Liáh³la³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ apóstoles
1
Xa³ juúh⁴ hi³ hí⁴güéy³ Espíritu Santo
Du³ñuúh²á⁴ Teófilo, liáh³ca̱á̱h³ gá⁴xɨɨ́y⁴ hi³dxá³ ca̱a̱³ xi³ chieéy⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴xɨɨ́y⁴ jɨɨ⁴ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ baáy⁴ liáh³xɨ³ gá⁴hé³ Jesús ja̱³, liáh³ca̱á̱h³ gá⁴guá³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴saayh⁴ ca̱á̱h³ yuuh¹ güii³. Liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴dsá⁴saayh⁴ yuuh¹ güii³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴jmeéy³ diáh⁴ apóstoles hi³ ma³dxɨy³ ja̱³, dxɨ́⁴lieey³² Espíritu Santo liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Liáh³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴héy² ñaá² Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² diáh⁴. Hi²xiáh³ xa³ hi³ gá⁴jmeé³ hi³ja̱³ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴jooy³ hí⁴féh³ hi³ há⁴hé³ lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. Liú⁴u³ tú̱⁴laá³ jmɨɨ́¹ liáh³nɨɨh¹ gɨh¹ gá⁴guá³ la³, hi²xiáh³ ñuú³ tiaah² gá⁴héy² ñaá² rúh⁴ñi² diáh⁴. Ba² gá⁴liúy² diáh⁴ liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³.
Liáh³ rúh⁴ jey¹ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴voóy⁴ diáh⁴ Jerusalén xi² nieeyh⁴² ja̱³. Liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Je̱e̱⁴²ah³ rúh⁴ hí⁴xɨ́y⁴ Dios nɨ³ Espíritu chié̱y² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ ñaá², ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. Chiaah¹ he̱é̱yh³ ba² jmáyh² jmɨɨ³ ba² nɨ³ gá⁴xeey³ niaá⁴ah³ Juan nɨ³, joó⁴ ca̱a̱³tú̱⁴ jmɨɨ́¹ gɨh¹ jmee⁴ ja̱³nɨ́⁴ duh³ hí⁴ja̱á̱³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Espíritu Santo ba².
Gá⁴saayh⁴ yuuh¹ güii³ Jesús ja̱³
Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ juúh⁴ diáh⁴ hi³ na³ŋɨɨyh⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Ñuyh⁴, ¿xɨ² xé̱yh² la³ nɨ³ hi²jmeey³ hi³ voo³²a² bɨh¹ hi²chiuuh⁴²a² hiíh⁴ ca̱á̱h³ chiaa⁴²a² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ Israel mɨ² dsa³jéy⁴?
Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³:
―Há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi̱² sɨh³, hu̱² gɨh³ he² jmɨɨ́¹ nɨ³ hí⁴jmeé⁴ Ñúh³a² nɨ³ liáh³xɨ³ niaá⁴ hí⁴jmeé⁴. Ñaá² ba² nɨ³ ñi³² jlɨh² nɨ³, chiaah¹ ñaá² ba² nɨ³ ná⁴tayh¹ guaa³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Joó⁴ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ hi³ bii³²ah³ mɨ² ma³tɨ̱́³ah³ Espíritu Santo nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴lí³ah³ dsa³ ñi³² chia̱á̱²á⁴ fɨɨ³ Jerusalén nɨ³, na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ Judea, Samaria, baáy⁴ na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³.
Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ca³dah²jooy³² liáh³ja̱³ cá⁴ná⁴hɨɨ́y¹, duh³ gá⁴saayh⁴ ca̱á̱h³ yuuh¹ güii³. Liáh³ dsa³saayh⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴jlɨ́y⁴ jee⁴² ca̱a̱³ jnií², hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ cá⁴dah²joóy² gɨh¹ voó³. 10 Dah²joo³² liáh³ja̱³ yuuh¹ güii³ ja̱³, liáh³ca̱á̱h³ dsa³saayh⁴ Jesús ja̱³, liáh³ ba² ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² aáy⁴ dsaá⁴ hi³ dɨ³chih³ mɨh³ tiaa³ rúh⁴ñi² diáh⁴ ja̱³. 11 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ dah²féh³ diáh⁴ hi³ chih³ mɨh³ tiaa³ ja̱³:
―Du³ñuúh²á⁴, dsa³ Galilea, he²chiaah¹ hi³ joo³²ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ yuuh¹ güii³ nɨ³. Hí̱³ba² Jesús hi³ ma³saayh⁴ nɨ³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ma³joo⁴²ah³ ma³saayh⁴ nɨ³, ja̱³ba² liáh³nɨ³ hí⁴lí³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³.
Cá⁴dah²tie̱e̱y³ Matías hi³ hí⁴táyh² guaa³ ta² chiáh² Judas
12 Mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ Jesusalén hi³ dɨ³naáy³ cua̱h³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Olivos, xa³ ca̱³liáh³ ca̱a̱³ kilómetro gá⁴taáyh¹ fi¹. 13 Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴saáh² diáh⁴ yuuh¹ ñú² piso xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ ja̱³. Jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱³ caayh³² Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo ja̱á̱² Alfeo, Simón hi³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ Zelote, baáy⁴ Judas ja̱á̱¹ Jacobo. 14 Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³hí̱³ ga³ŋɨɨyh⁴ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ duh³ ca³dah²liuy³² Dios chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱á̱¹ Jesús ja̱³. Ba² caayh³² diáh⁴ mɨ́³, baá⁴ ba² caayh³² nɨɨ́⁴ María xaá¹ Jesús ja̱³.
15 Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ xɨ¹ñúh⁴, ca̱³liáh³ ca̱a̱³ ñá⁴laáy³ dsɨ³² dxieéy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² Pedro ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴, duh³ gá⁴liúy² diáh⁴:
16 ―Du³ñuúh²á⁴, gá⁴féh³ Espíritu Santo nɨ³, mɨ³xa³ lɨ́⁴ gá⁴sɨɨ́h⁴ rey David, liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hí⁴xɨɨ́⁴ ca³jaa¹ chiáh² Judas, hi³ gá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³ cá⁴dah²güeéyh² Jesús. Baáy⁴ he̱é̱yh³ ba² ma³lɨ⁴ liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́³ David ja̱³. 17 Na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² jee⁴² chiaa⁴²a² la³ Judas ja̱³, hi³ja̱³ ba² ná⁴tayh¹ guaa³ ca³liuh² ta² la³. 18 Hi³ja̱³ chie̱é̱yh¹ cuu² hi³ cá⁴dah²chí² jñiiy⁴ hi³ gá⁴jmeé³ mɨ³hee³² ja̱³, gá⁴lá⁴ ca̱a̱³ vó⁴. Hi³ja̱³ nɨɨ́⁴ cá⁴dxá⁴tiéyh² ñaá² dxɨ́⁴jɨ³², ja̱³ba² gá⁴gɨɨ³ túh², hi³ja̱³ gá⁴voo³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ diáh⁴ hi³ tiaah² ñuúh⁴ chiáh² ja̱³. 19 Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ Jerusalén liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² Judas ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²bi³chié̱y³ vó⁴ nɨɨ́⁴: Acéldama. Fah² diáh⁴ ja̱³ niaá⁴ hí⁴féh³ liáh³la³: Campo chiáh² Jmɨ³. 20 Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴xɨɨ́³ David ja̱³, ñi² xi³ Salmos:
Gua²cueeyh⁴ na³güii⁴ ba² ñu² nɨ³.
Cua²güii³ cáh³ti³² xɨ¹ñúh⁴ chiáh².
Ba² gá⁴féh³ liáh³la³:
Gua²xá̱h³ dxeeyh⁴ ba² ta² chiáh² nɨ³.
21 ’Hi³ja̱³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ ga³jmee⁴ hi²tia̱a̱⁴²a² dxeeyh⁴ hi³ hí⁴táyh² guaa³ ta² chiáh² Judas nɨ³, ja̱y³ hi³ liáh³xɨ³ jnia² duh³ hí⁴jmeé⁴ dsa³ñi³² chiáh² hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesús nɨ³. 22 Niaáh² ja̱y³ hi³ gá⁴cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ liáh³ mɨ² gá⁴ja̱á̱y³ lɨ́⁴ jmɨɨ³ Jesús, baáy⁴ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ liáh³nɨ³ cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴saayh⁴ ca̱á̱h³ yuuh¹ güii³ nɨ³.
23 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²héy² aáy⁴ diáh⁴ hi³ caayh³² jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱³. Ja̱y³ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ José Barsabás, hi³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ Justo, baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ Matías. 24 Duh³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²liúy² Fii³²a²:
―Ñúh³ah¹, niu³ nɨ³ cui̱i̱³u³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ dsa³, hi³ja̱³ héy¹ jniaah¹ hi̱² na²nɨy¹ diáh⁴ hi³ aáy⁴ la³ ma³dxɨ́⁴u³ niu³, 25 hi³ hí⁴lí³ apóstol dxa² Judas nɨ³. Chiaah¹ gá⁴tiú² Judas nɨ³, ta² hi³ gá⁴cuoóy¹. Hi³ja̱³ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² nɨ³, ŋaá² jee⁴² xi²há⁴dxú⁴ xi² ga³jmee⁴ dsaa³².
26 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²caáh² jmɨɨ́⁴, hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴héy³ Matías ja̱³, mɨ²ja̱³ lɨ́⁴ bih³ gá⁴caáyh² jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ dxié⁴chie̱e̱y³ apóstoles ja̱³.