20
La³ dsa³féh³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesús
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12)
Tiá³ xiáh³hee³ jmɨɨ́¹ jmɨ́¹dxiaa³ ja̱³, liáh³ rúh⁴ ñu³ha̱a̱h³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ñií¹ María Magdalena xi² na³haay⁴ Jesús ja̱³. Liáh³ gá⁴dxaá² ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴joó² hi³ há⁴hé³ máh⁴ na³jniaa³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ na³jnɨ⁴ haah² he̱e̱³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ dxɨ³ ba² dɨ́h¹ ŋáyh² xi² jey¹ Simón Pedro ja̱³ chie̱é̱yh¹ xɨh³chie̱y³² hi³ bií⁴ niaá² Jesús ja̱³ nieéy². Liáh³ gá⁴dxéyh² María ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Ma³dah²dxɨ³ cuerpo chiáh² Ñúh³a² Jesús nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ nia⁴²a² xɨ³ xiáh³ ma³dah²ya²ca̱³.
Mɨ²ja̱³ ŋaá² Pedro ja̱³ chie̱é̱yh¹ ja̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús xi² na³jniaa³ he̱e̱³ ja̱³. Liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ gá⁴dxí̱⁴ tiá³bí³, joó⁴ gá⁴dxaá² gɨh¹ ji̱³nɨɨ́⁴ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ ja̱³. Liáh³ gá⁴dxaá² ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ na³hi³² gá⁴joó² ñuúh⁴ he̱e̱³ ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴joó² diáh⁴ sɨ̱ɨ̱yh² mɨh³ hi³ cá⁴dah²ye̱e̱yh³ Jesús ja̱³ na³jniaa³ nɨɨ́⁴, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴hí³ ñuúh⁴ he̱e̱³ ja̱³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴dxaá² Simón Pedro ja̱³, ja̱³ba² gá⁴hí³ ñuúh⁴ he̱e̱³ ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴joó² yeey⁴ cáh³ti³² Pedro ja̱³ diáh⁴ sɨ̱ɨ̱yh² mɨh³ hi³ na³jniaa³ nɨɨ́⁴. Ba² gá⁴joó² hi³ ca̱a̱³ chiáh² bɨh¹ na³jniaa³ mɨh³ hi³ cá⁴dah²liaá³ dxɨ² Jesús ja̱³, há⁴hé³ máh⁴ na³jniaa³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaáh² mɨh³ ja̱³, baáy⁴ mɨ³na³juh³ dxú⁴ cáh³ti³². Ba² mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ ñuúh⁴ he̱e̱³ ja̱³ dxeeyh⁴ xɨh³chie̱y³² hi³ gá⁴dxaá² dsa³jéy⁴ ja̱³. Liáh³ gá⁴joó² liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ ba² gá⁴taáy³ dxú⁴ hi³hí̱³ hi³ he̱é̱yh³ ba² cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³. Chiaah¹ há⁴hé³ na³fáyh⁴ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² xi³ chiáh² Dios ja̱³, hi³ ga³jmee⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³. 10 Mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ aáy⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³.
Cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² María Magdalena
(Mr. 16:9-11)
11 Joó⁴ xiáh³ tɨɨ́² ba² gá⁴cueeyh⁴ María ja̱³, hi²xiáh³ cɨɨh⁴ chiaah¹ hi³ bií⁴ fɨɨh⁴² dsɨ́². Liáh³ cɨɨh⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ na³hi³² gá⁴joó² ñuúh⁴ he̱e̱³ ja̱³, 12 mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² aáy⁴ ángeles dɨ³chih³ mɨh³ tiaa³, dɨ³nieeyh⁴² xi² cá⁴dah²chieey³ Jesús ja̱³. Ja̱y³ jey¹ ca³jaa¹ xi² gá⁴jniaa³ mɨ¹dxɨ² baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ jey¹ xiáh³ xi² gá⁴jniaa³ diáh⁴ tɨɨ². 13 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ ángeles ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ María ja̱³:
―Mɨ́³, ¿he²chiaah¹ hi³ ga³jla⁴²u³ nɨ³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ María ja̱³:
―Chiaah¹ ma³dah²jéy⁴ Ñuyh⁴ Jesús nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ maay⁴ xɨ³ xiah² ma³dah²ya²jay⁴.
14 Ca̱³liáh³ féh³ ba² liáh³ja̱³, ja̱³ba² gá⁴xaáh² ñi². Liáh³ gá⁴xaáh² ñi² ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² Jesús ja̱³ hiíy⁴ nɨɨ́⁴. Joó⁴ há⁴hé³ ñi³² hi³hí̱³ ba² Jesús ja̱³ ja̱³. 15 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Mɨ́³, ¿he²chiaah¹ hi³ ga³jla⁴²u³ nɨ³? ¿Hi̱² nɨy³² ga³naah⁴u³ nɨ³?
Ta³hɨ³ María ja̱³ hi³ dsa³ hi³ ga³heeh⁴ hí¹ huerto ja̱³ ba² ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Dia², xɨɨh² jniá³ xiah² nɨ³ ma³ya²já⁴u³ Jesús nɨ³ xɨ³ niu³ nɨ³ ma³jé⁴u³, duh³ jniá³ ya³tieé²á⁴.
16 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―¡María!
Mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱² ca̱á̱h³ ñi² María ja̱³ gá⁴joóy², duh³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³, fáh² hebreo:
―¡Raboni! ―hi³ niaá⁴ hí⁴féh³: Dsa³he⁴.
17 Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ mɨ́³ ja̱³:
―Tiúy⁴ jniá³ chiaah¹ há⁴hé³ ma³tɨ́³ ma³vɨɨh⁴²á⁴ yuuh¹ güii³ xi² jey¹ Ñuyh⁴. Joó⁴ má⁴dxi² gua³xɨɨh² diáh⁴ du³ñuúh²á⁴ nɨ³ hi³ ya³vɨɨh⁴²á⁴ xi² jey¹ Ñuyh⁴, hí̱³ba² Ñúh³ah³ niaá⁴ah³ nɨ³, Dios chia̱á̱²á⁴ baáy⁴ Dios chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³.
18 Mɨ²ja̱³ ŋáyh² María Magdalena ja̱³ cá⁴dxá⁴xɨɨh⁴² jniaah¹ hi³ ma³joóy² Ñúh³a² Jesús ja̱³, baáy⁴ gá⁴jmeé³ juúh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³.
Cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49)
19 Xiáh³ liaá⁴ ja̱³ba² jmɨɨ́¹ jmɨ́¹dxiaa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ na³ŋɨɨh⁴²ah¹ ca̱á̱h³ hí¹, baáy⁴ niaah⁴²ah¹ na³jnɨ⁴ ñú², chiaah¹ foh⁴²ah¹ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiaa⁴²ah¹ ja̱³. Ja̱³ba² voo⁴ mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³, ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴joo⁴²ah¹ mɨ³hiíy⁴ jee⁴² chiaa⁴²ah¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ gá⁴jmeéh⁴ jniaah¹, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Bi³jee⁴²ah³ há²ah³ ba².
20 Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴heé⁴ jniaah¹ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ diáh⁴ guaa³ ja̱³, baáy⁴ gá⁴heé⁴ jniaah¹ tɨɨ́² caayh⁴. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴jé⁴ dsɨ³²ah¹ liáh³ gá⁴joo⁴²ah¹ ca̱á̱h³ Ñúh³a² ja̱³. 21 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³:
―Há⁴ máh⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³. Ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ Ñuyh⁴ nɨ³ ja̱³ba² liáh³nɨ³ hi²sɨ́⁴á⁴ niaá⁴ah³ jniá³.
22 Mɨ²ja̱³ gá⁴xií² jniaah¹, baáy⁴ liáh³la³ gá⁴féh³:
―Gua²tɨ̱́⁴ah³ Espíritu Santo. 23 Liu³u²xɨ³ hi²jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³, mɨ²ja̱³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴, joó⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hi²jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴.
Gá⁴joó² Tomás ja̱³ gá⁴joóy² Jesús hi³ mɨ³na³ji̱í̱yh⁴
24 Joó⁴ ja̱y³ xɨh³chie̱y³² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Tomás, hi³ ga³sɨɨ́h⁴ah¹ xɨh³su̱u̱⁴² ja̱³, há⁴hé³ jey¹ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ liáh³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³. 25 Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Tomás:
―Ma³joo⁴²ah¹ Ñúh³a² Jesús nɨ³.
Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Tomás ja̱³:
―Liu³u²xɨ³ hi²jooy¹ guaa³ xi² gá⁴lɨ́⁴ hoo⁴ nɨ³, baáy⁴ xɨ³ hi²jɨɨ́⁴á⁴ xɨh¹guaay⁴ guaa³ xi² gá⁴tiá⁴ diáh⁴ xiíh² nɨ³, baáy⁴ hi²jɨɨ́⁴á⁴ guaay⁴ tɨɨ́² caayh⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴dsá⁴taá³á⁴.
26 Liáh³ ma³ŋɨ́³ ca̱³dxiaa³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ na³ŋɨɨh⁴²ah¹ ca̱á̱h³ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gɨh¹ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ Tomás ja̱³, ba² na³jnɨ⁴ ñú². Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³, ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴joo⁴²ah¹ mɨ³hiíy⁴ jee⁴² chiaa⁴²ah¹. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹:
―Há⁴ máh⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³.
27 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Tomás ja̱³:
―Jniaa³ la³ xɨh¹guaay³² nɨ³, baáy⁴ joo⁴² diáh⁴ guaay⁴ la³, jɨɨ́⁴ guaay³² nɨ³ tɨɨ́² caah⁴²á⁴ la³. Há⁴ máh⁴ hi³jmeey³ ba³ háy², gua³taáy³ ba².
28 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Tomás ja̱³, gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―¡Jmɨ́yh³ Ñuyh⁴ chia̱á̱²á⁴ niu³, baáy⁴ Dios chia̱á̱²á⁴!
29 Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Tomás, hi³ fáh⁴ hi³ ma³joo⁴²u³ jniá³ nɨ³ ba² nɨ³ ma³taá³u³. Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ma³taáy³ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ há⁴hé³ ma³dah²joóy² jniá³.
La³ dsa³liú⁴ he²chiaah¹ hi³ xa³ xi³ la³
30 Hi²xiáh³ ñuú³ gɨh¹ fáh⁴lí³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³ xi² gá⁴joo⁴²ah¹ hi³ há⁴hé³ na³xɨɨ² xi³ la³. 31 Joó⁴ nɨɨh¹ la³ nɨɨh¹ ma³lɨ³xɨɨ², duh³ dsá⁴taá³ah³ niaá⁴ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ Cristo, Ja̱á̱² Dios, baáy⁴ duh³ liu³u²xɨ³ dsá⁴taá³ah³ mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hi²ñí³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Dios dxɨ́⁴lieey³² Ja̱á̱² nɨ³.