2
Cá⁴dah²jméy² cua̱a̱y¹ná² Pablo ja̱³
Hi³dxá³ dxiá⁴chiú̱³ ji̱i̱³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ba² ñii⁴²á² ca̱á̱h³ Jerusalén ja̱³ chia̱a̱h⁴²á² Bernabé, ba² ñií¹ Tito ja̱³. Ñii⁴²á² nɨɨ́⁴ chiaah¹ Dios ja̱³ cá⁴bí⁴jmeéy³ jniá³ hi³ ga³jmee⁴ ñii⁴. Liáh³ca̱á̱h³ je¹á² nɨɨ́⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨh⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ mii⁴ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² na³ta̱a̱y⁴ ñi², duh³ gá⁴foóh²á⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ juúh⁴ dxú⁴ hi³ ga³hoó⁴á⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ja̱³, chiaah¹ há⁴hé³ naáy⁴ hi³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ ma³lɨ⁴ ba² ta² ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²féh³ hi³ dxú⁴ ba² ta² ja̱³. Baáy⁴ ñé⁴ Tito hi³ chia̱a̱h⁴²á² ja̱³ há⁴hé³ cá⁴dah²jmeéh⁴ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ hi³ hí⁴lí³ circuncidado gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ dxú⁴ dɨ³ñi³² hi³ griego ba² ja̱³. Há⁴hé³ cá⁴dah²liú³ ñuú³ chiáh² hi³ ja̱³, gu³xɨ³ ba² xe̱y³ hi³ dɨ³niaá⁴ liáh³ja̱³. Chiaah¹ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² caayh³² ba² jee⁴² chiaa⁴²ah¹ ja̱³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmey³² mii⁴ du³ñuúh²a², dah²tia⁴ dah²jmee⁴ hi³ dah²nuu³ ba² liáh³xɨ³ liu⁴²ah¹ ja̱³. Há⁴hé³ ji̱i̱h⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ ga³he⁴²ah¹ hi³ ná⁴tu¹ah¹ chiáh² ley, hi³ fáh⁴ hi³ na³cu̱h⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ Cristo Jesús. Chiaah¹ dɨ³niaá⁴ hi³ hu̱² hí⁴tah⁴²ah¹ ca̱á̱h³ chiáh² ley ja̱³. Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴jmee²ah¹ he̱é̱yh³ cáh³ti³² chiáh² diáh⁴, duh³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴dah²guáyh² juúh⁴ dxú⁴, jmɨ́yh³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² hi³ ma³tɨ̱́³ah³ nɨ³.
Diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³, ba² há⁴hé³ xa³ gɨh¹ dxaáh² cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ jniá³. Baáy⁴ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² nɨ³, há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² chieéy⁴ jniá³ xɨ³ xa³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ hu̱² gɨh³ haá¹, chiaah¹ há⁴hé³ ga³jmeéh⁴ Dios chiáh² chiáh² diáh⁴ dsa³. Dxa² hi³ hí⁴dah²taayh³ gɨh¹ fi¹ chieéy⁴, xiáh³ hi³ cá⁴dah²féh³ hi³ he̱é̱yh³ ba² ná⁴tayh¹ guaay⁴ hi³ hi²hoó⁴á⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas juúh⁴ dxú⁴ nɨ³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ná⁴tayh¹ guaa³ Pedro nɨ³ hi³ hí⁴heé⁴ diáh⁴ israelitas. Hí̱³ba² Dios hi³ gá⁴tie̱e̱y³ Pedro hi³ hí⁴lí³ apóstol chié̱y² diáh⁴ israelitas, hí̱³ba² hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴tie̱e̱y³ jniá³ hi³ hí⁴lí³á⁴ apóstol chié̱y² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas.
Hi³ja̱³ Jacobo chie̱é̱yh¹ Pedro baáy⁴ Juan ja̱³ cá⁴dah²cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ Dios ja̱³ gá⁴cuoó⁴ jniá³ ta² dxú⁴ la³. Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³ ca³dah²jmey³² cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ hi³ aay³ ja̱³ liáh³xɨ³ mɨ¹dxɨ² chié̱y² diáh⁴. Hi³ja̱³ cá⁴dah²sá̱h⁴ guaay⁴ chia̱a̱h⁴²á² Bernabé ja̱³ duh³ lii⁴ hi³ ca̱a̱³ ba² chiaa⁴²ah¹, duh³ dsa³he²ah¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas baáy⁴ mii⁴ diáh⁴ hí⁴dah²heé⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³. 10 Nɨɨh¹ hi³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ jniaah¹ hi³ há⁴hé³ hí⁴hí̱h⁴ dsɨ³²ah¹ hi³ dsa³tia̱a̱²ah¹ chiáh² diáh⁴ dsa³tieey³ ba². Baáy⁴ hi³ nɨ³ ja̱³ jmɨ́yh³ ga³jmeey⁴ jniá³ jɨy³tuh³ jɨy³dsɨy⁴ cáh³ti³².
Gá⁴xí² Pablo ja̱³ Pedro ja̱³ fɨɨ³ Antioquía
11 Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴ji̱i̱h⁴²á⁴ Pedro ja̱³ fɨɨ³ Antioquía, mɨ²ja̱³ gá⁴xí²á⁴ jmɨ́yh³ ñi² ñaá² chiaah¹ há⁴hé³ dxú⁴ cáh³ti³² liáh³xɨ³ jmee⁴ ja̱³. 12 Chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ Antioquía diáh⁴ hi³ ma³xɨ́y⁴ Jacobo ja̱³, mɨ²ja̱³ ga³eeh³² ba² Pedro ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ja̱³. Joó⁴ liáh³ bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ hi³hí̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³jmee⁴ ca̱a̱³ chiáh², chiaah¹ foyh⁴ hi³ xa³ hí⁴dah²féh³ diáh⁴ hi³hí̱³. 13 Ba² cá⁴dah²jmeé³ chiáh² liáh³ja̱³ diáh⁴ israelitas hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Pedro ja̱³. Ba² ji̱í̱⁴ Bernabé ja̱³ cá⁴dah²seeyh³ hi³ja̱³ gá⁴jmeé³ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ dah²bi³dxúy⁴ mii⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ hi³ ma³bi³dxí̱⁴ ja̱³. 14 Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴joóy² liáh³xɨ³ mɨ³dah²jmee⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴xí²á⁴ Pedro ja̱³, chiaah¹ há⁴hé³ jmee⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ juúh⁴ dxú⁴ hi³ jmɨ́yh³ xiaa³dsaa³² nɨ³. Liáh³la³ gá⁴foóh²á⁴ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³: “Niu³ na³lɨ́⁴u³ israelita ga³laay³² dɨ²jmeey³ ca̱a̱³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³. Joó⁴ liáh³ca̱a̱y³ hi³ dxá⁴tia̱á̱¹u³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ ley mɨ³dsaáy⁴ chiaa⁴²a² nɨ³ chiaah¹ hi³ jmeey³ ca̱á̱h³ ca³jaa¹ nɨ³.”
15 Liáh³ gá⁴sa̱³²ah¹ lɨ́⁴ bih³ na³lɨ́⁴ah¹ israelitas jniaah¹, baáy⁴ ga³ji̱i̱³²ah¹ hi³ há⁴hé³ mɨ³he³²ah¹ liáh³xɨ³ dxeeyh⁴ dsa³. 16 Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³nia⁴²ah¹ hi³ há⁴hé³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ga³jmee⁴²a² he̱é̱yh³ ley nɨ³. Hi³ hí⁴dsá⁴taá³a² chiáh² Jesucristo ba² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiaa⁴²a². Ba² liáh³ja̱³ jniaah¹ gá⁴taá³ah¹ chiáh² Jesucristo duh³ hí⁴sa̱³²ah¹ dxú⁴. Joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ gá⁴jmee²ah¹ he̱é̱yh³ ley nɨ³, hi³ gá⁴taá³ah¹ ba². Chiaah¹ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ vih²chiaah¹ hi³ hí⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ ley chiáh² Moisés nɨ³.
17 Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹, ma³tia̱a̱²ah¹ voo³²ah¹ hi³ mɨ³he³²ah¹ chiaah¹ niaa³²ah¹ hí⁴sa̱³²ah¹ dxú⁴ dxɨ́⁴lieey³² Cristo, hi³ja̱³ lii⁴ hi³ ba² ji̱í̱⁴ jniaah¹ ja̱³ xa³ dsaa² chiaa⁴²ah¹. ¿Xɨ² foóh¹ Cristo nɨ³ dsɨ̱́y³ dsaa² hi³ mɨ³he³²ah¹ jniaah¹ israelitas? ¡Gu³xɨ³ ca³liuh² há⁴hé³ dsɨ̱́y³ dsaa²! 18 Joó⁴ liu³u²xɨ³ hi²jmeéh⁴á⁴ ca̱á̱h³ ta² ley hi³ ma³yaa⁴²á² nɨ³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ hi²dxa³caah⁴²á⁴ ñeéy⁴ liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³. 19 Chiaah¹ ley nɨ³ gá⁴ŋɨɨ́³ hi³ hí⁴jú̱³á⁴ hi³ja̱³ mɨ³na³ju̱⁴²á² ba² jniá³ chiáh² ley nɨ³, duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴ji̱i̱h⁴²á⁴ chiáh² Dios. 20 Liáh³ca̱a̱y³ hi³ gá⁴jú̱⁴á⁴ ta̱a̱⁴²á⁴ dsaah⁴ cruz chia̱a̱h⁴²á² Cristo ba² lii³²a². Hi³ja̱³ há⁴hí̱³ máh⁴ ñeéy⁴ nɨ³ na³ji̱í̱h⁴á⁴. Cristo bɨh¹ nɨ³ mɨ³jey¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chieéy⁴, hi³ja̱³ ba² nɨ³ na³ji̱í̱h⁴á⁴. Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ jooy³ na³ji̱í̱h⁴á⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ hi³ fáh⁴ hi³ ca³dsa³taá³á⁴ chiáh² Ja̱á̱² Dios hi³ bií⁴ nieéy² jniá³ hi³ gá⁴cuóy² ñaá² gá⁴jú̱y⁴ vih²chieéy⁴ nɨ³. 21 Hi³ja̱³ há⁴hé³ dɨ²tuuy⁴ hi³ dɨ́h¹ ma³cuoó⁴ jniá³ Dios nɨ³. Chiaah¹ hu̱²ca̱a̱³² hí⁴sa̱³²a² dxú⁴ vih²chiaah¹ hi³ hi²jmee²a² he̱é̱yh³ ley nɨ³, mɨ²ja̱³ hi³ dɨ́h¹ dsɨ³² ba² hi³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³.