21
Cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² dxieéy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ rúh⁴ñi²ah¹ yaa¹ dxaá² gaáy³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Tiberias. Liáh³la³ gá⁴lɨ́⁴. Na³cu̱yh⁴ Pedro ja̱³ chie̱é̱yh¹ Tomás hi³ ga³sɨɨ́h⁴ah¹ xɨh³su̱u̱⁴² chie̱é̱yh¹ Natanael dsa³ Caná, fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ Galilea. Ba² caah³²ah¹ jniaah¹ diáh⁴ ja̱á̱² Zebedeo ja̱³, baáy⁴ chia̱a̱h²ah¹ gɨh¹ aáy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Ñii⁴ ya³güeéh²á⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴xɨɨh²ah¹:
―Ba² dsa³dxia⁴²ah¹ jniaah¹ chia̱a̱h²ah¹ niu³.
Hi³ja̱³ gá⁴dxia⁴²ah¹ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ ja̱³ tiaah²ah¹ ca̱a̱³ maá², joó⁴ há⁴hé³ xe̱y³ cáh³ti³² gá⁴jaá³ah¹ voo⁴ mɨ²ja̱³. Liáh³ mɨ³dse³jnia³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³ yaa¹ dxaá² gaáy³ ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ nia⁴²ah¹ hi³ Jesús ja̱³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Mɨ¹liuh², ¿xɨ³ xe̱y³ ma³jaá³ah³ hi²chiuh²a²?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴xɨɨh²ah¹:
―Há⁴hé³ xe̱y³ ma³jaá³ah¹ cáh³ti³².
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Tia̱a̱h⁴ah³ ca̱á̱h³ má² chia̱á̱²ah³ nɨ³ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ caa³jaa¹ xi² nu¹ah³ liáh³xɨ³ na³jniaa³ maá² nɨ³ duh³ dsá⁴taáyh¹ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³.
Hi³ja̱³ gá⁴tia̱a̱⁴²ah¹ ca̱á̱h³ má² chiaa⁴²ah¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tiaá⁴ah¹ hi²dxɨ²ah¹ má² ja̱³ chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ ja̱³ gá⁴taáyh¹. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ xɨh³chie̱y³² hi³ bií⁴ niaá² Jesús ja̱³ nieéy² gá⁴sɨɨ́h⁴ Pedro ja̱³:
―¡Hí̱³ba² Ñúh³a² nɨ³ nɨ³!
Liáh³ gá⁴nuú³ ba² Simón Pedro ja̱³ hi³ Jesús ja̱³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cɨ́h⁴ cua̱a̱³ chiaah¹ na³dxɨy⁴² cua̱a̱³, duh³ gá⁴ta̱a̱yh³ ñaá² he̱é̱yh³ jmɨɨ³ duh³ cá⁴dxá⁴bí⁴ji̱í̱³ Jesús ja̱³. Diáh⁴ gɨh¹ tú̱⁴dsaah⁴ah¹ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³ yáh¹, tiaah²ah¹ liáh³ja̱³ maá² ja̱³ gá⁴dxii³²ah¹ ji̱h²nɨɨh¹ jmɨɨ³ ja̱³, xee³²ah¹ liáh³ja̱³ má² hi³ na³ca̱yh⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ ja̱³. Chiaah¹ ca̱³liáh³ ca̱a̱³ ñá⁴laá³ metros ba² vɨ̱ɨ̱́³ tiaah²ah¹ liáh³xɨ³ ji̱h²nɨɨh¹ jmɨɨ³ ja̱³. Liáh³ cá⁴dxá⁴dxii³²ah¹ vó⁴ cuéh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joo⁴²ah¹ hi³ mɨ³niaá² xi³ chiáh², baáy⁴ mɨ³dse³chiu̱ú̱y⁴ ja̱y³ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³, baáy⁴ na³jniaa³ hó² ya³dsɨ². 10 Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Ya³jaa⁴²ah³ la³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ hi³ ma³jaá³ah³ nɨ³.
11 Mɨ²ja̱³ gá⁴saáh² Simón Pedro ja̱³ he̱é̱yh³ maá² ja̱³ duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³seéh⁴ má² hi³ na³ca̱yh⁴ diáh⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³cáyh¹. Xe̱y³ ca̱³liáh³ ca̱a̱³ ñá⁴laáy³ dsɨ³² tú̱⁴ ná⁴dxiéy³ dsɨ³² aay³ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ ja̱³, baáy⁴ há⁴hé³ gá⁴tuy³ má² ja̱³ gu³xɨ³ ba² fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ fɨɨ́y⁴ ja̱³. 12 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Ya³chiéh³ah³ máh⁴hee³.
Joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ jniaah¹ há⁴hé³ lɨ́⁴tiá³ dsɨ³²ah¹ gá⁴ŋɨɨh²ah¹ juúh⁴ hi³ hi̱² dsa³ ja̱³, chiaah¹ ta³hɨ³²ah¹ chiaa⁴²ah¹ hi³ Jesús ja̱³ ja̱³. 13 Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ Jesús ja̱³ yeey⁴ duh³ gá⁴cá̱⁴ hó² ya³dsɨ² ja̱³ duh³ gá⁴cuoó⁴ jniaah¹. Ba² gá⁴jmeé³ chiáh² liáh³ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ ja̱³, gá⁴cuóy² jniaah¹ gá⁴chiuh²ah¹.
14 Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴, hi³dxá³ nɨɨh⁴ tiaah² ja̱³ hi³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³ rúh⁴ñi²ah¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² liáh³ ma³ŋɨ́³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³.
Gá⁴liú³ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ Simón Pedro
15 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³jooy³ ma³chia⁴²ah¹ máh⁴hee³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Simón Pedro ja̱³:
―Simón, ja̱á̱² Jonás, ¿xɨ² naá⁴u³ gɨh¹ jniá³ liáh³xɨ³ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ la³?
Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pedro ja̱³:
―Ja̱a̱¹, maáy³ ba² hi³ naá⁴á⁴ niu³ Ñuyh⁴.
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Hi³ja̱³ hi³haáh⁴u³ hí¹ diáh⁴ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chia̱á̱²á⁴ nɨ³.
16 Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴ hi³dxá³ tú̱h⁴ tiaah², liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Simón ja̱á̱² Jonás, ¿xɨ² naá⁴u³ jniá³?
Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Pedro ja̱³:
―Ja̱a̱¹, maáy³ ba² hi³ bií⁴ naá⁴á⁴ niu³ Ñuyh⁴.
Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³:
―Hi³ja̱³ hi³haáh⁴u³ hí¹ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ chia̱á̱²á⁴ nɨ³ xa³ja̱³.
17 Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴ hi³dxá³ nɨɨh⁴ tiaah², liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³:
―Simón, ja̱á̱² Jonás, ¿xɨ² naá⁴u³ jniá³?
Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴fɨɨh⁴² dsɨ́² Pedro ja̱³, chiaah¹ hi³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Jesús ja̱³ hi³dxá³ nɨɨh⁴ tiaah². Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Ñuyh⁴, maáy³ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Maáy³ ba² hi³ naá⁴á⁴ ba² niu³.
Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Hi³ja̱³ hi³haáh⁴u³ hí¹ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ chia̱á̱²á⁴ nɨ³ xa³ja̱³. 18 Liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ míh⁴u³ gɨh¹ mɨ²ja̱³ ga³cɨ́yh³ mɨh³ chiú̱h²u³ jmiih⁴² ga³lɨ́³ háy², baáy⁴ ga³tɨ̱¹u³ xi² ga³lɨ́³ háy². Joó⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³lɨ³dsaa⁴u³ mɨ²ja̱³ hi²ñiih⁴²u³ diáh⁴ guaay³² nɨ³ duh³ dxeeyh⁴ bɨh¹ ba² hí⁴bí⁴chíh³ niu³ mɨh³ chiú̱h²u³, baáy⁴ dsá⁴jay⁴ diáh⁴ niu³ xi² há⁴hé³ dɨ²guaáy³.
19 Gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, joó⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hí⁴lí³ hí⁴jú̱y³ Pedro ja̱³ ba² ja̱³ ga³he⁴, duh³ hí⁴jmeé⁴ gaáy³ chiáh² Dios. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ gɨh¹ liáh³ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pedro ja̱³:
―¡Ña³, má⁴dxia⁴²a²!
La³ dsa³liú⁴ chiáh² xɨh³chie̱y³² hi³ nieéy²
20 Liáh³ gá⁴ji̱í̱² ñi² Pedro ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joó² hi³ dsa³hɨɨ́y⁴ xɨh³chie̱y³² hi³ bií⁴ nieéy² Jesús ja̱³ xiáh³ rúh⁴cah² diáh⁴, hí̱³ba² hi³ gá⁴guá³ yeey⁴ caayh⁴ Jesús ja̱³ liáh³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴chia⁴²ah¹ máh⁴liaá⁴ ja̱³. Baáy⁴ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, hi³ hi̱² na²nɨy¹ ja̱³ hí⁴nɨɨ́y⁴ ja̱³. 21 Liáh³ gá⁴joó² Pedro ja̱³ gá⁴joóy² xɨh³chie̱y³² ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Ñuyh⁴, ¿he² gɨh³ hí⁴chi̱í̱yh² hi³ley³²?
22 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² chiú̱h²u³ niu³. Chiaah¹ hí⁴jooy³ ba² hí⁴güe³ voó³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³nɨy³² hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴güé³á⁴ ca̱á̱h³, xɨ³ nɨ³ naáy⁴ liáh³ja̱³. Ña³, má⁴dxia⁴²a² ruh³ liáh³xɨ³ ga³fooh³²á⁴ niu³ nɨ³.
23 Mɨ²ja̱³ gá⁴sa³ juúh⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ xɨh³chie̱y³² hi³ bií⁴ nieéy² ja̱³. Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. Liáh³la³ ba² ja̱³ gá⁴féh³: “Hí⁴jooy³ ba² jey¹ liáh³nɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³nɨy³² hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴güé³á⁴ ca̱á̱h³, xɨ³ nɨ³ naáy⁴ liáh³ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² chiú̱h²u³ niu³.”
24 Hí̱³ba² xɨh³chie̱y³² hi³ bií⁴ nieéy² Jesús ja̱³, hi³nɨy³² nɨ³ ga³jmee⁴ juúh⁴ jɨɨ⁴ hi³la³, baáy⁴ hí̱³ba² ñaá² nɨ³ gá⁴xɨɨ́³ xi³ la³. Baáy⁴ nia⁴²a² ba² hi³ liáh³ xiaa³dsaa³² ba² nɨ³ ga³liu⁴.
25 Hi²xiáh³ ñuú³ gɨh¹ hi³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³, joó⁴ liu³u²xɨ³ hi³ hí⁴xɨɨ² liáh³ca̱a̱³ liáh³ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh², chiáh²ha̱á̱¹ hí⁴chie̱yh⁴ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ diáh⁴ xi³ nɨ³ hu̱²ca̱a̱³² ba² liáh³ja̱³. Amén.