ gá⁴teé⁴ jniá³. Ba² gá⁴teé⁴ jniá³ Ñúh³a² Dios hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ Jesús nɨ³. Há⁴hí̱³ dsa³ nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³, ba² há⁴hí̱³ dsa³ nɨ³ gá⁴tiéyh² guaay⁴ ta² la³. Ga³sɨ́⁴á⁴ xi³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ vó⁴ Galacia nɨ³, na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ nieeyh⁴² la³. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Gá⁴cuóy² ñaá² Jesús ja̱³ gá⁴jú̱y⁴ vih²chiaah¹ dsaa² chiaa⁴²a² duh³ hí⁴lieéy² jniá³ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ mɨ³hee³² la³, chiaah¹ liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² ñaá² Ñúh³a² Dios. Hi³ja̱³ ca̱³ñiih³² ba² ga³jmee⁴²a² gaáy³ chiáh². Amén.
Há⁴hé³ xa³ gɨh¹ dxaáh² juúh⁴ dxú⁴
Hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ nieéy² jnia² Cristo nɨ³ hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴teé⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³, joó⁴ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨy⁴ liáh³xɨ³ ma³jmeé¹ah³ hi³ xé̱yh² ba² ma³tiú⁴ah³ Dios duh³ mɨ³jmee³ah³ he̱é̱yh³ dxaáh² juúh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³ji̱i̱h⁴ chie̱é̱yh¹ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo nɨ³. Há⁴ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ xa³ gɨh¹ dxaáh² juúh⁴ dxú⁴, dɨ́h¹ joó⁴ xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³dxɨɨ́y² niaá⁴ah³ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²guáyh² juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo nɨ³. Hi³ja̱³ cua²dsa³yeéy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³nɨ³. Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ jniaah¹, hu̱² gɨh³ ja̱y³ ángel hi³ hí⁴xiaá² yuuh¹ güii³, ba² cua²dsa³yaá⁴ah¹ xɨ³ nɨ³ hi²guah⁴²ah¹ juúh⁴ dxú⁴ hi³ gá⁴hee²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³. Hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ ca̱á̱h³ ja̱³ba² hi³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³, hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cua²dsa³yeéy⁴ cáh³ti³² xɨ³ xe̱y³ hi³ hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³ juúh⁴ hi³ na³guayh⁴ liáh³xɨ³ hi³ gá⁴hee²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³.
10 Há⁴ja̱³ hi³ fayh⁴ liáh³nɨ³ duh³ hí⁴lí³ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ nɨ³. Naáy⁴ hi³ hu̱² hí⁴lí³ dsɨ́² Dios ba². Chiaah¹ liu³u²xɨ³ rúh⁴ jmeey⁴ liáh³xɨ³ dɨ³niaá⁴ diáh⁴ dsa³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ na³lɨ́⁴á⁴ xɨh³chie̱y³² Cristo hu̱² liáh³ja̱³.
La³ dsa³féh³ liáh³xɨ³ gá⁴dxɨy³ Jesús ja̱³ Pablo
11 Naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ du³ñuúh²á⁴ hi³ há⁴ja̱³ ja̱y³ dsa³ nɨ³ ga³ñii³ dsɨ́² juúh⁴ dxú⁴ hi³ ga³hoy⁴ nɨ³. 12 Há⁴ja̱³ ja̱y³ dsa³ nɨ³ gá⁴cuoó⁴ jniá³, há⁴ja̱³ ja̱y³ dsa³ nɨ³ gá⁴heé⁴ jniá³, jmɨ́yh³ ñaá² Jesucristo ba² nɨ³ gá⁴heé⁴ jniá³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ chiáh².
13 Foóh¹ mɨ³maá³ah³ ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeéy⁴ mɨ² dsa³jéy⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ oóh²á⁴ israelitas nɨ³, hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ cá⁴bí⁴chií⁴á⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Jesús nɨ³, gá⁴lɨ́⁴ dsɨy⁴ hi²bi³dxa⁴²á⁴ diáh⁴ cáh³ti³². 14 Baáy⁴ ná⁴ŋɨ¹á² gɨh¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ oóh²á⁴ hi³ ree³ ji̱i̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² chiaah¹ ga³jmeey⁴ gɨh¹ he̱é̱yh³ diáh⁴ costumbres chiáh² diáh⁴ xa²yaa²ah¹ ñú⁴uuh²ah¹. 15 ¡Joó⁴ xa³ hi³ gá⁴lɨ́⁴! Chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴sa̱⁴²á⁴ lɨ́⁴ bih³ gá⁴dxɨy³ jniá³ Dios nɨ³ chiaah¹ hi³ fáh⁴ hi³ booy¹ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́². Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² ñaá² mɨ²ja̱³ nɨ³ gá⁴teé⁴ jniá³, 16 baáy⁴ gá⁴jmeé³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴²á⁴ Jesús duh³ hi²hoó⁴á⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh². Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴²á⁴ Jesús ja̱³, há⁴hé³ gá⁴jmeéh⁴á⁴ ñeéy⁴ tiá³bí³ hi³ hi²ŋɨɨ́h⁴á⁴ juúh⁴ diáh⁴ dsa³ jmiih⁴² ja̱³ ga³jmee⁴ hi²jmeey⁴². 17 Ba² há⁴hé³ ñii⁴²á² Jerusalén ya²liu⁴²á² diáh⁴ hi³ mɨ³na³lɨ́y⁴ apóstoles liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴lí³á⁴ jniá³. Xiáh³ vó⁴ Arabia ja̱³ ba² ñii⁴²á². Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ba² ŋáh²á⁴ ca̱á̱h³ fɨɨ³ Damasco.
18 Hi³dxá³ nɨ³ ji̱i̱³ liáh³ja̱³ ba² ñii⁴²á² Jerusalén hi³ ya²mé⁴á⁴ Pedro. Dxiá⁴ñá³ jmɨɨ́¹ ba² nɨɨh¹ gá⁴cueeh⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á². 19 Joó⁴ ba² há⁴hé³ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³ gá⁴joó²á⁴, ti̱¹ Jacobo ja̱á̱¹ ñaá² Ñúh³a² Jesús ja̱³ ba² gá⁴joó²á⁴. 20 Ga³joo³² Dios hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² nɨ³ hi³ ga³xɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ la³. Há⁴ja̱³ hi³ ga³juúy⁴ nɨ³.
21 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ñii⁴²á² vó⁴ Siria baáy⁴ ñii⁴²á² vó⁴ Cilicia. 22 Há⁴hé³ mɨ³dɨ³cui̱i̱y⁴ jniá³ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Cristo hi³ nieeyh⁴² Judea nɨ³ mɨ²ja̱³. 23 Ti̱¹ hi³ ca³dah²nuu³ chieéy⁴ liáh³xɨ³ ca³dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ba²: “Hí̱³ba² hi³ gá⁴jmeéh⁴ jnia² mɨ³hee³² mɨ² dsa³jéy⁴ hi³ gá⁴laá⁴ hí⁴bí⁴dxey³ jnia² cáh³ti³² nɨ³, hí̱³ba² hi³nɨy³² nɨ³ mɨ³he⁴ chiáh² Jesús nɨ³ ja̱³nɨ́⁴.” 24 Hi³ja̱³ hi²xiáh³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios chiaah¹ hi³ gá⁴guáyh² jniá³ ja̱³.